Ostatnio jednak do jego zakresu obowiązków zostały dopisane inne czynności, tj. prowadzenie pojazdu służbowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, dbałość o stan techniczny pojazdu, prowadzenie dokumentacji zużycia paliwa, utrzymanie przydzielonego pojazdu w czystości oraz sprawności technicznej itp. Czy w związku z tym pracownik powinien mieć dodatkowe uprawnienia do kierowania pojazdem samochodowym (jest to samochód osobowy na 9 miejsc)? Pracownik będzie również przewoził pracowników urzędu i np. uczniów na wycieczki. Czy pracownika nie należałoby raczej zatrudnić na stanowisku kierowcy?

W zależności od częstotliwości wykonywania czynności kierowcy, pracownik powinien być zatrudniony na łączonym stanowisku (robotnik gospodarczy – kierowca) lub wyłącznie na stanowisku kierowcy. W każdym jednak przypadku przed powierzeniem obowiązków związanych z prowadzeniem samochodu służbowego, pracodawca powinien skierować pracownika na badania profilaktyczne. Skierowanie na takie badania powinno zawierać informacje o prowadzeniu samochodu w ramach obowiązków służbowych.

Każda umowa o pracę powinna określać strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz podstawowe warunki zatrudnienia, ustalone przez strony:

  • wymiar czasu pracy,
  • rodzaj pracy,
  • miejsce wykonywania pracy,
  • wynagrodzenie,
  • termin rozpoczęcia pracy.

(art. 29 § 1kp).

Umowne warunki powinny odpowiadać rzeczywistości

Pracownik zatrudniony na stanowisku robotnika gospodarczego nie powinien w swoim zakresie obowiązków mieć czynności takich jak kierowca. Czynności takie jak np. kierowanie samochodem służbowym, utrzymywanie go w czystości, prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej itd., to czynności, które wykraczają poza rodzaj pracy określony w umowie osoby zatrudnionej na stanowisku robotnika gospodarczego. Są to natomiast typowe czynności kierowcy.

W sytuacji, gdy pracownik zatrudniony na stanowisku robotnik gospodarczy ma dodatkowo wykonywać czynności kierowcy, pracodawca powinien rozważyć zatrudnienie na łączonym stanowisku pracy (wyrok SN z 14 lutego 2002 r., sygn. akt I PKN 876/00, OSNAPiUS 2004/4/60). Natomiast w przypadku, gdy czynności te będą przeważały, pracodawca powinien rozważyć zmianę dotychczasowego rodzaju pracy ze stanowiska robotnik gospodarczy na stanowisko kierowcy (np. w drodze porozumienia stron).

Przed powierzeniem nowych obowiązków – konieczne badania profilaktyczne

Bez względu na to, czy pracownik będzie zatrudniony na łączonym stanowisku pracy (robotnik gospodarczy - kierowca), czy też jego umowa o pracę ulegnie zmianie i pracownik zostanie zatrudniony na stanowisku kierowcy, przed powierzeniem nowych obowiązków związanych z kierowaniem samochodem służbowym pracodawca powinien skierować pracownika na badania profilaktyczne. Skierowanie powinno zawierać m.in. opis podstawowych czynności, jakie będą w ramach umowy wykonywane (uwzględniający kierowanie samochodem służbowym oraz jego częstotliwość), sposób i czas ich wykonywania, opis warunków pracy oraz zagrożenia występujące na powierzanym stanowisku.

Podstawa prawna:

  • art. 229 § 1 pkt. 2 i § 4 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 917, ze zm.),
  • § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 2067).

 

Katarzyna Wrońska-Zblewska
Ekspert Portalu Kadrowego
www.PortalKadrowy.pl