Gmina ościenna nie dokonała wyrównania związanego z rozliczeniem finansowym między gminami w związku z aktualizacją PKD, natomiast wystawiła notę księgową obciążająco gminę według nowej stawki PKD za okres listopad-grudzień (wskazując kwotę do zapłaty). Z przeliczeń okresu styczeń - październik wynika, że gmina, z której są dzieci nadpłaciła dotacje. Czy mimo to należy dokonywać zapłaty dotacji jeżeli nadpłacona kwota przewyższa kwotę za listopad i grudzień 2020r. Czy w wyniku zmniejszenia PKD gmina ościenna ma obowiązek przeliczenia kwoty od stycznia do października 2020r. według obowiązującej stawki PKD ?

Odpowiedź

Zasady rozliczania pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego wynikają z art. 50 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Ustawodawca wprost wskazał, że w rozliczeniach pomiędzy gminami zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy dotyczące aktualizacji kwoty dotacji. Zatem gmina ościenna ma obowiązek przeliczenia kwoty dotacji od stycznia do października 2020r. według obowiązującej stawki PKD.

Uzasadnienie

Zasady dokonywania rozliczeń finansowych między jednostkami samorządu terytorialnego w sytuacji, gdy mieszkaniec gminy jest wychowankiem przedszkola w innej gminie, zostały uregulowane w rozdziale 4 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, zwanej dalej „ustawą”.

Zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy, jeżeli do placówki wychowania przedszkolnego prowadzonej przez gminę uczęszcza uczeń objęty wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat, niebędący jej mieszkańcem, który nie jest uczniem niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty wychowania przedszkolnego tego ucznia w wysokości równej odpowiednio podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli, o której mowa w art. 12 ust. 1, podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, o której mowa w art. 12 ust. 2, lub podstawowej kwocie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego, określonej dla gminy, w której uczeń uczęszcza do placówki wychowania przedszkolnego, pomniejszonej o kwotę dotacji, o której mowa w art. 53 ust. 1 przewidzianej dla ucznia na dany rok budżetowy.

Do rozliczeń finansowych między jednostkami samorządu terytorialnego, o których mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy art. 43 ust. 3 – 5 (art. 50 ust. 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych).

Jest to ogólna, ustawowa zasada rozliczeń pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w sytuacji, gdy mieszkaniec gminy jest uczniem w placówce wychowania przedszkolnego w innej gminie.

Zatem dokonanie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji ma wpływ na rozliczenia pomiędzy gminami w związku z objęciem wychowaniem przedszkolnym dziecka, które nie jest mieszkańcem gminy, w której do przedszkola uczęszcza.

Gmina, w której mieszka uczeń (wychowanek przedszkola) ma ustawowy obowiązek pokryć koszty wychowania przedszkolnego ucznia uczęszczającego do przedszkola na terenie innej gminy. Gmina zobowiązana jest pokryć koszty wychowania przedszkolnego w takiej wysokości, jaka wynika z wyliczeń przy stosowaniu podstawowej kwoty dotacji i uwzględnieniu tej kwoty po aktualizacji. Zatem w przypadku opisanym w pytaniu nota księgowa powinna zostać anulowana lub skorygowana, jeśli wystawiona została z pominięciem zasady aktualizacji PKD.

W wyniku zmniejszenia wysokości PKD gmina ościenna ma obowiązek przeliczenia kwoty od stycznia do października 2020r. według obowiązującej, zaktualizowanej stawki PKD, a następnie w oparciu o te wyliczenia, powinna rozliczyć się z gminą, której mieszkańcem jest dziecko uczęszczające do przedszkola w tej gminie ościennej.

Zapamiętaj!

Zasady rozliczania pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w sytuacji, gdy mieszkaniec gminy jest uczniem w placówce wychowania przedszkolnego w innej gminie określa art. 50 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Przepisy ustawy o finansowaniu zadań oświatowych określają ogólne zasady tych rozliczeń pomiędzy gminami w związku z wychowaniem przedszkolnym uczniów. Zgodnie z tymi zasadami gmina zobowiązana jest pokryć koszty wychowania przedszkolnego w takiej wysokości, jaka wynika z wyliczeń drugiej gminy przy zastosowaniu podstawowej kwoty dotacji i uwzględnieniu tej kwoty po aktualizacji.

 

Podstawa prawna:

  • art. 50 ust. 2 i 5, art. 43 ust. 3 - 5 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 2029)

 

Joanna Swadźba