Jednym z najpopularniejszych surowców jest ropa brent. By zarabiać na handlu ropą brent, niezbędne jest baczne obserwowanie zmian na świecie.

Jednym z surowców interesującym uczestników rynku Forex jest ropa brent. To tzw. słodka ropa, wydobywana z pól naftowych położonych na Morzu Północnym. Cieszy się ona dużym zainteresowaniem wśród inwestorów, z uwagi na niewielką zawartość siarki. Ten pierwiastek chemiczny jest wskaźnikiem zanieczyszczenia ropy i przekłada się na koszty ponoszone przez rafinerię przy oczyszczaniu surowca.

Na rynku Forex zainteresowanie ropą brent jest mniejsze niż walutami, niemniej jednak istnieje grupa inwestorów upatrująca zysków w handlu właśnie nią. Cena ropy zależy od wielu czynników. Poza sytuacją polityczną wpływ na nią mają dyskusje na temat bezpieczeństwa energetycznego i promowanie energii pochodzącej z odnawialnych źródeł.


Ropa brent a sytuacja polityczna

W ostatnich latach sytuacja polityczna na świecie jest skomplikowana i ma to swoje odzwierciedlenie m.in. w cenach, jakie osiąga ropa brent. Ponieważ jako surowiec jest konsumowana na całym świecie, napięcia choćby na tle etnicznym przekładają się na ograniczone możliwości handlowania nią. W praktyce zatem ceny ropy brent ulegają ciągłym zmianom.

Sytuacja polityczna to jednak nie tylko napięcia, lecz także wytyczanie przez poszczególne państwa określonej strategii rozwoju. Coraz więcej państw, zwłaszcza należących do Unii Europejskiej, opowiada się za tym, by ograniczać wykorzystywanie surowców naturalnych, a energię pozyskiwać z odnawialnych źródeł.


Popyt i podaż również mają znaczenie

Naturalne jest, że na cenę danego produktu wpływ ma zawsze popyt i podaż. W kontekście ropy brent szczególnie ważny jest rozwój Chin i Stanów Zjednoczonych. Pierwszy z wymienionych krajów konsumuje ok. 11% światowego wydobycia ropy. W praktyce oznacza to, że np. informacje o kolejnych inwestycjach w Chinach przekładają się na cenę ropy.

Przy prognozowaniu przyszłej ceny ropy inwestorzy muszą pamiętać o limicie produkcji, jaką narzuca OPEC (Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową). Jej zadanie sprowadza się do kontrolowania światowego wydobycia tego surowca, ma ona również wpływ na wysokość cen ropy naftowej i opłat eksploatacyjnych.