Prezydent Miasta Pabianic
na podstawie Uchwały Nr XXXIV/316/04 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 22.09.2004 r. ogłasza

II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Pabianicach przy:

1) Mielczarskiego 15, oznaczonej jako działka nr 86 o pow. 470 m2, zapisanej w księdze wieczystej kw 4620, nie zabudowanej, przeznaczonej pod wielofunkcyjną zabudowę centrum - cena wywoławcza – 90.000 zł.
Wysokość wadium 9.000 zł
Przetarg odbędzie się 11 grudnia 2008r. o godz. 9.30 w sali nr 4, parter Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16.
Cena ustalona w przetargu będzie powiększona o podatek VAT w wysokości 22%.
I przetarg odbył się 25 września 2008 r.

2) ul. Karniszewickiej 23, oznaczonej jako działka nr 77 o pow. 897 m2, zapisanej w księdze wieczystej kw 4541, nie zabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - cena wywoławcza – 160.000 zł.
Wysokość wadium 16.000 zł
Przetarg odbędzie się 11 grudnia 2008r. o godz. 9.45 w sali nr 4, parter Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16.
Cena ustalona w przetargu będzie powiększona o podatek VAT w wysokości 22%.
I przetarg odbył się 25 września 2008r.

3) ul. Łaskiej 47, oznaczonej jako działka nr 212/2 o pow. 654 m2, zapisanej w księdze wieczystej kw 33081, nie zabudowanej, przeznaczonej pod usługi centrum - cena wywoławcza – 125.000 zł.
Wysokość wadium 12.500 zł
Przetarg odbędzie się 11 grudnia 2008r. o godz. 10.00 w sali nr 4, parter Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16.
Cena ustalona w przetargu będzie powiększona o podatek VAT w wysokości 22%.
I przetarg odbył się 25 września 2008 r.

Warunkiem udziału w przetargach jest wniesienie wadium oraz przedłożenie komisji przetargowej:
1.dowodu wpłaty wadium,
2.dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych,
3.w przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Wadium w wysokości podanej dla każdej z nieruchomości, należy wpłacić przelewem na konto: Urząd Miejski w Pabianicach PKO Bank Polski S.A. 39 1020 3437 0000 1202 0066 0308 do dnia 5 grudnia 2008 r. włącznie, przy czym wpłata wadium nie powoduje naliczenia odsetek od zdeponowanej kwoty.
Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miejskiego w Pabianicach.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. Nr 167 poz. 1758 z 2004r.).

Prezydent Miasta Pabianic zastrzega sobie prawo odwołania przetargów z ważnych powodów.
Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zawiadomiona zostanie w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Jeżeli ustalony nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu Prezydent Miasta Pabianic może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Regulaminy przetargów i informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami ul. Kościuszki 25, I piętro, pok.2. Tel. (0-42) 22-54-650, (0-42) 22-54-603