Chcesz poprawić bezpieczeństwo pracy w swojej firmie, ale nie masz możliwości finansowych? - Złóż wniosek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, a możesz dostać nawet 500 tys. zł - zapewnia Katarzyna Mołas, rzecznik prasowy II oddziału ZUS w Łodzi

W ramach programu obejmującego działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy ZUS finansuje zarówno projekty inwestycyjne, jak i projekty doradcze. Pierwsze dotyczą podniesienia bezpieczeństwa technicznego w bezpośrednim otoczeniu pracowników. Może to być np. zakup urządzeń oczyszczających powietrze, instalacja osłon do niebezpiecznych maszyn i urządzeń czy kabin dźwiękoszczelnych. W mniejszych firmach – zatrudniających do 49 pracowników Zakład może też wesprzeć zakup środków ochrony indywidualnej pracowników, ale pod warunkiem, że pracodawca przedstawi dokumentację prawidłowo przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach. W przypadku projektów doradczych ZUS dofinansowuje działania, które mają pomóc przedsiębiorcom ocenić zagrożenia występujące w miejscu pracy. Polega to np. na przeprowadzeniu pomiarów hałasu, wibracji, zapylenia lub ocenie ergonomii miejsc pracy czy instalacji technicznych. Co ważne, przedsiębiorca może połączyć projekt inwestycyjny z doradczym.

Pośpiech? Niepotrzebny

W 2015 r. na wszelkie projekty z zakresu poprawy bezpieczeństwa w pracy ZUS przeznaczył 27 mln zł. Z roku na rok tych środków będzie więcej. I tak, w 2016 r. Zakład przeznaczy na ten cel prawie 35 mln zł., a w 2017 r. już przeszło 46 mln zł. Z góry określona na dany rok pula pieniędzy nie oznacza, że po jej wyczerpaniu nabór projektów będzie wstrzymany. Przyjęty zostanie każdy wniosek. Spieszyć się nie trzeba. Dotacje bowiem ZUS wypłaca w dwóch transzach. Pierwszą przedsiębiorca odbiera w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Pozostałą część Zakład przekazuje po zakończeniu inwestycji i weryfikacji, czy została zrealizowana zgodnie z umową. Niejednokrotnie więc jest tak, że pierwsza z transz wypłacana jest jednego roku, a druga w roku kolejnym.

Ile ZUS wypłaci?

Skala dofinansowania danego przedsięwzięcia z zakresu poprawy bezpieczeństwa w miejscu pracy zależy od wielkości firmy i liczby zatrudnionych pracowników. Mikroprzedsiębiorstwa, które zatrudniają do 9 pracowników, mogą liczyć na środki pokrywające 90 proc. kosztów inwestycji, do wysokości 140 tys. zł. Firmy małe z załogą do 49 osób otrzymają maksymalnie 210 tys. zł, które to środki pokryją do 80 proc. inwestycji. Przedsiębiorstwa średnie, do 249 pracowników mogą się ubiegać o dofinansowanie w wysokości 60 proc. wszystkich kosztów modernizacji, do kwoty 340 tys. zł. Największe podmioty, zatrudniające od 250 osób skorzystają z finansowania 20 proc. nakładów inwestycyjnych, ale do kwoty aż 500 tys. zł. Podkreślić należy przy tym, że nie ma przeszkód przed skorzystaniem ze środków z ZUS więcej niż jeden raz.

Jak otrzymać dofinansowanie?

Wniosek o dofinansowanie wraz z dokładną listą możliwych do realizacji projektów dostępny jest na stronie internetowej Zakładu pod adresem www.zus.pl/prewencja. Na portalu ZUS jest także poradnik, jak wypełnić wniosek. Należy pamiętać, że istotnym elementem oceny składanego przez przedsiębiorcę wniosku jest weryfikacja inwestycji przez zewnętrznego eksperta, biegłego w danej dziedzinie. Taki ekspert dokonuje też odbioru inwestycji, stwierdzając poprawność jej realizacji.