Od lutego przyszłego roku planujemy wznowienie naborów na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, m.in. takie, jak: szkolenia, staże, bony na zasiedlenie, roboty publiczne, prace interwencyjne czy dotacje. 

Ponadto, pracodawcy będą również mogli skorzystać z oferty Krajowego Funduszu Szkoleniowego, którego głównym celem jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Krajowy Fundusz Szkoleniowy adresowany jest zarówno do pracowników jak i pracodawców, którzy chcieliby skorzystać z kształcenia ustawicznego w postaci: kursów, szkoleń czy studiów podyplomowych. 

Nabór wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego rozpocznie się również w lutym 2020 roku. Wnioski powinny spełniać co najmniej jeden z priorytetów ustalonych przez Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, tj.:

  1. wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
  2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
  3. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
  4. wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z rozwojem w firmach technologii
  5. i zastosowaniem wprowadzanych przez firmy narzędzi pracy;
  6. wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju;
  7. wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego;
  8. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej.

 

Szczegółowe informacje odnośnie naborów dostępne będą na naszej stronie internetowej www.pabianice.praca.gov.pl

Serdecznie zapraszamy do współpracy.


C:\Users\user\Desktop\loga poprawione przez grafika\PUP_www.tif      C:\Users\user\Desktop\loga poprawione przez grafika\logo_KFS.jpg