Po raz pierwszy wszyscy uprawnieni mogą skorzystać z głosowania korespondencyjnego.

Jest kilkanaście osób, które złożyły taki wniosek do 16 czerwca (wymagany termin – przyp. red.) i dostaną pakiet wyborczy do domu – informuje Wojciech Poros, naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich w UM.

Korespondencyjnie mogą też zagłosować pabianiczanie, którzy w dniu głosowania (28 czerwca) będą na kwarantannie.

– Czas na zgłoszenie mają do 23 czerwca - dodaje naczelnik Poros.

Do 26 czerwca (najpóźniej) może zgłosić chęć takiego głosowania pabianiczanin, który rozpocznie kwarantannę, izolację po tym terminie.

– Można to zrobić ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej za pośrednictwem usługi udostępnionej na platformie e-PUAP – informuje naczelnik. – Druczki zgłoszeń są dostępne w Wydziale Spraw Obywatelskich, ul. św. Jana 4.

Kto i kiedy przyniesie nam pakiet wyborczy

– Wyborca nie później niż do 23 czerwca otrzyma pakiet wyborczy – zapewnia sekretarz Rózga. – Wyborca, który będzie w dniu głosowania na obowiązkowej kwarantannie, otrzyma pakiet do domu do 26 czerwca.

Urząd prześle pakiet przez Pocztę Polską. Dwóch pracowników PP dostarczy go bezpośrednio do skrzynki pocztowej wyborcy.

W pakiecie znajdziemy: kopertę zwrotną, kartę do głosowania, kopertę na kartę do głosowania, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu oraz instrukcję głosowania korespondencyjnego.

– Wypełnioną kartę do głosowania trzeba włożyć do koperty i zakleić, a potem włożyć do koperty zwrotnej – opowiada Rózga. – Na tej kopercie będzie już adres i numer właściwej (dla danego wyborcy) obwodowej komisji wyborczej. Do koperty zwrotnej wkładamy też formularz oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu. Jego brak lub błędne wypełnienie spowoduje, że głos będzie nieważny.

Gdzie wrzucić taką kopertę?

– Tak spakowaną kopertę zwrotną należy najpóźniej do 26 czerwca wrzucić do nadawczej skrzynki Poczty Polskiej lub osobiście albo przez inną osobę dostarczyć do urzędu gminy – tłumaczy Rózga. – Skrzynki oddawcze będą ustawione w mieście. Przewiduje się jedną na 750 mieszkańców. Jeszcze nie wiemy, gdzie staną. Można też będzie w dniu wyborów osobiście lub za pośrednictwem innej osoby dostarczyć kopertę do „naszej” obwodowej komisji wyborczej.

Inne terminy wyborcze:

do 19 czerwca 2020 r.
- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
do 22 czerwca 2020 r.*
- możliwość wydania przez Państwową Komisję Wyborczą na wniosek ministra właściwego do spraw zdrowia uchwały, w której zarządza się wyłączne głosowanie korespondencyjne na terenie co najmniej gminy lub jej części, jeśli na tym terenie nastąpiło nagłe i znaczące pogorszenie sytuacji epidemicznej
do 22 czerwca 2020 r.
- odbieranie pakietów wyborczych osobiście przez wyborców we właściwych urzędach konsularnych, jeśli zadeklarowali to w zgłoszeniu zamiaru głosowania, jeśli w danym państwie istnieją warunki umożliwiające osobisty odbiór pakietu wyborczego;
- wysłanie przez konsulów pakietów wyborczych do wyborców wpisanych do spisów wyborców, którzy wyrazili zamiar głosowania korespondencyjnego za granicą
do 23 czerwca 2020 r.
- składanie wniosków o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania;
- zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych;
- przekazanie do urzędu gminy wykazu osób, które w dniu wyborów będą przebywały w zakładzie karnym lub areszcie śledczym lub w domu studenckim, zespole tych domów, w których utworzono odrębne obwody głosowania przez osoby kierujące tymi jednostkami;
- doręczenie pakietów wyborczych wyborcom, którzy zgłosili zamiar głosowania korespondencyjnego w kraju
do 25 czerwca 2020 r.
- zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą;
- zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o wpisanie do spisów wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach
do 26 czerwca 2020 r.
- zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, którzy rozpoczęli podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po 5 dniu przed dniem wyborów;
- składanie przez wyborców niepełnosprawnych wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) oświadczeń o cofnięciu pełnomocnictwa do głosowania;
- wrzucenie przez wyborców głosujących korespondencyjnie w kraju kopert zwrotnych do nadawczych skrzynek pocztowych znajdujących się na terenie gminy, w których zlokalizowana jest obwodowa komisja wyborcza właściwa dla danego wyborcy;
- dostarczenie osobiście przez wyborców lub za pośrednictwem innej osoby koperty zwrotnej do właściwego urzędu gminy w przypadku głosowania korespondencyjnego w kraju albo właściwego konsula w przypadku głosowania korespondencyjnego za granicą;
- doręczenie pakietów wyborczych wyborcom, wyborcom podlegającym w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, którzy zamiar głosowania korespondencyjnego zgłosili w okresie od 12 dnia przed dniem wyborów
26 czerwca 2020 r. o godz. 24:00
- zakończenie kampanii wyborczej
27 czerwca 2020 r.
- przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców
28 czerwca 2020 r. w godz. 7:00‑21:00
- głosowanie;
- dostarczenie kopert zwrotnych przez operatora wyznaczonego oraz urzędy gmin do właściwych obwodowych komisji wyborczych, a przypadku głosowania za granicą przekazanie przez konsulów właściwym obwodowym komisjom wyborczym kopert zwrotnych, które otrzymał do czasu zakończenia głosowania;
- dostarczenie przez wyborców osobiście lub za pośrednictwem innych osób kopert zwrotnych do właściwych obwodowych komisji wyborczych