Deratyzacja na terenie Pabianic zaczęła się 15 września i ma trwać do 15 października. Kto jest do niej zobowiązany?

- Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji spoczywa na właścicielach i użytkownikach nieruchomości.

Jakich miejsc dotyczy?

Nieruchomości mieszkalnych i użytkowych, wolnostojących komórek i pomieszczeń gospodarczych przynależnych do zabudowy wielolokalowej, obiektów handlowych i przemysłowych, wytwórni artykułów spożywczych, sklepów, magazynów, lokali gastronomicznych, hoteli, publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, żłobków, przedszkoli i szkół wszystkich typów, schronisk dla zwierząt, terenów gospodarstw rolnych, miejsc gromadzenia odpadów, a także w urządzeń kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz węzłó ciepłowniczych i innych miejsc, gdzie mogą pojawiać się gryzonie.

O czym powinni pamiętać właściciele nieruchomości?

Z pomieszczeń trzeba usunąć odpady, które mogą być pożywieniem gryzoni. Aby nie doszło do zatrucia ludzi lub zwierząt, należy w pobliżu trutki umieścić ostrzeżenie.
Ponadto właściciele nieruchomości powinni uzupełniać preparaty, uprzątać padłe gryzonie i usunąć trutkę po zakończeniu akcji.