Jeśli związek małżeński nie ma szans na uratowanie, przychodzi czas na napisanie pozwu rozwodowego. Sprawdź, co powinno się w nim znaleźć.

1. Kto może złożyć pozew rozwodowy?

2. Co zawiera pozew rozwodowy?

3. Jak napisać pozew rozwodowy?

4. Rozwód a podział majątku i alimenty

Pozew rozwodowy to pierwszy krok do orzeczenia o zakończeniu małżeństwa. Pozew składa się we właściwym sądzie okręgowym, który po jego rozpatrzeniu ustala termin rozprawy. Jakie informacje powinien zawierać pozew o rozwód?

Kto może złożyć pozew rozwodowy?

Pozew rozwodowy składa powód, czyli jeden z małżonków, który chciałby zakończyć małżeństwo. Może to być zarówno mąż, jak i żona. Orzeczenie rozwodu może zostać wydane również na zgodne żądanie małżonków, jeśli oboje chcą, jak najszybciej rozstać się w oficjalny sposób. 

Co stanowi podstawę do złożenia pozwu rozwodowego? Podstawy te są ściśle związane z zasadami współżycia społecznego. Oznacza to, że rozwód nie zostanie orzeczony przez sąd, jeśli między małżonkami doszło do większej kłótni, jednak gdy oboje wciąż prowadzą wspólne gospodarstwo domowe. Ażeby sąd rozwiązał małżeństwo, powinien nastąpić zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Co to oznacza w praktyce?

Do rozkładu pożycia dochodzi w sytuacji, gdy małżonków nie łączy wieź emocjonalna i gdy nie dochodzi między nimi do współżycia seksualnego. Ponadto konieczne jest wykazanie, że małżonkowie nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego, czyli nie dokonują wspólnych zakupów i nie podejmują razem decyzji co do ważnych, codziennych spraw.

Co zawiera pozew rozwodowy?

Pozew rozwodowy ma określoną strukturę. Prócz niezbędnych danych powoda i pozwanego, a także adresu właściwego sądu okręgowego, konieczne jest wskazanie przyczyn problemów w małżeństwie. Powód lub powódka mogą wskazać np. na alkoholizm lub uzależnienie od gier hazardowych, przemoc, zdradę lub niezgodność charakterów. Możliwe jest również wskazanie, że rozwód ma wskazywać na winę rozkładu pożycia u jednego ze współmałżonków. 

Pozew rozwodowy przygotowany w prawidłowy sposób zawiera również opis problemów, które doprowadziły do trwałego rozpadu małżeństwa. Samo napisanie, że małżonkowie mieli inne charaktery to za mało. Natomiast wskazanie, że różnice w charakterach polegały na niezgodności co do posiadania potomstwa lub zakupu własnego mieszkania są poważną przyczyną trudności w dalszym trwaniu w małżeństwie. 

Jak napisać pozew rozwodowy?

Jak napisać pozew o rozwód, by wywarł odpowiedni skutek? Na początek warto prześledzić wzór pozwu rozwodowego. Najczęstszą przyczyną jego oddalenia przez sąd są błędy formalne, np. brak niezbędnego podpisu lub pełnych danych pozwanego. Pozew można napisać samodzielnie lub z pomocą prawnika w zależności od własnych preferencji. Jeśli rozstanie ma burzliwy i gwałtowny przebieg, samodzielne przygotowanie pozwu może być trudne. Prawnik, jako osoba trzecia, jest w stanie zdystansować się do sytuacji i spojrzeć na nią z innej perspektywy. Dzięki temu w pozwie znajdą się informacje ważne dla sądu i przyśpieszające przebieg rozprawy.

Co ważne, w pozwie rozwodowym nigdy nie powinno się pisać nieprawdy. Kłamstwa zawsze wychodzą na jaw i sprawiają, że sąd może wydać orzeczenie niekorzystne dla powoda. Fałszywe informacje w pozwie utrudniają procedurę rozwodową, gdyż od sądu wymaga się sprawiedliwego orzeczenia, uwzględniającego interesy obu stron. Sąd nie może orzec np. o winie tylko jednej ze stron, gdy obaj małżonkowie dopuścili się zdrady.

Rozwód a podział majątku i alimenty

Do pozwu o rozwód można dołączyć wniosek o ustalenie alimentów na małoletnie dzieci i o podział majątku. Małoletnie dzieci otrzymują alimenty w ustalonej wysokości, by rodzice wspólnie ponosili koszty ich utrzymania i wychowania. Wysokość alimentów jest ustalana na podstawie dochodów obojga rodziców i kosztów, które ponosi rodzic zamieszkujący wspólnie z małoletnimi. Dzięki temu na jednej rozprawie zabezpiecza się przyszłość dzieci, które urodziły się w małżeństwie przed orzeczeniem rozwodu. Dodatkowo na wniosek powoda podczas rozwodu można ustalić kontakty z dziećmi i wskazać, u którego z rodziców dzieci zamieszkają na stałe.

Prawo do alimentów przysługuje również małżonkowi, który nie przyczynił się do rozpadu związku. Jeśli do rozwodu doszło z wyłącznej winy męża lub żony, na żądanie małżonka niewinnego można ustalić alimenty dla niego. Przysługują one w sytuacji, gdy sytuacja materialna niewinnego małżonka po rozwodzie może ulec gwałtownemu pogorszeniu.

Na prośbę małżonków rozprawa rozwodowa może być połączona również z podziałem majątku. Jeśli w tej kwestii są niezgodności, warto obie kwestie rozdzielić na odrębne rozprawy. Sam rozwód uzyskuje się dość szybko, podczas gdy spory sprawiają, że podział majątku trwa nawet kilka lat i wymaga przedstawiania wielu dokumentów i świadków.