Monit może przybrać postać listu poleconego, wiadomości SMS oraz e-mail. Każda z tych form zawiera informacje odnośnie wysokości zadłużenia, terminu spłaty, konsekwencji nieuregulowania płatności. Czy wezwanie do zapłaty przerywa bieg przedawnienia?

Ponaglenie do zapłaty - podstawa prawna

Wezwanie do zapłaty (tzw. monit) to pismo, które kieruje się do dłużnika, aby odzyskać należność. Kiedy możemy mówić o zwłoce w płatności? Według art. 476 kodeksu cywilnego dłużnik dopuszcza się zwłoki, gdy nie spełnia świadczenia w wyznaczonym w umowie terminie. Jeśli data płatności nie została określona, o zwłoce w spłacie mówi się wtedy, gdy dłużnik nie reguluje płatności po otrzymaniu wezwania do zapłaty. Art. 455 kodeksu cywilnego mówi z kolei, że jeżeli termin płatności nie jest oznaczony ani nie wynika z właściwości zobowiązania, jego regulacja powinna nastąpić niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do zapłaty.

Pamiętajmy, że ponaglenie do zapłaty jest pierwszym krokiem do odzyskania należności. Nie należy od razu kierować sprawy do sądu. Od 1.01.2016 na mocy przepisów o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów wysłanie monitu do dłużnika jest obowiązkowe.

Ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty - kto może je otrzymać?

Ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty kierowane jest do osób, które nie uregulowały na czas płatności. Monit może trafić zarówno do osób fizycznych, jak i zadłużonych przedsiębiorstw. Nakaz zapłaty należy wysłać, kiedy wszelkie wcześniejsze próby kontaktu były nieskuteczne. Otrzymanie monitu daje ostatnią szansę na załagodzenie sporu bez obecności sądu. Ostateczne wezwanie do zapłaty poinformuje dłużnika o:

 • wysokości długu;
 • konsekwencjach jego nieuregulowania;
 • terminie, w którym należy dług spłacić;
 • możliwości polubownego rozwiązania sprawy;
 • wiarygodności konsekwencji i ugody między stronami.

Jak napisać ponaglenie?

W internecie znajdziemy wiele gotowych wzorów dokumentów, m.in. wzory wezwań do zapłaty czy gotowy wniosek o pożyczkę dostępną np. w https://pozyczkaok.pl/. W gotowym ponagleniu do zapłaty nie wpiszemy jednak wszelkich informacji, które powinien otrzymać dłużnik. Z tego powodu warto taki dokument napisać samodzielnie. W wezwaniu do płatności powinny się znaleźć takie dane, jak:

 • miejsce i data sporządzenia monitu;
 • dane wierzyciela;
 • dane osoby zadłużonej;
 • podstawa prawna, dzięki której pismo staje się wiarygodne;
 • wyjaśnienie, dlaczego dłużnik otrzymał wezwanie do zapłaty;
 • kwota zadłużenia oraz termin jego spłaty;
 • numer konta, na które powinny wpłynąć pieniądze;
 • podpis osoby, która sporządziła dokument;
 • konsekwencje nieuregulowania płatności w wyznaczonym terminie.

Ponaglenie do spłaty długu powinno być jasne i czytelne. Dłużnik od razu powinien wiedzieć, czego dotyczy otrzymany dokument. Obowiązek zapłaty może wynikać z nieopłaconej faktury czy niewypłaconego wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło. Monit możemy wysłać za pomocą listu poleconego, wiadomości e-mail czy SMS.

Jak się odwołać od przedsądowego wezwania do zapłaty?

Zdarza się, że ostateczne wezwanie do zapłaty otrzymamy bezpodstawnie. Może przytrafić się również sytuacja, w której otrzymamy monit tuż po tym, gdy uregulowaliśmy przeterminowaną płatność. Jak odwołać się od bezpodstawnego ponaglenia?

W takim przypadku powinniśmy wystosować odpowiedź na otrzymaną wiadomość. Powinniśmy podać w niej powód, dla którego nie zgadzamy się z wezwaniem do uregulowania płatności. Najczęstszą przyczyną bezpodstawności wezwań jest pomyłka wierzyciela czy firmy windykacyjnej. Nie warto zostawiać takiej sprawy bez rozstrzygnięcia. Wystarczy poprosić nadawcę dokumentu o wyjaśnienie sytuacji.

Czy wezwanie do zapłaty przerywa bieg przedawnienia?

Jeśli wpadliśmy w zadłużenie, powinniśmy je jak najszybciej spłacić. Są jednak osoby, które w takiej sytuacji liczą na przedawnienie długu. To moment, w którym dług przestaje być ważny. Czas przedawnienia długu należy zacząć liczyć od ostatniego dnia roku, w którym wierzyciel może domagać się od nas jego spłaty. Aktualnie jest to ostatni dzień roku, w którym upływa termin regulacji płatności.

Musimy być jednak świadomi, że jakiekolwiek działanie ze strony wierzyciela może przerwać bieg przedawnienia. Liczenie czasu, w którym dług będzie nieaktualny, musimy rozpocząć od nowa w momencie, gdy wierzyciel złoży w naszej sprawie pozew sądowy. Samo otrzymanie wezwania do zapłaty nie wpływa jednak niekorzystnie na bieg przedawnienia.

Ugoda w sprawie spłaty zadłużenia - jak napisać wniosek i do kogo go skierować?

Jeśli na naszym koncie pojawiło się zadłużenie i otrzymaliśmy ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty, nadal możemy negocjować warunki naszej sytuacji z wierzycielem. Możemy np. napisać ugodę w sprawie spłaty zadłużenia. W dokumencie powinien znaleźć się dokładny opis naszej sytuacji finansowej, a także argumenty potwierdzające naszą wypłacalność w najbliższym czasie.

Umowa ugody zawiera ustępstwa obu stron w sprawie. W dokumencie warto zawrzeć nowe warunki zobowiązania (wysokość długu, czas spłaty, numer konta, na które ma zostać dokonana płatność). Niezbędny jest także podpis zarówno wierzyciela, jak i dłużnika. Tylko tak sporządzona umowa może zostać rozpatrzona. Mimo złej historii kredytowej warto wnioskować o nowe warunki spłaty. Instytucje rozpatrują wnioski indywidualnie, istnieje więc duża szansa, że nowe postanowienia zostaną zaakceptowane.