PIT 37 wypełnia największa liczba podatników. Najczęściej też zeznanie to jest poddawane korekcie.

Dane identyfikacyjne w PIT 37

Bardzo ważne jest podanie prawidłowych danych identyfikacyjnych, gdyż służą one do identyfikacji podatnika w systemie. Jeżeli wystąpią w nich błędy, niemożliwe będzie zidentyfikowanie podatnika.

Wypełniając PIT 37 sprawdźmy, czy poprawnie wpisaliśmy imię, nazwisko, datę urodzenia oraz właściwy identyfikator podatkowy PESEL lub NIP.

Numer PESEL powinny wpisać do zeznania PIT 37 osoby objęte rejestrem PESEL, które w roku podatkowym nie prowadziły działalności gospodarczej, nie były zarejestrowanymi podatnikami podatku VAT oraz nie były płatnikami składek na ubezpieczenia społeczne/ubezpieczenie zdrowotne i podatku, np. z tytułu zatrudnienia pracownika.

Pozostali podatnicy wpisują NIP.

Dane liczbowe w PIT 37

W zeznaniu PIT 37 często wpisujemy sumy przychodów z różnych źródeł, zaliczek na podatek, dokonujemy wielu obliczeń. Przy ustalaniu wysokości zobowiązania podatkowego trzeba zwracać szczególną uwagę na poprawność poszczególnych kwot oraz w wymaganych rubrykach na właściwe zaokrąglanie liczb.

Ryzyko popełnienia wszystkich błędów obliczeniowych można w znaczny sposób zminimalizować, jeśli do rozliczania dochodów wykorzystamy dobry program do rozliczania PIT 37. W programie podajemy liczby, a większość obliczeń program wykonuje samodzielnie. Dzięki temu znacznie zmniejsza się prawdopodobieństwo, że w deklaracji wystąpią błędy obliczeniowe.

Niewypełnione pozycje

Często w PIT 37 nie wypełniamy wszystkich pól przeznaczonych do wpisywania kwot.

Jeśli pozycje te nie będą wypełnione,  organ skarbowy przyjmie, że podatnik wpisał 0 (zero).

Niektóre pozycje formularza PIT 37 muszą być bezwzględnie wypełnione. Dotyczy to w szczególności:

  • identyfikatora podatkowego,
  • wyboru sposobu opodatkowania,
  • podania celu złożenia zeznania,
  • informacji o załącznikach,
  • podpisu na zeznaniu.
  • Zeznanie PIT 37, które nie zostało podpisane przez podatnika jest nieważne.

W przypadku wysyłania deklaracji pit 37 drogą elektroniczną podpis został zastąpiony weryfikacją danych autoryzacyjnych, które podatnik podaje przed wysłaniem rozliczenia PIT.

Załączniki

Załącznikami do zeznania PIT 37 są PIT/O i PIT/D. Musimy je załączyć do deklaracji PIT 37, jeśli korzystamy z ulg i odliczeń podatkowych. Załącznik PIT/D dotyczy wydatków mieszkaniowych, natomiast w załączniku PIT/O wykazujemy pozostałe przysługujące nam ulgi. Ulgi podatkowe można odliczyć tylko w przypadku, gdy spełnione zostały warunki wymagane  przepisami regulującymi korzystanie z poszczególnych ulg.


Prawidłowe wypełnienie zeznania PIT 37 pozwala uniknąć dodatkowej wizyty w urzędzie skarbowym celem uzupełnienia lub skorygowania deklaracji.