Przede wszystkim mowa tutaj o strategii związanej z pozytywnym oddziaływaniem na pracowników, środowisko, społeczeństwo czy konsumentów.

O podejściu do społecznej odpowiedzialności biznesu oraz stosowanej koncepcji zarządzania przez dane przedsiębiorstwo można przeczytać w specjalnie przygotowanym sprawozdaniu, jakim jest raport CSR (więcej o raporcie csr). Współcześnie dla coraz większych grup świadomych konsumentów posiadanie i realizacja strategii CSR, jest coraz istotniejszym elementem przywiązania, lojalności, wyboru marki lub firmy.

Kryterium jakości, a nie ilości

Powszechnie przyjęta definicja społecznej odpowiedzialności biznesu została ujęta w normie przygotowanej przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną ISO. Ze względu na złożoność tematyki CSR, do współpracy w jej tworzeniu zaproszono różnorodnych ekspertów z takich dziedzin, jak: prawa człowieka, prawa pracownika etyka, ryzyko, komunikacja czy ochrona środowiska. Norma definiuje społeczną odpowiedzialność biznesu jako wzięcie odpowiedzialności przez firmę za ludzi, procesy i produkty. Kierunkuje ją także w obszary przyczyniania się do zrównoważonego rozwoju, wychodzenia naprzeciw oczekiwaniom konsumentów, zwiększania zasobności społeczeństwa, a także spełniania międzynarodowych przepisów gospodarczych. Dokładne wymagania zostały przedstawione w publicznie dostępnym dokumencie normy ISO 26000 z 2010 roku. Warto wiedzieć, że spełnianie standardów w niej zawartych jest dobrowolne, a szczegóły dotyczące poszczególnych zagadnień poruszają kwestie takie, jak:

a) zarządzanie organizacją – m.in. prawa człowieka, obywatela oraz pracownika, dyskryminacja w miejscach pracy,

b) zarządzanie zasobami ludzkimi – w tym zapewnienie odpowiednich warunków oraz ochrony pracownika, wprowadzanie możliwości rozwoju oraz szkoleń,

c) ochrona ekosystemu – czyli zapobieganie zanieczyszczaniu środowiska i równomierne korzystanie z zasobów naturalnych,

d) uczciwe praktyki rynkowe – wystrzeganie się korupcji, stwarzanie uczciwych warunków konkurencji oraz respektowanie prawa własności,

e) konsument – dostarczanie wyczerpujących informacji odnośnie oferty, usługi lub produktu, ochrona danych personalnych klienta, rozwiązywanie konfliktów,

f) rozwój społeczny – dbanie o ogólny dobrostan danej społeczności, zaangażowanie w edukację, kulturę, stwarzanie nowych miejsc pracy.

Koszty związane z wprowadzaniem zmian, w celu spełnienia wyżej opisanych rekomendacji, nie są uważane za wydatki, a inwestycje o charakterze biznesowym. Na takim podejściu korzysta nie tylko sama firma, a jej dostawcy, pracownicy czy konsumenci. Do głównych benefitów wynikających ze strategicznego podejścia do CSR należą między innymi:

a) polepszenie wizerunku marki w oczach konsumentów oraz współudziałowców – przekłada się to oczywiście na zwiększenie poziomu sprzedaży, a tym samym zysków,

b) zwiększenie efektywności pracy zatrudnianej kadry – pracownik doceniany, dysponujący odpowiednim zapleczem i warunkami jest w stanie bardziej zaangażować się w rozwój firmy,

c) bardziej sprawne zarządzenia firmą – obranie za cel rozwiązań związanych z jakością pozwala na lepsze kierowanie personelem,

d) polepszenie relacji z instytucjami kulturalnymi, edukacyjnymi, mediami oraz społecznością lokalną – skutkuje to na przykład nowymi ofertami inwestycji,

e) zrównoważone zarządzanie ryzykiem – o charakterze finansowym, inwestycyjnym, reputacyjnym, prawnym czy podatkowym.

Przyszłość przez pryzmat CSR

Dynamiczny rozwój rynku oraz rosnąca świadomość konsumentów sprawiają, że koncepcja CSR nieustanie zmienia się i ewoluuje. W parze ze wzrostem oczekiwań ze strony konsumentów, inwestorów, społeczności powinny iść działania ze strony firm, pragnących na nie odpowiadać. Tendencje obserwowane na rynku pozwalają stwierdzić, że jednym z kluczowych elementów w tej dziedzinie będzie odpowiedzialny, transparentny i etyczny wymiar społecznej odpowiedzialności biznesu.

Artykuł poleca WhiteLeaf - społeczna odpowiedzialność biznesu