Możemy korzystać również z dni wolnych z tytułu urlopów: okolicznościowego, na żądanie, macierzyńskiego, rodzicielskiego czy wychowawczego. Przysługuje nam również urlop bezpłatny, podczas którego zachowujemy część praw pracowniczych.

 

Kto ma prawo do urlopu?

Urlopy pracownicze przysługują osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Przepisy dotyczące tego zagadnienia znajdują się w dziale VII Kodeksu pracy: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19740240141.

 

Urlop wypoczynkowy

Wymiar urlopu wypoczynkowego zależy od stażu pracy i wynosi:

20 dni – przy stażu wynoszącym mniej niż 10 lat;

26 dni – przy stażu dłuższym niż 10 lat.

W pierwszej pracy prawo do urlopu nabywamy proporcjonalnie do przepracowanego czasu – 1/12 wymiaru z każdym pełnym miesiącem. Niepełny dzień zaokrągla się w górę.

Osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych nie mają zagwarantowanego prawa do urlopu wypoczynkowego. Mogą korzystać z płatnej przerwy w pracy, o ile wynika to z postanowień umowy. Praca to nie wszystko, dlatego decydując się na wybór konkretnej oferty pracy, warto zastanowić się, jak ważne jest dla nas prawo do urlopu.

 

Urlop na żądanie

Każdemu pracownikowi przysługują 4 dni urlopu na żądanie, który wlicza się do wymiaru urlopu wypoczynkowego. Możemy wykorzystać np. jeden dzień kilkakrotnie lub z cztery dni jednorazowo. Chęć skorzystania z urlopu na żądanie należy zgłosić najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia. Możemy zrobić to osobiście, telefonicznie, mailowo lub wysyłając wiadomość tekstową. Podawanie przyczyny nie jest konieczne.

 

Urlop okolicznościowy

W związku ze ślubem (własnym lub bliskiego krewnego), narodzinami dziecka, pogrzebem itd. pracownikowi należy się urlop okolicznościowy. Jego wymiar to 1 lub 2 dni. W tym czasie należy się nam wynagrodzenie, ale musimy złożyć wniosek urlopowy i przedstawić dokumenty potwierdzające powód naszej nieobecności w pracy.

 

Urlop bezpłatny

W trakcie urlopu bezpłatnego pracownik nie musi wykonywać swoich obowiązków, w związku z czym nie otrzymuje wynagrodzenia. Nie może korzystać z płatnego zwolnienia chorobowego, a okres urlopu nie wlicza się do stażu pracy. Nie traci jednak wszystkich uprawnień. Pracodawca nie musi pozytywnie rozpatrywać wniosku o urlop – decyzja zależy od wyłącznie od niego. Jeśli nieobecność trwa dłużej niż 3 miesiące, zatrudniający ma prawo odwołać pracownika z ważnych przyczyn.

 

Urlopy dla rodziców

Po narodzinach lub przysposobieniu dziecka możemy korzystać z urlopów rodzicielskich.

1. Urlop macierzyński

Z płatnego urlopu macierzyńskiego może korzystać matka dziecka. Po upływie określonego czasu ojciec ma prawo przejąć część urlopu macierzyńskiego.

2. Urlop rodzicielski

3. Urlop ojcowski

4. Urlop wychowawczy

5. Dni wolne przeznaczone na opiekę nad dzieckiem

Rodzice mają prawo również do dwóch płatnych dni wolnych przeznaczonych na opiekę nad dzieckiem. Przywilej przysługuje, dopóki małoletni nie ukończy 14 lat.