O jakich warunkach mowa? Kto podejmuje uchwałę o zawieszeniu działalności spółki i jakie dokumenty będą niezbędne do dokonania tej czynności?

Kiedy i na jaki czas możliwe jest zawieszenie działalności spółki?

Aby spółka mogła zawiesić działalność gospodarczą, nie może zatrudniać pracowników. To podstawowy warunek, który odnosi się jednak wyłącznie do pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę. Zawieszenie będzie też możliwe wówczas, gdy pracownicy przebywają na urlopach: macierzyńskim, na warunkach urlopu macierzyńskiego, rodzicielskim i wychowawczym.

Samo zawieszenie działalności przez spółkę nie musi być w żaden sposób uzasadnione. W praktyce najczęściej do zawieszenia dochodzi ze względów ekonomicznych, czyli wówczas, gdy spółka utraciła płynność finansową i nie jest w stanie kontynuować swojej działalności gospodarczej.

Spółkę można zawiesić na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Wyjątek stanowi miesiąc luty. Jeżeli działalność spółki ma być zawieszona na okres jednego miesiąca – lutego, to wówczas minimalnym okresem zawieszenia jest 28 lub 29 dni.

Uchwała o zawieszeniu działalności spółki

Możliwe jest zawieszenie działalności spółki zarówno cywilnej, jak i zarejestrowanej w KRS. W pierwszym przypadku muszą tego dokonać wszyscy wspólnicy. Inaczej mówiąc, konieczne jest podjęcie stosownej uchwały przez wspólników. W drugim przypadku o losach spółki, w tym jej zawieszeniu, decyduje zarząd.

Aby zawiesić działalność spółki cywilnej, potrzebne jest wykonanie kilku czynności. Osoby fizyczne powinny zgłosić zawieszenie do:

  • GUS, korzystając z formularza RG-OP,
  • właściwego urzędu skarbowego – w tym celu wypełnia się formularz NIP-2,
  • CEIDG.

Ścieżka postępowania w przypadku spółek zarejestrowanych w KRS wygląda w sposób następujący – do właściwego KRS niezbędne jest złożenie dokumentów:

  • formularza KRS-Z62,
  • uchwały zarządu,
  • oświadczenia o niezatrudnianiu pracowników.

Po podjęciu uchwały zawieszenie działalności spółki do KRS trzeba zgłosić w ciągu 7 dni. Warto przy tym pamiętać, że dzień zawieszenia nie może być wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku.

Jak zgłosić wznowienie działalność spółki?

Spółka może wznowić swoją działalność, ale do tego również potrzebne jest podjęcie stosownej uchwały, w treści której znajdzie się data wznowienia działalności przez spółkę. Dopiero wówczas można skierować odpowiedni wniosek do sądu. Do KRS należy złożyć dwa dokumenty – wypełniony wspomniany już formularz KRS-Z62 (jest on właściwy również do wznowienia działalności spółki) oraz uchwałę zarządu lub wspólników.

Jeżeli spółka nie złoży w odpowiednim momencie wniosku o wznowienie działalności gospodarczej, to sąd wezwie ją do tego pod rygorem nałożenia grzywny.

Zarówno przy zawieszaniu, jak i wznawianiu działalności spółki można skorzystać z pomocy prawnej. Kancelaria Śląski https://kancelaria-slaski.pl/ obsługuje przedsiębiorców, pomagając im we wszelkich formalnościach związanych z zakładaniem, rejestracją, zawieszaniem działalności i likwidacją spółek.