Zmieniły się m.in. zasady ubiegania się o zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony, zasady najmu socjalnego oraz zamiana lokali. Zmienił się katalog osób, które mają pierwszeństwo zawarcia umowy najmu mieszkania na czas nieoznaczony oraz najmu socjalnego. Wskazano też na warunki, jakie powinien spełniać lokal dla osoby niepełnosprawnej. Wielkość, wyposażenie i położenie na odpowiedniej kondygnacji muszą uwzględniać potrzeby osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim lub o kulach. Przedłużono czas wykonania remontu z 12 do 18 miesięcy (dla najemców, którzy decydują się na mieszkania w kiepskim stanie), a co za tym idzie, zwolnienie z czynszu w tym okresie.

Gmina co 3 lata będzie weryfikować, czy najemca spełnia (z wyłączeniem umów najmu socjalnego lokalu) kryterium dochodowe, co może skutkować zmianą wysokości stawki czynszu.

Nowością jest kontrola społeczna najmu. Na tablicy ogłoszeń UM przez 14 dni będą wisieć listy zakwalifikowanych do najmu. Będzie można zgłaszać uwagi i zastrzeżenia co do najemców. Nie będzie można podnajmować mieszkań komunalnych. Do tej pory było to możliwe za zgodą prezydenta w szczególnie uzasadnionym przez najemcę przypadku.

Czy nowa uchwała przyspieszy czas oczekiwania na mieszkanie komunalne pabianiczan? Z pewnością nie.

Kolejka po klucze

Na mieszkanie komunalne czeka teraz 90 rodzin, a miasto dysponuje 18 wolnymi lokalami. To stan na koniec marca tego roku. Zdecydowana większość w kolejce to rodziny jedno– i dwuosobowe. Na przydział mogą czekać nawet kilka lat.

– Termin przydziału zależy od daty złożenia wniosku, od tego, ile jest osób w rodzinie oczekującej na mieszkanie oraz ile mamy wolnych lokali przekazanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej do dyspozycji – tłumaczy Anna Antonowicz, naczelnik Wydziału Lokalowego Urzędu Miejskiego.

W „anielską cierpliwość” muszą uzbroić się przede wszystkim rodziny jednoosobowe. Są wśród nich m.in. osoby opuszczające domy dziecka, rodziny zastępcze, osoby przebywające w schroniskach dla osób bezdomnych i noclegowniach. Na koniec 2020 roku było ich 57. Oni najdłużej czekają na przydział lokalu. Jak długo?

– Najstarszy niezrealizowany wniosek o przydział lokalu jest z czerwca 2017 roku – ujawnia naczelniczka. – W tym miejscu chcę zaznaczyć, iż osoby mają prawo do 4 propozycji lokali i te z 2017 r. miały już przedstawione takie propozycje.

Kto pierwszy?

Pierwszeństwo w zawieraniu umów najmu przysługuje osobom, które utraciły lokal komunalny wskutek klęski żywiołowej, katastrofy, pożaru lub innego zdarzenia losowego; z powodu przekwaterowania ze względu na rozbiórkę, remont, modernizację lub wyłączenie budynku z użytkowania ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczenie na inne cele; z powodu przebywania w domach dziecka lub rodzinach zastępczych.

– Pierwszeństwo mają również najemcy, którzy zamierzają zamienić lokal komunalny na lokal mniejszy, wyposażony w te same urządzenia techniczne jak obecnie zajmowany oraz osoby, z którymi zawarcie umowy najmu uzasadniają istotne względy społeczne, zwłaszcza zdrowotne, orzeczona niepełnosprawność czy rodzinne – wymienia naczelniczka.

Mieszkania są tylko z odzysku

Dzisiaj miasto gospodarzy mieszkaniami z odzysku, po zmarłych lokatorach oraz po osobach, które je zdały, bo kupiły własne M albo zbudowały dom. Są też lokale po eksmisjach komorniczych i lokatorach, którzy wyjechali z Pabianic. Po śmierci głównego lokatora, UM zawiera zwykle umowę najmu z jego małżonkiem, dziećmi lub inną osobą, która wspólnie gospodarowała z najemcą. Warunek jest taki, że osoby te stale zamieszkiwały z najemcą do chwili jego śmierci.

– Każda osoba, która mieszkała z najemcą, może złożyć wniosek o przydział tego lokalu – dodaje naczelnik Antonowicz. –Wniosek jest rozpatrywany zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miejskiej. Jeżeli nie spełnia warunków, prezydent ma obowiązek odmówić najmu.

Kto chce szybko, bierze do remontu

Kto chce szybciej, może „wziąć” mieszkanie do remontu.

– Średnio mamy ich około 150 – ujawnia naczelniczka. – Są o różnym standardzie i metrażu, wyposażone w media lub nie.

O takie mieszkanie mogą ubiegać się osoby wpisane do rejestru oczekujących na przydział, jeśli wyrażą chęć wyremontowania mieszkania na własny koszt, bez możliwości refundowania wydatków. Na czas remontu przysługuje zwolnienie z opłat czynszowych, ale nie może trwać dłużej niż (po nowemu) 18 miesięcy.

– Po zakończeniu prac remontowych, wykonanych w wymienionym terminie i przedłożeniu protokołu o bezusterkowym odbiorze robót prezydent zawiera umowę najmu – dodaje naczelniczka.

Ile płacimy za mieszkanie komunalne?

Od 1 stycznia 2021 roku stawka czynszu za metr kwadratowy mieszkania komunalnego to 3,07 zł za m kw. Stawka się zmienia; rośnie, jeśli poprawiają się nam warunki, np. budujemy łazienkę, wc, zakładamy CO itp.