Regulamin portalu zyciepabianic.pl

I. Wstęp

Niniejszy regulamin określa zasady udostępniania, funkcjonowania i korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.zyciepabianic.pl oraz rodzaje i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez spółkę z o.o. Agencja Dziennikarzy z siedzibą w Pabianicach, Stary Rynek 7, wpisaną do Krajowego Sądu Rejestrowego pod nr KRS 0000210984, zwaną dalej Właścicielem.

II. Definicje

Portal - system zapewniający Gościom i Użytkownikom dostęp do stworzonej przez Właściciela internetowej platformy informacyjno-społecznościowej włączonej do sieci Internet pod adresem www.zyciepabianic.pl, w postaci systemu podstron, objętych jedną wspólną nazwą, z ofertą bezpłatnych informacji oraz ofertą płatnych ogłoszeń i reklam, wraz z wchodzącymi w ich skład elementami: bazami danych, oprawą graficzną i strukturą.

Regulamin - niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami do niego stanowiącymi jego integralną część.

Właściciel - właściciel Portalu, spółka z o.o. Agencja Dziennikarzy z siedzibą w Pabianicach, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Sądu Rejestrowego pod nr KRS 00000210984.

Administrator - osoba lub podmiot zarządzająca i prowadząca całość lub poszczególne strony Portalu, działająca z upoważnienia Właściciela.

Gość - osoba niezarejestrowana, która może odwiedzać i przeglądać ogólnie dostępne zasoby bez rejestracji.

Użytkownik - każdy podmiot (osoba fizyczna lub prawna) odwiedzający Portal lub w jakikolwiek sposób korzystający, zarejestrowany, posiadający swój Nick i Hasło.

Nick - indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Portalu, jaka została przez niego wybrana i została przyjęta podczas rejestracji w Portalu.

Hasło - ciąg znaków, jakim Użytkownik zabezpiecza swój Nick wprowadzając go do formularza rejestracyjnego, i który służy do rozpoznawania go przez system Portalu przy każdym kolejnym logowaniu się.

Forum - system podstron Portalu służący wymianie opinii międzyUżytkownikami i dzielenia się nimi z Gośćmi Portalu, regulowany odrębnym regulaminem.

Wolny Dostęp - dostęp oferowany przez Portal nieodpłatnie, bez potrzeby rejestracji, obejmujący informacje ogólnodostępne.

Blog - strona prowadzona i udostępniana w ramach usług komunikacji internetowej, która umożliwia Użytkownikom zakładanie i prowadzenie dzienników internetowych, zamieszczanie przez Użytkowników komentarzy do blogów i innych treści, zawartych w Portalu.

Ogłoszenia drobne - serwis udostępniony dla Użytkowników w celu prezentacji oferty handlowej lub usługowej, eksponowanej dla Gości i Użytkowników.

Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych.

Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną oferowane na stronach Portalu w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług elektronicznych, tj.:

udostępnianie serwisów informacyjnych, udostępnianie stron dla prowadzenia i publikacji własnej twórczości (prowadzenie blogów, zamieszczanie komentarzy, publikowanie zdjęć, zamieszczanie ogłoszeń drobnych), usługi wyszukiwania.

Baza danych - zbiór danych lub jakichkolwiek innych materiałów i elementów zgromadzonych według określonej systematyki lub metody, indywidualnie dostępnych w jakikolwiek sposób, w tym środkami elektronicznymi.

Pobieranie danych - stałe lub czasowe przejęcie lub przeniesienie całości lub istotnej, co do jakości lub ilości, części zawartości bazy danych.

Społeczność internetowa - grupa stałych Użytkowników i Gości Portalu, ludzi zainteresowanych tematyką udostępnianą na stronach Portalu, którzy odwiedzają Portal i w miarę systematyczny sposób korzystają z materiałów dostępnych na Portalu.

III. Postanowienia ogólne

 1. Portal powstał w celu tworzenia systemu wolnego dostępu do stron (witryn, serwisów, usług) oraz systemu komunikacji pomiędzy Użytkownikami.
 2. Jeżeli z treści postanowień niniejszego Regulaminu nie wynika wyraźnie nic innego, pojęcia w nim użyte należy rozumieć tak, jak to określają definicje w pkt. II.
 3. Portal jest Bazą Danych w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych i podlega ochronie także na podstawie prawa autorskiego jako niezależny utwór.
 4. Nie jest dozwolone powtarzające się i systematyczne pobieranie lub wtórne wykorzystanie informacji, danych z Baz Danych, sprzeczne z normalnym korzystaniem i powodujące nieusprawiedliwione naruszenie słusznych interesów producenta i Właściciela.
 5. Wydanie gazety "Życie Pabianic" na Portalu oraz treści zamieszczone przez Użytkowników są dziełem zbiorowym, niezależnie od posiadanego statusu Baz Danych i podlegają również regulacji dotyczącej dzieł zbiorowych z prawa autorskiego.
 6. Właściciel zastrzega sobie prawo umieszczania w Portalu treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na stronach Portalu oraz części obsługiwanych przez Partnerów oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.
 7. Korzystanie z komercyjnych stron Portalu nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych lub do wartości prawnych, do utworów na nim dostępnych. Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym, określonym przepisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Prawa własności przemysłowej oraz Ustawy o ochronie baz danych.

IV. Zakres usług i współpraca z innymi partnerami

 1. Dla Gości w ramach Portalu dostępne są nieodpłatnie następujące informacje, bazy danych i narzędzia teleinformatyczne:
  1. w zakresie informacji ogólnodostępnej: możliwość przeglądania serwisów informacyjnych, materiałów wydania gazety "Życie Pabianic", materiałów przygotowywanych przez redakcję gazety specjalnie dla Portalu, serwisów z treściami udostępnionymi przez Partnerów,
  2. w zakresie swobodnego dostępu komunikacyjnego uczestnictwo bierne poprzez przeglądanie publikowanych przez Użytkowników treści.
 2. Dla Użytkowników w ramach Portalu dostępne jest bezpłatnie publikowanie komentarzy pod zawartością informacyjną Portalu i na Forum.
 3. O innych usługach dodatkowych Goście i Użytkownicy będą powiadamiani w miarę ich wprowadzania.
 4. Portal publikuje banery oraz linki do innych stron, witryn i serwisów internetowych. Odnośniki takie mogą prowadzić do przedsiębiorców, właścicieli reklam, dostawców treści bądź Partnerów. Korzystając z baneru lub linku, Gość lub Użytkownik przechodzi na stronę należącą do innego właściciela działającego pod swoim imieniem i na swój rachunek.
 5. Właściciel / Administrator Portalu nie ponosi odpowiedzialności za dostawę bądź jakość jakichkolwiek informacji lub usług sprzedawanych bądź reklamowanych za pośrednictwem lub na stronach Portalu (gwarancja, rękojmia), ponieważ ich sprzedawcą albo usługodawcą jest dany Użytkownik lub inny podmiot.
 6. Właściciel / Administrator Portalu nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności i ochronę danych osobowych swoich Partnerów. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zasad ochrony prywatności partnerów Portalu, należy odwiedzić stronę Partnera oraz zapoznać się dokładnie z przyjętymi u niego zasadami i zakresem ochrony prywatności.
 7. Właściciel / Administrator Portalu nie kontroluje, ani nie ponosi odpowiedzialności za treści pojawiające się na stronach swoich Partnerów.
 8. Właściciel / Administrator Portalu nie ponosi odpowiedzialności za skutki użycia jakichkolwiek informacji lub materiałów dostępnych na stronach Partnerów współpracujących z Portalem, lub do których prowadzą linki ze stron Portalu.

V. Techniczne warunki świadczenia usług

 1. Właściciel / Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do stron Portalu wynikający z przyczyn od niego niezależnych.
 2. Właściciel / Administrator zastrzega sobie prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu stron w systemie Platformy w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania.
 3. Ze względu na uwarunkowania techniczne Właściciel / Administrator nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu w systemie Portalu dotrą do użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej. Właściciel / Administrator nie zapewnia również, że przeglądanie stron będzie odbywało się bez przerw, wad technicznych oraz że Użytkownik uzyska dokładnie te informacje, których szukał.
 4. Z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu Właściciel / Administrator nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.

VI. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Umowa o świadczenie nieodpłatnie Usług informacyjnych i komunikacyjnych z Gościem albo Użytkownikiem zostaje zawarta w momencie wpisania przez Gościa i / lub Użytkownika w oknie przeglądarki odpowiedniego adresu internetowego wybranych przez niego stron WWW zawierających treści udostępniane przez Portal lub posłużenia się przez niego przekierowaniem do takich stron po zapoznaniu się z Regulaminem. Umowa o świadczenie Usług zostaje rozwiązana w momencie wyjścia przez Gościa lub Użytkownika z danych stron Portalu.
 2. Zawieranie oraz rozwiązywanie umów o świadczenie pozostałych nieodpłatnych lub odpłatnych usług świadczonych Użytkownikom przez Portal podlega postanowieniom regulaminów szczegółowych dostępnych na stronach umożliwiających korzystanie z odpowiednich usług.

VII. Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Usług w ramach Wolnego Dostępu, jak i Usług świadczonych drogą elektroniczną należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: redakcja@zyciepabianic.pl Reklamacje muszą być wysłane z adresu, który został podany w rejestracji.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać informację o osobie zgłaszającej, tj. Nick, adres e-mail oraz szczegółowy opis zdarzenia będący przyczyną reklamacji.
 3. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji.
 4. Odpowiedź na reklamację Użytkownik otrzymuje na swój adres e-mailowy.

VIII. Zasady korzystania z portalu

 1. Wszelkie prawa do Portalu i stron zastrzeżone są na rzecz Właściciela, a prawa do elementów dźwiękowych, audiowizualnych, tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji i baz danych są zastrzeżone na rzecz Właściciela lub odpowiednio podmiotów, których materiały - na podstawie umowy/współpracy z Właścicielem - są udostępniane na stronach Portalu.
 2. Portal, jak i każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez przepisy prawa polskiego oraz prawa międzynarodowego.
 3. Majątkowe prawa autorskie do treści znajdujących się na stronach Portalu, wszystkie znaki towarowe, konta Użytkowników oraz pozostałe prawa własności intelektualnej związane z oferowanymi serwisami lub Usługami należą do Właściciela lub Partnerów, chyba, że z wyraźnego zastrzeżenia wynika, co innego albo informacja lub utwory są udostępniane publicznie przez osobę posiadającą do nich odpowiednie prawa majątkowe. Korzystanie z informacji, materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji i baz danych oraz innych elementów zawartych na stronach Portalu, nie oznacza nabycia przez Gości lub Użytkowników jakichkolwiek praw do utworów oraz Baz danych. Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 4 niniejszych zasad korzystania z Portalu, zabronione jest w szczególności, chyba, że z wyraźnego zastrzeżenia lub oświadczenia Właściciela wynika, co innego: dokonywanie, między innymi w celach komercyjnych, kopiowania, modyfikowania oraz przesyłania lub w inny sposób przetwarzania danych dostępnych przez Portal, rozpowszechnianie treści publikowanych na stronach Portalu, pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej - co do jakości lub ilości - części.
 4. Użytkownicy mogą korzystać z Portalu oraz z utworów i Baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, własności intelektualnej oraz Ustawy o ochronie baz danych, przy czym takie korzystanie nie może utrudniać lub w inny sposób naruszać normalnego korzystania z utworu lub bazy danych lub godzić w słuszne interesy Właściciela oraz podmiotów, których utwory lub bazy danych - na podstawie umowy/współpracy z Właścicielem, są udostępniane przez Portal.
 5. Dozwolone jest zamieszczanie odnośników prowadzących do udostępnianych na stronach Portalu treści, chyba, że Właściciel w formie oświadczenia postanowi inaczej. Niedopuszczalne jest zamieszczanie odnośników do udostępnianych materiałów, naruszających prawo, prawem chronione dobra osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje.
 6. Jakiekolwiek inne, niż określone w pkt. 4 i 5 niniejszych zasad korzystania z Portalu, korzystanie z utworów i baz danych udostępnianych na jego stronach bez uprzedniej wyraźnej zgody Właściciela udzielonej na piśmie jest zabronione, a naruszenie praw Właściciela będzie skutkować odpowiedzialnością przewidzianą przez prawo cywilne, karne lub przepisy szczególne. W celu uzyskania zgody na korzystanie z utworów lub baz danych udostępnianych w ramach Portalu, prosimy o kontakt na adres redakcja@zyciepabianic.pl.
 7. Dane i informacje udostępniane na stronach Portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i zostały oparte na źródłach, które ze względu na zawodowy charakter działalności dostarczającego informacji lub własną ocenę, Właściciel uznaje za rzetelne. Z uwagi na możliwość występowania błędów czy pominięć spowodowanych okolicznościami leżącymi poza kontrolą Właściciela, Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność udostępnianych przez Portal informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań użytkowników Portalu. Ryzyko związane z używaniem, użytkowaniem, posiadaniem i wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Portalu ponoszą Goście i Użytkownicy. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Gości lub Użytkowników Portalu lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Portalu.
 8. Właściciel ma prawo dokonywać zmian niniejszych zasad korzystania z Portalu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od dnia opublikowania na stronach Portalu.

IX. Rejestracja

 1. Portal został zaprojektowany na dwóch poziomach o różnych stopniach dostępu:
  1. Pierwszy poziom informacji ogólnodostępnej - dostępny dla Gości,
  2. Drugi poziom - dostępny dla zarejestrowanych Użytkowników.
 2. Podstawą korzystania ze stron systemu jako Użytkownik jest bezpłatna rejestracja w systemie, która nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych. Dostęp do Usług Portalu na poziomie drugim mają tylko zarejestrowani Użytkownicy, którzy aby skorzystać z usług portalu muszą każdorazowo zalogować się.
 3. Korzystanie z informacji ogólnodostępnej na Poziomie pierwszym jest swobodne, dobrowolne, nie wiąże się z żadnymi opłatami i nie wymaga rejestracji i logowania. Są one dostępne dla wszystkich osób odwiedzających Portal (Gości).
 4. Korzystanie z informacji innej niż ogólnodostępna zamieszczonej w systemie stron Portalu oraz czynne uczestnictwo w sferze blogów, forum, publikowanie własnych komentarzy, zamieszczanie zdjęć, wymaga posiadania statusu zarejestrowanego Użytkownika.
 5. W celu dokonania rejestracji należy zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz wypełnić formularz rejestracyjny.
 6. Rejestracja dochodzi do skutku po akceptacji przez Użytkownika wypełnionego formularza rejestracyjnego, zapewnienia o prawdziwości i kompletności danych oraz potwierdzeniu zapoznania się z Regulaminem. Użytkownik zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych informacji przez Portal w celach statystycznych i marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz o ochronie baz danych.
 7. Podczas rejestracji Użytkownik podaje Nick, Hasło swój adres e-mail. Nick oraz hasło Użytkownika (podane w formularzu rejestracyjnym) są potrzebne do czynnego korzystania z systemu Portalu.
 8. Użytkownik zobowiązuje się do ochrony tych danych przed dostępem osób do tego niepowołanych. Portal nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich posługujących się Nickiem oraz Hasłem Użytkownika.
 9. Właściciel nie kontroluje, ani nie weryfikuje podanych przez Użytkownika danych w formularzu rejestracyjnym.
 10. Użytkownik może na bieżąco dokonywać aktualizacji bądź zmiany danych podanych w formularzu.
 11. W razie zmiany danych podanych w formularzu rejestracyjnym, Użytkownik zobowiązany jest dokonać aktualizacji danych w terminie 14 dni.
 12. W przypadku podania fałszywych lub nie podania w terminie aktualnych danych Właściciel zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy o świadczeniu usług i wycofania Użytkownika z Portalu.
 13. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Właścicielowi lub stronom trzecim spowodowaną wadliwym, nieterminowym lub niepełnym przekazaniem danych Użytkownika.
 14. W razie ujawnienia naruszenia bezpieczeństwa jakichkolwiek danych zawartych w Portalu, Użytkownik winien niezwłocznie powiadomić o tym Właściciela / Administratora.
 15. Właściciel / Administrator ma prawo odmówić rejestracji bez podania przyczyny.
 16. Umowa o korzystanie z Portalu jest zawierana na czas nieokreślony.
 17. Strony mogą w każdej chwili wypowiedzieć Umowę.
 18. Wypowiedzenie umowy musi mieć formę pisemną lub oświadczenia składanego drogą poczty elektronicznej (e-mail).
 19. Wraz z zakończeniem umowy dostęp Użytkownika do systemu stron Portalu zostaje zablokowany, a zapisane w systemie informacje o Użytkowniku skasowane.
 20. Właściciel / Administrator może w każdej chwili zablokować dostęp Użytkownika do Portalu bez uprzedniego powiadamiania oraz przestrzegania jakiegokolwiek terminu, w sytuacji uzasadnionego podejrzenia lub stwierdzenia naruszenia (poprzez dostęp, przekazywane treści lub wykorzystywanie informacji z Portalu) przepisów karnych, karnoskarbowych, w tym przepisów szczególnych (zwalczania nieuczciwej konkurencji, prawa prasowego, prawa autorskiego, ochrony danych osobowych lub baz danych bądź o świadczeniu usług drogą elektroniczną) lub stwierdzenia godzenia w interesy Właściciela.

X. Prawa i obowiązki użytkowników

 1. Użytkownik ma prawo:
  1. wglądu do swoich danych w Bazach Danych, zmiany, modyfikacji lub usunięcia swoich informacji z bazy danych Platformy poprzez stronę rejestracji Użytkownika przy wykorzystaniu swojego Nicku i hasła albo przesłaniu maila na adres redakcja@zyciepabianic.pl, pod warunkiem, że adres e-mail jest tożsamy z podanym podczas Rejestracji albo wysłanie listu poleconego na adres redakcji "Życia Pabianic".
  2. dowolnej liczby zmian własnego hasła dostępu, tak, aby znane było tylko Użytkownikowi.
  3. wyrejestrowania się z Portalu w każdym momencie.
 2. Użytkownik ma obowiązek:
  1. korzystania z Portalu zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, zwyczajami i zasadami współżycia społecznego,
  2. podania w formularzu rejestracyjnym danych zgodnych z prawdą,
  3. przestrzegania Regulaminu oraz ogólnych, zwyczajowo przyjętych zasad korzystania z Internetu,
  4. ochrony przed innymi osobami, Nicku oraz hasła dostępu,
  5. dokonać zmiany hasła, oraz powiadomić prowadzącego Portalu w przypadku podejrzenia, że hasło dostało się w ręce osób trzecich,
 3. Użytkownikowi nie wolno:
  1. wykorzystywać Portalu do prowadzenia działalności niezgodnej z porządkiem prawnym i dobrymi obyczajami,
  2. wprowadzać w błąd Właściciela, Administratora, Użytkowników i Gości Portalu w zakresie danych przekazywanych i składanych oświadczeń woli
  3. zakłócać funkcjonowanie Portalu, łączy lub ingerować w przekaz informacji lub oprogramowanie; w tym przez świadome działanie bądź zaniechanie lub za pomocą jakichkolwiek urządzeń lub oprogramowania,
  4. udostępniać uzyskanych ze stron Portalu lub za jej pośrednictwem danych osobowych o innych Użytkownikach, Gościach lub innych osobach, osobom trzecim,
  5. publikować na Portalu komentarzy, które:
   • naruszają prywatność lub inne prawa, w tym autorskie, jakichkolwiek innych osób lub jednostek organizacyjnych,
   • naruszają zasady uczciwej konkurencji, godzą w wiarygodność handlową lub dobre imię innych osób,
   • zawierające treści powszechnie uznawane za wulgarne i obraźliwe,
   • zawierające nagość, pornografię, erotykę oraz treści obsceniczne,
   • są zabronione przez prawo lub godzą w przekonania światopoglądowe lub religijne.

XI. Prawa i obowiązki właściciela / administratora

 1. Właściciel / Administrator zapewnia w ramach swojej staranności zawodowej poprawne działanie systemu Portalu, udziela Gościom i Użytkownikom pomocy w przypadku wystąpienia problemów w korzystaniu z Portalu.
 2. Właściciel / Administrator ma prawo:
  1. czytać, blokować i usuwać wszelkie informacje, wypowiedzi, komunikaty, oferty, niezgodne z prawem lub Regulaminem w szczególności naruszające prywatność lub dobra osobiste Gości i Użytkowników lub innych osób,
  2. blokować rejestrację w Portalu oraz usunąć Użytkownika korzystającego z dostępu niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub prawem oraz zwyczajami i standardami obowiązującymi w sieci Internet,
  3. zablokować w całości lub części w dowolnym terminie dostęp Użytkownika - Gościa do Portalu bez uprzedniego powiadamiania w sytuacjach oczywistego naruszenia przez niego postanowień Regulaminu lub prawa,
  4. rozwiązać umowę z Użytkownikiem poprzez usunięcie Użytkownika naruszającego prawo, dobre obyczaje lub Regulamin lub poprzez usunięcie z systemu Użytkownika, który przez okres sześciu miesięcy z niego nie korzystał (usunięcie w tym trybie nie wymaga powiadomienia Użytkownika),
  5. dokonywać zmian warunków użytkowania Portalu, jeśli będzie to konieczne ze względów prawnych, organizacyjnych lub będzie to służyć poprawie atrakcyjności Portalu oraz wprowadzać zmiany do Regulaminu.
 3. Właściciel / Administrator ma prawo do zmian sposobu działania Portalu, a w szczególności:
  1. zmian wyglądu stron Portalu,
  2. zmian funkcji stron Portalu,
  3. zmian w zawartości Portalu w dowolnym momencie bez konieczności jakiegokolwiek wcześniejszego ogłoszenia,
  4. przesyłania na podane konta pocztowe treści informacyjnych i reklamowych, pochodzących zarówno od Właściciela / Administratora jak i innych podmiotów,
 4. Właściciel / Administrator dołoży starań, aby użytkownik nie otrzymywał treści informacyjnych i reklamowych - żadnych lub o określonej tematyce, jeżeli złoży oświadczenie, że sobie tego nie życzy.
 5. Poczta elektroniczna kierowana do Właściciela Portalu lub Administratorów Portalu może być archiwizowana i może w niektórych przypadkach być wykorzystana dla celów dowodowych.
 6. Właściciel nie jest zobowiązany do przechowywania kopii zapasowych zawierających jakiekolwiek materiały przesłane bądź opublikowane w Portalu.
 7. Użytkownik przyjmując do wiadomości niniejszy Regulamin przyznaje Właścicielowi / Administratorowi prawo do eksploatacji treści opublikowanych przez Użytkownika w Portalu w zakresie niezbędnym dla właściwej obsługi i spełniania funkcji stron Portalu, zgodnie z tym Regulaminem lub właściwymi Regulaminami dla Usług - np. Regulaminem Forum lub Regulaminem Ogłoszeń Drobnych.

XII. Odpowiedzialność właściciela / administratora

 1. Właściciel / Administrator nie weryfikuje prawdziwości, kompletności ani aktualności danych Użytkowników i nie odpowiada za ich prawdziwość.
 2. Użytkownik powinien, we własnym interesie, przed nawiązaniem kontaktu, złożeniem oferty, udostępnieniem danych, dokonaniem transakcji z osobą lub jednostką organizacyjną, których dane uzyskał ze stron Portalu, zweryfikować ich rzetelność i kompletność we własnym zakresie. Właściciel / Administrator nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
 3. Użytkownik zamieszcza lub udostępnia publicznie lub indywidualnie dane osobowe, adresowe i domeny na własną odpowiedzialność. Ryzyko związane z nawiązaniem kontaktu i wynikającymi z tego faktu czynnościami (działaniem, zaniechaniem) ponoszą Goście i Użytkownicy Portalu.
 4. Zmiana siedziby, numerów telefonów, adresu internetowego, szaty graficznej, lub treści formularzy w Portalu, nie narusza postanowień umowy.
 5. Właściciel / Administrator nie odpowiada za:
  1. treści opublikowane przez Użytkowników,
  2. sposób, w jaki Goście i Użytkownicy korzystają z Portalu i skutki podjętych przez Gości i Użytkowników działań,
  3. treść informacji i dane, jakie uzyskał od Użytkowników, w szczególności za informacje podane przez Użytkowników w formularzach rejestracyjnych,
  4. opóźnienie, zniekształcenie, lub nieudane transmisje danych oraz przesyłanych dokumentów elektronicznych, a także za brak możliwości odczytania ich przez zastosowane środki techniczne i urządzenia u Użytkowników,
  5. wadliwe przekształcanie lub zapisywanie danych i błędne funkcjonowanie systemu, jak również za mogące się w nim znaleźć ewentualne wirusy, wadliwe programy lub instrukcje niepochodzące od Właściciela / Administratora.
 6. Właściciel / Administrator nie ponosi odpowiedzialności za straty i szkody:
  1. wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania Portalu, bądź też jego czasowej niedostępności,
  2. powstałe w wyniku braku dostępu do Portalu lub utraty informacji, treści, również wprowadzanych przez Użytkowników, na skutek awarii łączy telekomunikacyjnych, awarii serwerów Portalu lub ingerencji osób trzecich,
  3. powstałe w związku z zakłóceniami dostępu lub funkcjonowania poszczególnych stron lub witryn, do których prowadzą linki z Portalu,
  4. powstałe w następstwie posłużenia się przez osoby trzecie identyfikatorem lub hasłem dostępu Użytkownika.
 7. Umieszczone na Portalu informacje, oprogramowania, oferowane produkty i usługi, mogą być nieaktualne lub też mogą zawierać błędy i nieprawidłowości, za które Właściciel nie odpowiada; poza przypadkami, które są regulowane przez odrębne umowy o świadczenie usług oferowanych na stronach Portalu.
 8. Właściciel / Administrator nie będzie odpowiadał za jakiekolwiek straty związane z utratą lub uszkodzeniem danych, sprzętu lub innych wartości materialnych lub prawnych, wynikających z zastosowania publikowanych na stronach Portalu informacji, instrukcji lub udostępnianych oprogramowań.
 9. Na Platformie mogą się znajdować linki do innych witryn WWW umożliwiające użytkownikom bezpośrednie przejście na inne strony, które są kontrolowane przez firmy inne niż Właściciel / Administrator. Ze względu na brak możliwości wpływu na zawartość lub też sposób korzystania z tych witryn, Właściciel / Administrator nie może być i nie jest odpowiedzialny za zamieszczone na nich treści, ani też za sposób ich wykorzystywania.
 10. Właściciel / Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika lub Gościa informacji oraz programów uzyskanych poprzez Portal; w tym za skutki podjętych na ich podstawie decyzji w jakimkolwiek zakresie; a w tym za decyzje handlowe, finansowe lub, co do nawiązywania kontaktów w jakichkolwiek celach.

XIII. Ochrona i przetwarzanie danych użytkownika

 1. Pobrane w trakcie rejestracji informacje mogą być wykorzystywane do wysłania materiałów na tematy wskazane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym, a także do powiadamiania go o zmianach i/lub uruchomieniu nowych serwisów lub usług na stronach Portalu. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania powiadomień zawiadamiając o tym Administratora.
 2. Dane Użytkowników, jak również dane dotyczące wszelkich kontaktów i operacji, wykorzystywane są wyłącznie w obrębie Portalu dla potrzeb obsługi Użytkowników. Dostęp do tych danych mają jedynie uprawnieni pracownicy Właściciela / Administratora. Mają oni obowiązek zachowania tych informacji w tajemnicy i uniemożliwienia dostępu do nich osobom trzecim.
 3. Właściciel ma prawo wykorzystania posiadanych informacji do tworzenia Baz Danych (zbiorów), sporządzania przekrojów demograficznych swoich Użytkowników i do publikowania statystyk i innych informacji, opisujących aktywność zbiorową Gości i Użytkowników przez Portal i usług realizowanych na stronach Portalu. Dane te będą podawane w sposób uniemożliwiający zidentyfikowanie konkretnego Użytkownika.
 4. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane, jeżeli niezwłocznie usunie dane albo uniemożliwi dostęp do przechowywanych danych, gdy uzyska wiadomość, że dane zostały usunięte z początkowego źródła transmisji lub dostęp do nich został uniemożliwiony, albo, gdy sąd lub inny właściwy organ nakazał usunięcie danych lub uniemożliwienie do nich dostępu.
 5. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane, jeżeli udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych Użytkownika, nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
 6. Jeżeli Właściciel otrzymał zawiadomienie o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.
 7. Jeżeli Właściciel uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie odpowiada względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych, jeżeli niezwłocznie zawiadomił Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu.
 8. Właściciel może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Gości / Użytkowników z usługi świadczonej drogą elektroniczną:
  1. oznaczenia identyfikujące Użytkownika (Nick), wskazywane przez Użytkownika podczas rejestracji,
  2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Gość/Użytkownik,
  3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną,
  4. informacje o skorzystaniu przez Użytkownika/Gościa z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 9. Właściciel udziela informacji o danych, o których mowa w pkt. 8 powyżej organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 10. Po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną Właściciel może przetwarzać tylko te spośród danych określonych w pkt., 8 powyżej, które są:
  1. niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Właściciela, za zgodą Użytkownika,
  2. niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi, o którym mowa w pkt. 11 poniżej,
  3. dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.
 11. W przypadku uzyskania przez Właściciela wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, usługodawca może przetwarzać dane Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
 12. Właściciel może powiadomić Użytkownika o jego nieuprawnionych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania, a także o skorzystaniu z uprawnienia, o którym mowa w pkt. 11 powyżej.

XIV. Ochrona prywatności

 1. Właściciel może przetwarzać dane osobowe, gdy:
  1. Gość, Użytkownik, którego dane dotyczą wyrazi na to zgodę, chyba, że chodzi o usunięcie dotyczących go danych,
  2. jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
  3. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy Gość, Użytkownik, którego dane dotyczą, jest jej stroną lub, gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą,
  4. jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby - Gościa, Użytkownika, którego dane dotyczą.
 2. Zgoda, o której mowa, w pkt. 1 ppkt. a., może obejmować również przetwarzanie danych w przyszłości, jeżeli nie zmienia się cel przetwarzania.
 3. Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne dla ochrony żywotnych interesów osoby - Gościa, Użytkownika, którego dane dotyczą, a spełnienie warunku określonego w pkt. 1 ppkt. a jest niemożliwe, Właściciel może przetwarzać dane bez zgody tej osoby - Gościa, Użytkownika, do czasu, gdy uzyskanie zgody będzie możliwe.
 4. Dane o Użytkownikach gromadzone są wyłącznie dla potrzeb właściwej, zgodnej z prawem, niniejszym Regulaminem i umowami obsługi Użytkowników. Przekazywanie danych osobom trzecim jest wyjątkiem i odbywa się dopiero po uzyskaniu uprzedniej zgody Użytkowników lub, jeżeli wymagają tego przepisy obowiązującego prawa oraz w przypadkach określonych tym Regulaminem.
 5. Właściciel / Administrator w ramach świadczenia poszczególnych usług zbiera oraz przetwarza dane (niebędące danymi osobowymi) niezbędne dla wykonania danych Usług.
 6. Właściciel / Administrator w celu zbierania dozwolonych informacji o Użytkownikach używa mechanizmu cookies. Pozwala on, poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika, pozwalających na jego identyfikację. W konsekwencji umożliwia poznanie jego zachowań oraz zainteresowań.
 7. Nasza strona używa plików cookies do gromadzenia danych statystycznych, dostosowania treści serwisu do zainteresowań Użytkownika, emisji reklam oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Pliki te mogą być umieszczane na Państwa urządzeniu również przez współpracujące z nami firmy zewnętrzne. Pliki cookies pozwalają stwierdzić, które informacje na naszej stronie są dla Państwa ciekawe, a także które kampanie reklamowe są efektywne. Dzięki nim wiemy jaka grupa użytkowników odwiedza naszą stronę lub jest odbiorcą danej kampanii. Mogą Państwo kontrolowaó cookies poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Ich wyłączenie może spowodować błędne działanie strony oraz brak dostępu do niektórych funkcji.

XV. Prawo własności intelektualnej / ochrona znaku towarowego

 1. Właściciel / Administrator udostępniając Gościom i Użytkownikom dane rozpowszechniane za pośrednictwem Portalu wskazuje na obowiązek przestrzegania praw własności intelektualnej i praw autorskich.
 2. W Portalu publikuje się chronione prawem autorskim utwory, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę i dźwięki, programy a także materiały wideo. Zastosowany w Portalu układ oraz wybór prezentowanych utworów i informacji stanowi samodzielny, odrębny przedmiot ochrony prawa autorskiego.
 3. W przypadku jakichkolwiek roszczeń związanych z ochroną praw autorskich ze strony osób trzecich Użytkownik, po zawiadomieniu go przez Właściciela / Administratora, przystąpi do niezwłocznego wyjaśnienia sprawy oraz wystąpi przeciwko takim roszczeniom na własny koszt i ryzyko, a nadto zaspokoi wszelkie uzasadnione roszczenia.
 4. Użytkownicy zobowiązują się do wykorzystywania wszystkich prezentowanych w Portalu materiałów wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego. Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga wyrażenia uprzedniej, pisemnej zgody przez Właściciela / Administratora lub przez inny uprawniony podmiot.
 5. Użytkownicy oświadczają, że jakiekolwiek korzystanie przez nich na rzecz osób trzecich za pośrednictwem Portalu z materiałów chronionych prawami autorskimi, w tym ich kopiowanie, przesyłanie oraz publiczne udostępnianie w Internecie odbywa się za zgodą uprawnionych podmiotów. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich sprzecznego z powyższym zastrzeżeniem zachowania.
 6. Poprzez udostępnianie materiałów za pośrednictwem Portalu Użytkownicy, wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Gości i Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku. Właściciel ma prawo do redagowania, kopiowania oraz udostępniania tych materiałów w różnych kanałach elektronicznej, jak i innych form prezentacji serwisu.
 7. Prawo do znaku towarowego www.zyciepabianic.pl przysługuje Właścicielowi. Znaku tego nie można przetwarzać lub używać do własnych celów komercyjnych bez pisemnej zgody właściciela.
 8. Możliwości używania, kopiowania i rozpowszechniania dokumentów dostępnych przez Portal wraz ze zdjęciami, grafiką, rysunkami itp. są ograniczone prawami autorskimi oraz innymi prawami, które przysługują legitymowanym podmiotom.

XVI. Postanowienia końcowe

 1. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie stają się odpowiednio w całości lub części treścią umowy zawieranej pomiędzy Właścicielem / Administratorem Portalu a Gościem i / lub Użytkownikiem z chwilą rejestracji.
 2. Zmiana Regulaminu i warunków uczestnictwa dokonywana będzie w drodze poinformowania wszystkich na stronie Portalu.
 3. Postanowienia inne niż zawarte w Regulaminie, które mają wiązać Strony Umowy, muszą posiadać formę pisemną pod rygorem nieważności.
 4. Spory mogące powstać przy wykonywaniu umowy zawieranej na warunkach tego Regulaminu będą rozstrzygane w pierwszej kolejności w drodze mediacji (art. 183 (1) - 183 (15) kp oraz przez Sąd właściwy dla Właściciela według miejsca jego siedziby.
 5. Dla oceny stosunków prawnych łączących Właściciela Portalu i Gościa lub Użytkownika w sprawach nieuregulowanych w tym Regulaminie stosuje się obowiązujące prawo polskie.
 6. Jeśli pojedyncze postanowienia powyższych przepisów są lub będą nieskuteczne lub zawierają lukę to pozostałe postanowienia nadal obowiązują
 7. Jeżeli jakiekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z przepisami prawa, to nie będzie miało to wpływu na moc obowiązywania innych postanowień Regulaminu.