Regulamin zakupów oraz umieszczania ogłoszeń i kondolencji na portalu zyciepabianic.pl

Portal zyciepabianic.pl nie bierze odpowiedzialności za treści umieszczane w ogłoszeniach i transakcje pomiędzy użytkownikami.

 1. Portal zyciepabianic.pl zastrzega sobie prawo usunięcia/blokowania ogłoszeń bez podania przyczyny.
 2. Portal zyciepabianic.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność towarów bądź usług sprzedawanych w ramach ogłoszenia, prawdziwość i rzetelność ich opisu, zdolności Wystawiającego do ich sprzedaży oraz wypłacalności Użytkowników składających oferty kupna. Portal zyciepabianic.pl w miarę możliwości stara się weryfikować dane dotyczące towarów i podejmować niezbędne działania w celu wyeliminowania nielegalnych lub niezgodnych z regulaminem działań.
 3. Portal zyciepabianic.pl, jego przedstawiciele oraz pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za jakąkolwiek transakcję zawartą za pomocą serwisu ogłoszeniowego Portalu zyciepabianic.pl, wliczając w to m.in. wszelkie roszczenia związane z towarami i usługami sprzedawanymi w ramach ogłoszeń, również te dotyczące niezgodności towarów z opisem oraz wysokości ofert cenowych.
 4. Portal zyciepabianic.pl zastrzega sobie prawo do zawieszenia/zablokowania/usunięcia Użytkownika/ogłoszenia, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności: spamuje, reklamuje konkurencyjne serwisy ogłoszeniowe, używa słów powszechnie uznawanych za wulgarne oraz podejmuje działania, które zostaną uznane za szkodliwe dla Portalu zyciepabianic.pl.
 5. Ogłoszenie zostanie dodane niezwłocznie na Portal po jego weryfikacji przez pracownika redakcji.

UŻYTKOWNIK

 1. Użytkownik serwisu ogłoszeniowego zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 2. Użytkownicy serwisu ogłoszeniowego zobowiązują się podawać zgodne z prawdą dane kontaktowe użyte w ogłoszeniu.
 3. Użytkownik serwisu ogłoszeniowego zrzeka się roszczeń wynikających z użytkowania serwisu (zablokowanie, usunięcie, edycja ogłoszenia oraz konta użytkownika).
 4. Użytkownik zobowiązuje się do umieszczania wyłącznie ogłoszeń, których przedmiotem mogą być treści zgodne z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego, a w szczególności towary oraz usługi, którymi obrót dopuszczają przepisy prawa polskiego oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.
 5. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie serwisu. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, niezwłocznie zostanie zablokowane konto takiego Użytkownika. W takiej sytuacji zyciepabianic.pl również podejmie wszelkie działania prawne związane z naprawieniem poniesionej szkody. Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji serwisu mogą być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego.
 6. Portal zyciepabianic.pl przetwarza dane użytkownika, w tym numer IP, w zakresie i na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Użytkownik, dodając ogłoszenie, oświadcza, iż zgadza się na przekazanie adresu e-mail oraz danych umożliwiających jego identyfikację (IP, host, cookie) organom uprawnionym, a także w uzasadnionych przypadkach przekazanie adresu e-mail osobie/firmie, na której szkodę działa Użytkownik

ZASADY DODAWANIA OGŁOSZEŃ

 1. Ogłoszenia muszą zostać przyporządkowane do odpowiedniej kategorii, zgodnie z treścią ogłoszenia.
 2. Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z cennikiem ogłoszeń, który znajduje się w zakładce Reklama i go akceptuje.
 3. Operatorem płatności jest Grupa Dialcom24 S.A., do której należą: serwis przelewy24.pl oraz agent rozliczeniowy PayPro S.A.
 4. Użytkownikom zabrania się umieszczania ogłoszeń, których:
  • treść nie odpowiada wybranej kategorii;
  • treść jest niezgodna z normami prawno-etycznymi oraz zasadami współżycia społecznego, obowiązującymi w Polsce;
  • treść nakłania odbiorcę do użytkowania/kupowania/obrotu przedmiotami/usługami prawnie zakazanymi;
  • treść narusza zasady estetyki i dobrego smaku (dotyczy także nazw używanych w adresach e-mail, www, a także zdjęć załączanych do ogłoszeń);
  • treść obraża, komentuje usługi, firmy, osoby;
  • treść reklamuje serwisy konkurencyjne;
  • treść oferuje sponsoring, odpłatne usługi seksualne (z wyłączeniem kategorii Towarzyskie);
  • treść wyraźnie proponuje bądź w jakikolwiek sposób sugeruje wynajem pokoju/nieruchomości w zamian za usługi seksualne (z wyłączeniem kategorii Towarzyskie).
 5. W kategorii Towarzyskie zabrania się umieszczania:
  • ogłoszeń zawierających treści pornograficzne (również zdjęcia);
  • ogłoszeń, których treść jest wulgarna;
  • ogłoszeń zawierających treści oraz zdjęcia łamiące prawo obowiązujące w Polsce (np. pornografia z udziałem dzieci);
  • ogłoszeń Użytkownikom poniżej 18. roku życia.
  W przypadku naruszenia regulaminu w kategorii Towarzyskie moderacja wysyła ostrzeżenie i blokuje ogłoszenie. Przy kolejnym łamaniu Regulaminu przez Użytkownika zostanie nałożona na niego blokada.
 6. Aby dodać zdjęcie do serwisu ogloszenia.zyciepabianic.pl musisz posiadać do niego prawa autorskie.
 7. Administracja portalu zyciepabianic.pl zastrzega sobie możliwość usuwania ogłoszeń niepełnych, ogólnikowych i tych o niskiej wiarygodności.
 8. W kategorii Różne/Zwierzęta blokowane będą ogłoszenia, które w przypadku ofert sprzedaży nie będą zawierały informacji o zarejestrowanej hodowli, z której pochodzą zwierzęta. Zapis ten wynika z nowelizacji Ustawy o ochronie zwierząt, która obowiązuje od 1 stycznia 2012 r. i zakazuje  sprzedaży psów i kotów nieposiadających rodowodu. Zabrania się oferowania psów i kotów jako darmowego dodatku do sprzedawanego przedmiotu.
 9. W przypadku złamania co najmniej jednego z w/w punktów Regulaminu, Portal zyciepabianic.pl zastrzega sobie możliwość zablokowania użytkownika jak i ogłoszeń. Użytkownik zrzeka się jakichkolwiek roszczeń z tytułu wniesionej wpłaty.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Portal zyciepabianic.pl zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu i uruchomienia nowej wersji usług.
 2. Przy złożonym systemie informatycznym, działającym na tak dużą skalę jak w przypadku zyciepabianic.pl, mogą wystąpić awarie techniczne, spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem.
 3. Zyciepabianic.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za awarie systemu informatycznego i nie zwraca w związku z tym żadnych poniesionych przez Użytkowników kosztów związanych z wadliwym działaniem portalu ogłoszeniowego.
 4. Zyciepabianic.pl zastrzega sobie prawo do nieodwracalnego zablokowania konta Użytkownika ogłoszeń, w przypadku wielokrotnego łamania niniejszego Regulaminu lub w sytuacjach próby jego obchodzenia. W przypadku zablokowania, blokowane są również wszelkie ogłoszenia dodane z tego konta. Portal zyciepabianic.pl nie zwraca kosztów usługi wyróżniania ogłoszeń w przypadku zablokowania konta Użytkownika.