1 lipca otrzymaliśmy pismo z PCM, w którym prezes Witold Olszewski przedstawił oświadczenie i poinformował, że spółka 26 czerwca złożyła w NFZ zapowiadane wcześniej odwołanie od nałożonej 13 czerwca kary pieniężnej za niewykonanie legalnej aborcji. 17 czerwca na konferencji prasowej ujawniła ten fakt minister zdrowia Izabela Leszczyna.
Oto Oświadczenie Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.

W związku z nałożeniem przez NFZ na Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. kary 550 tys. zł za rzekomą odmowę wykonania legalnej aborcji Spółka oświadcza że:

W dniu 26 czerwca 2024 r. Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Pabianicach złożyło do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego, odwołując się od ustaleń kontroli oraz nałożonej na Szpital kary umownej.

W złożonych zastrzeżeniach Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. podniosło w szczególności iż:

1.Postępowanie kontrolne przeprowadzone zostało z naruszeniem przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie dotyczącym powołania biegłegov W toku kontroli nie wydano postanowienia w przedmiocie powołania biegłego konsultanta w dziedzinie genetyki klinicznej i nie doręczono Pabianickiemu Centrum Medycznemu Sp. z o.o. takiego postanowienia.

2.W toku kontroli pominięto istotne dla sprawy stanowisko konsultanta w dziedzinie położnictwa i ginekologii, dołączone do akt sprawy przez Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o., z którego jednoznacznie wynikało, iż w sprawie zasadna jest dalsza diagnostyka oraz że obowiązkiem Szpitala w takiej sytuacji jest powołanie konsylium lekarskiego,

3. W toku kontroli pominięto istotne dla sprawy stanowisko konsultanta w dziedzinie psychiatrii, który wydawał opinię na potrzeby postępowania wyjaśniającego, toczącego się przed Rzecznikiem Praw Pacjenta. Ze stanowiska konsultanta w dziedzinie psychiatrii również wynikało, iż w sprawie zasadna jest dalsza diagnostyka oraz że obowiązkiem Szpitala w takiej sytuacji jest powołanie konsylium lekarskiego. Co istotne, NFZ w toku kontroli dysponował aktami postępowania toczącego się przed RPP, zatem z pewnością mógł się zapoznać ze stanowiskiem konsultanta w dziedzinie psychiatrii.

4.W toku kontroli błędnie przyjęto, iż Szpital odmówił Pacjentce udzielenia świadczenia zdrowotnego, w sytuacji, gdy takowa odmowa nie miała miejsca.

5.W toku kontroli pominięto, iż pacjentka, korzystając z przysługującego jej uprawnienia do wyboru szpitala, w którym chciałaby wykonać zabieg, z tego prawa skorzystała.

6.Szpital wniósł o odstąpienie przez Fundusz od nałożonej kary umownej, względnie o jej istotne zmiarkowanie,

Aktualnie Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. oczekuje na rozpatrzenie złożonych zastrzeżeń, na które to Prezes Funduszu ma 14 dni.

W razie podtrzymania przez Prezesa Funduszu nałożonej kary umownej Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. będzie odwoływało się poprzez złożenie powództwa do sądu wraz z wnioskiem o

zabezpieczenie, mającego na celu zablokowanie Funduszowi możliwości potrącenia kary umownej.

Pabianickie Centrum Medyczne spółka z o.o.

Prezes Zarządu

dr n.ek.Witold Olszewski