Jednym z najważniejszych jest Tramwaj Metropolitarny. Jeśli się uda, pojedziemy nowoczesnymi tramwajami po nowych szynach.
 
- W poniedziałek, 8 lutego odbyło się walne zgromadzenie stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny – mówi prezydent. - Przyjęło ono zaktualizowany tekst Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+. Strategia jest bardzo ważna, ponieważ umożliwia Pabianicom starania o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektów, które są realizowane w ramach tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
 
ZIT to osobna pula środków z funduszy europejskich dla gmin na realizację projektów, które nie będą w dalszej fazie wyłaniane do realizacji trybem konkursowym. 
 
- W przyjętej strategii Pabianice mają zagwarantowane pieniądze na realizację dwóch projektów z puli podstawowej – tłumaczył.
 

 
Projekt związany z komunikacją miejską (w którym mieści się zakup nowy autobusów i budowa ścieżek rowerowych) ma wartość 66.965.000 zł. Dofinansowanie z UE to 48.025.000 zł. Projekt termomodernizacji 11 budynków użyteczności publicznej ma szacowaną wartość 15.000.000, a dofinansowanie 10.500.000.
- Przy okazji walnego zgromadzenia ŁOM zdementowano informację medialną o rezygnacji z pomysłu budowy Łódzkiego Tramwaju Metropolitalnego, w który zaangażowały są m.in. Pabianice – wyjaśnił Mackiewicz. - Jest on na liście tzw. projektów komplementarnych zapisanych w Strategii Rozwoju ŁOM. Jest teraz na etapie weryfikacji studium wykonalności. 
 
Projekt budowy ŁTM jest typowany do dofinansowania unijnego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Wartość projektu w wariancie rekomendowanym przez 9 uczestniczących w nim gmin wynosi 1.022.347.694 zł przy oczekiwanym dofinansowaniu 608.281.500 zł. Żadna z gmin nie wycofała się z projektu. Realizację może ułatwić powołanie związku metropolitalnego, zgodnie z ustawą o związkach metropolitalnych. Działania związku mogą być finansowane z budżetu centralnego. Członkiem 6-osobowego zespołu ds. tworzenia metropolii jest między innymi prezydent Mackiewicz. Spotkanie grupy inicjatywnej oraz gmin „tramwajowych” odbędzie się 22 lutego.
Co z realizacją naszych projektów ZIT? 
 
- Konsekwentnie przygotowujemy dokumenty potrzebne do wniosków, których wcześniej miasto nie miało. Są to dokumenty strategiczne, jak Strategia Rozwoju Miasta na lata 2015-2022 czy Program Gospodarki Niskoemisyjnej, oraz konkretne dokumenty związane z realizacją projektów – mówi prezydent. - Projekt termomodernizacji budynków jest na etapie dialogu konkurencyjnego z oferentami, którzy chcą być partnerami miasta w tym projekcie. Dialog zaczął się w styczniu, prowadzone są wizje lokalne w obiektach. Pabianicki projekt jest hybrydowy (przy udziale partnera prywatnego), pierwszy taki w województwie łódzkim.
 
O jego realizacji 26 lutego prezydent Grzegorz Mackiewicz będzie rozmawiał w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Wyłoniona została firma (Marcin Gromadzki Public Transport Consulting), która przeprowadzi w marcu badania marketingowe wielkości i struktury popytu oraz przychodowości komunikacji miejskiej – to opracowanie będzie załącznikiem do projektu komunikacyjnego. Trwa procedura zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla zajezdni MZK, która umożliwi m.in. wybudowanie nowej ekologicznej stacji paliw. Trwa też procedura zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych przy ul. Podmiejskiej 65 E, żeby rozszerzyć linię autobusową.