Konkurs ofert na powierzenie i wspieranie zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z terenu Pabianic w 2010 roku. Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić:

* organizacje pozarządowe,
* podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm.),
* spółdzielnie socjalne,
* jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

 

1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

I. Powierzenie organizacji wypoczynku

Zadanie 1: organizacja bezpłatnego wypoczynku dla min. 150 dzieci typowanych przez Miejskie Centrum Pomocy Społecznej – kwota dotacji 94.500 zł, dotacja max.

45 zł/osoba/dzień

2. Wspieranie organizacji wypoczynku

Zadanie 1: organizacja obozów min. 14 dni nad morzem, jeziorami lub w górach dla dzieci z terenu Miasta Pabianic – kwota dotacji 30.000 zł, dofinansowanie – 20 zł/osoba/dzień.

Zadanie 2: organizacja obozów turystyczno-krajoznawczych w górach lub nad jeziorami dla

dzieci z terenu Miasta Pabianic – kwota dotacji 5.000 zł, dofinansowanie – 20 zł/osoba/dzień.

Zadanie 3: organizacja wypoczynku w ośrodkach stacjonarnych w odległości do 100 km od

Pabianic dla dzieci z terenu Miasta Pabianic – kwota dotacji 25.000 zł, dofinansowanie – 20 zł/osoba/dzień.

Zadanie 4: organizacja półkolonii letnich 10-dniowych na terenie Pabianic dla dzieci z terenu

Miasta Pabianic – kwota dotacji 8.000 zł, dofinansowanie – 8 zł/osoba/dzień.

Zadanie 5: organizacja wypoczynku w formie zajęć sportowo – rekreacyjnych – kwota dotacji

8 000 zł, dofinansowanie – 8 zł/osoba/dzień.

Zadanie 6: organizacja obozów sportowych dla dzieci z terenu Miasta Pabianic – kwota dotacji 12.000 zł, dofinansowanie 20 zł/osoba/dzień.

2. Zasady przyznawania dotacji:

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm.) i kryteriami wyboru ofert określonymi w ust. 3.

3.Tryb i kryteria wyboru ofert.

Tryb zgodny z ww. ustawą i Zarządzeniem Nr 80/2004/IV Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie procedury postępowania o udzielenie dotacji na wykonywanie zadań publicznych określonych ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania.

Kryteria obejmują:

* oferta programowa podmiotu,
* koszty realizacji zadania i działania podejmowane w celu ich obniżenia,
* odpowiednio wyposażona baza wypoczynkowa.

 

4. Obowiązkowe załączniki :

* statut stowarzyszenia,
* sprawozdanie merytoryczne za 2009 rok,
* sprawozdanie finansowe za 2009 rok,
* aktualny odpis z rejestru (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia),
* oświadczenie własne o braku nieuregulowanych zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego.

 

5. Termin realizacji zadań:

Okres: od 26 czerwca do 31 sierpnia 2010 r.

6. Termin składania ofert:

Do 15 czerwca 2010 r.

7. W poprzednim roku zrealizowano zadania w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla

dzieci i młodzieży w kwocie 250.690 zł. Decyzją komisji dofinansowano w paragrafie 2820

„stowarzyszenia” 20 ofert.

8. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Pabianicach, Wydział Edukacji, Kultury i Zdrowia, ul. Zamkowa 16, pok. 15 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego. Formularz oferty jest zawarty w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207), można go również pobrać ze strony internetowej www.pozytek.gov.pl.