Za nami jedna z najważniejszych Sesji Rady Powiatu Pabianickiego. Podczas zwołanej na dzień 20 czerwca br.  IV sesji Rady Powiatu Pabianickiego, radni głosowali nad wotum zaufania i absolutorium dla zarządu powiatu.

Głosowanie nad wotum zaufania poprzedziła prezentacja i podsumowanie kluczowych działań zarządu powiatu, ujętych w Raporcie o stanie powiatu Pabianickiego za 2023 rok.

Po przeprowadzeniu debaty nad Raportem radni zdecydowali o udzieleniu wotum zaufania dla Starosty i całego zarządu powiatu.

Następnie Skarbnik Elżbieta Piekielniak,  przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu oraz sprawozdanie finansowe Powiatu Pabianickiego za 2023 r. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za miniony rok i zaopiniowaniu przez Komisje, Radni udzielili również absolutorium Zarządowi Powiatu Pabianickiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu. (16 głosów "za", 6 głosów "wstrzymuję się").

Arkadiusz Jaksa – Starosta na zakończenie podziękował  radnym za udzielenie  absolutorium, za zaufanie, bo to mobilizuje do pracy w kolejnym roku. Jak podkreślał, wiele zadań jest zrealizowanych, wiele zaplanowanych. Starosta złożył serdeczne podziękowania członkom zarządu, radnym Rady Powiatu, pracownikom Starostwa Powiatowego w Pabianicach, wszystkim jednostkom organizacyjnym powiatu.

 

 Zapraszamy do oglądania

https://www.youtube.com/watch?v=eiLnBozgzZY