Ustawa o rewitalizacji wprowadza wiele istotnych dla właścicieli nieruchomości zmian, m.in. zmiany w ustawie o podatkach lokalnych i gminnych. Od 2016 r. gminy będą mogły nakładać dodatkowy podatek od nieruchomości niezabudowanych.

  1. Odnowa zdegradowanych terenów

Nowe przepisy mają doprowadzić do odnowy terenów zdegradowanych społecznie i infrastrukturalnie. W ramach rewitalizacji gminy będą mogły odnawiać budynki, tworzyć miejsca pracy i tworzyć lepsze warunki do życia mieszkańców wyznaczonych stref. Właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości położonych na takim obszarze będą mogli starać się o dotację w wysokości nawet połowy kosztów remontu, czy przebudowy. Warunkiem jest realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

  1. Najważniejszy jest publiczny interes

Przepisy przewidują również narzędzia restrykcji m.in. możliwość wywłaszczeń, jeśli dana osoba będzie stawiała interes prywatny nad publicznym i odmówi współpracy pomimo wskazania lokalu zamiennego. Takie decyzje będą podejmowane na poziomie wojewody i mają uniemożliwić paraliżowanie procesu rewitalizacji obszaru.

  1. Podatek od zaniechania

W związku z wdrożeniem ustawy o rewitalizacji zmianie ulegną przepisy o podatkach i opłatach lokalnych. Od 1 stycznia 2016 r. gminy będą mogły pobierać wyższe stawki podatku od nieruchomości oraz gruntów niezabudowanych. Grunt niezabudowany oznacza, że budowa na tym gruncie nie została zakończona zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. Podwyższony podatek będzie mógł być wyznaczony, jeśli działka znajdzie się na terenie specjalnej strefy rewitalizacji, dla którego miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy.

Przy ustalaniu wysokości stawki podatku ważny będzie okres, jaki upłynął od dnia wejścia w życie planu zagospodarowania. Podwyższony do 200% podatek będzie obowiązywał na terenie, dla którego miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obowiązuje od co najmniej 4 lat. Po siedmiu latach podatek będzie wynosił nawet 500%.

Podwyższone stawki podatku mają zmotywować posiadaczy i administratorów działek do przeprowadzenia rewitalizacji zgodnie z wytycznymi lub sprzedaży nieruchomości osobie, która się tego podejmie. Tym samym ustawa ograniczy liczbę inwestorów nabywających działki bez zamiaru dokonywania w nich zmian, w celu dalszej odsprzedaży z zyskiem po kilku latach.

Materiał opracowany z udziałem sprawdzonyksiegowy.pl