Od 14 stycznia w Powiatowym Urzędzie Pracy będą wydawane wnioski na staże pracownicze, przygotowania zawodowe i prace interwencyjne.
Staż umożliwia bezrobotnym praktykę zawodową w okresie do 12 miesięcy. O staż mogą się starać bezrobotni, którzy nie ukończyli 25 lat i absolwenci szkół wyższych - do 27. roku życia. Stażysta dostaje co miesiąc stypendium - 648,87 zł netto.
Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy to zdobywanie nowych kwalifikacji przez okres do 6 miesięcy. Stypendium wynosi 648,87 zł netto.
Natomiast prace interwencyjne to zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę na mocy umowy zawartej ze starostą. W takich przypadkach Fundusz Pracy refunduje części kosztów zatrudnienie bezrobotnych - 530 zł miesięcznie plus ZUS od tej kwoty.
O takie formy zatrudnienia mogą się ubiegać: bezrobotni długotrwale, kobiety, które nie pracowały po urodzeniu dziecka, bezrobotni powyżej 50 roku życia, bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego, bezrobotni samotni wychowujący co najmniej jedno dziecko (do 18. roku życia), bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia i bezrobotni niepełnosprawni.