Najlepiej spisali się uczniowie liceów ogólnokształcących. 89 proc. zdało. W liceach profilowanych i technikach nie zdał co 3. maturzysta. 
W sierpniu po raz pierwszy będzie przeprowadzony egzamin poprawkowy dla uczniów, którzy przystąpili do wszystkich przedmiotów obowiązkowych i z jednego z nich nie uzyskali wymaganego 30-procentowego progu zaliczeniowego.
 W okręgu łódzkim do egzaminu poprawkowego może przystąpić 4674 uczniów, w tym 996 osób z języka angielskiego pisemnego na poziomie podstawowym, 664 osoby z języka polskiego na poziomie podstawowym i 389 osób z biologii na poziomie podstawowym. 
Unieważniono 70 maturalnych prac egzaminacyjnych, z czego 60 prac z powodu ściągania. Wykazano to na etapie sprawdzania prac przez egzaminatorów. 
Najwięcej osób zdawało geografię, a najmniej fizykę i chemię.