Urząd Miejski w Pabianicach zorganizował konkurs na opracowanie znaku graficznego (logo) promującego Zintegrowany Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Pabianice.
Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich zainteresowanych. Projekty mogą być realizowane indywidualnie lub zespołowo. Wymiary projektu nie mogą przekraczać 15 cm x 15 cm , jednak nie powinny być mniejsze niż 10 cm x 10 cm. Muszą być przedstawione na białym kartonie oraz w wersji elektronicznej (dyskietka lub płyta CD-R) w dowolnym programie graficznym. Technika jest dowolna.

Projekty należy dostarczyć osobiście do Referatu Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Pabianicach ul. św. Jana 4 (II piętro, pok.21), lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Pabianicach, ul. Zamkowa 16 do dnia: 18 grudnia 2007 r. Projekty powinny znajdować się w kopertach z napisem: „Konkurs na logo rewitalizacji Pabianic”. Należy dołączyć na oddzielnej karcie informację zawierającą dane autora (imię, nazwisko, dokładny adres, numer telefonu).

O wyłonieniu zwycięzcy konkursu zadecyduje powołana przez Prezydenta Miasta Pabianic Komisja Konkursowa. Nagroda główna to zestaw kina domowego. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przyznania specjalnych wyróżnień dla autorów prac nienagrodzonych.
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wyłącznego, nieograniczonego
i bezpłatnego używania logo zwycięzcy konkursu do celów promocyjnych Miasta Pabianic.