KOMENDANT POWIATOWY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PABIANICACH

ogłasza z dniem 9 sierpnia 2013 roku
nabór do służby przygotowawczej w Państwowej Straży Pożarnej

na stanowisko STAŻYSTY (ADMINISTRATORA SIECI) w sekcji operacyjnej

w Komendzie Powiatowej PSP w Pabianicach
 

Stanowisko docelowe: starszy inspektor

Miejsce wykonywania służby: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Pabianicach, ul. Kilińskiego 4

Liczba kandydatów przewidzianych do przyjęcia: 1
Rozkład czasu służby: codzienny

Wymagania konieczne:

Kandydat do służby w Państwowej Straży Pożarnej musi spełniać wymagania, które określa ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r.
Nr 12, poz. 68 ze zmianami):

-         posiadać obywatelstwo polskie,

-         korzystać z pełni praw publicznych,

- posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

- być niekaranym za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

- posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej,

- odznaczać się warunkami zdrowotnymi i psychofizycznymi przydatnymi do służby
w Państwowej Straży Pożarnej

 

Przy okresowym opiniowaniu służbowym będą brane pod uwagę następujące kryteria: umiejętności zawodowe (profesjonalizm), wykorzystywanie swoich umiejętności, inicjatywa, planowanie i organizowanie pracy, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, zdolność analitycznego myślenia, samodzielność, motywacja i kreatywność, dyspozycyjność, zdolność zachowania równowagi w trudnych sytuacjach, przestrzeganie etyki zawodowej i kultura osobista, zdyscyplinowanie, sprawność fizyczna.

Wymagania pożądane:

 1. Administracja lokalną siecią komputerową

  - znajomość podstaw w zakresie sieci LAN (TCP/IP)

 1. Znajomość środowisk Linuksa w stopniu podstawowym, tj. posługiwanie się konsolą.

 2. Znajomość na poziomie podstawowym Windows 2008 Serwer:

- administrowanie kontami użytkowników

- zarządzenia serwerem DHCP

- kopie zapasowe

- mapowanie zasobów

 1. Znajomość urządzeń sieciowych – zasady konfiguracji .

 2. Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym zapoznanie
  się z dokumentacją od oprogramowania oraz urządzeń będących na wyposażeniu
  KP PSP w Pabianicach.

 3. Znajomość funkcjonowania sieci WiFi i konfiguracji routerów.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. ankieta personalna kandydata (do pobrania na stronie www.strazpozarna.com.pl lub w siedzibie tutejszej komendy)

 2. kserokopie:

 3. dowodu osobistego,

 4. książeczki wojskowej, o ile kandydat objęty jest ewidencją wojskową,

 5. świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, o ile wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby,

 6. dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje  zawodowe,

 7. aktualne zaświadczenie lekarskie, dopuszczające kandydata do udziału w próbie wydolnościowej, teście sprawności fizycznej oraz próbie wysokościowej i sprawdzianie
  z pływania wystawionego nie wcześniej niż 30 dni przed przystąpieniem do tego testu.

 

Do każdej kserokopii należy dostarczyć oryginał dokumentu do wglądu

 

Nieprzekraczalny termin składania dokumentów – 19.08.2013 r.

Uwaga: Osoby, które złożyły podanie o pracę przed datą ukazania się ogłoszenia
o naborze bądź po terminie składania dokumentów (UWAGA: decyduje data wpływu
do sekretariatu Komendy Powiatowej PSP w Pabianicach,
nie liczy się data stempla pocztowego) nie będą uwzględniane w niniejszym postępowaniu kwalifikacyjnym.

Dokumenty niekompletne oraz złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu I etapu naboru (tj. weryfikacji dokumentów).

Dokumenty kandydatów, którzy ostatecznie nie zostaną przyjęci do służby w tutejszej komendzie podlegać będą komisyjnemu zniszczeniu po 6 miesiącach od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.

Miejsce i termin składania dokumentów:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach

95-200 Pabianice

ul. Kilińskiego 4

I piętro, sekretariat

(w przypadku dostarczenia dokumentów za pośrednictwem poczty, wymagany jest na kopercie dopisek „nabór”)

Termin: od 9 sierpnia 2013 r. do 19 sierpnia 2013 r. (od poniedziałku do piątku w godz.
od 8.00 do 15.00).

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z 4 etapów, tj.:

I ETAP Weryfikacja dokumentów pod kątem spełniania przez kandydata wymogów określonych w ustawie o PSP oraz określenia ilości punktów za posiadane uprawnienia
i kwalifikacje,

II ETAP Próba wydolnościowa (próba "Harvard Step-up Test") i testy sprawności fizycznej (podciąganie się na drążku, bieg na 50 m oraz bieg na 1 000 m), który obejmuje również: wejście asekurowane na drabinę na wysokość 20 m ustawioną pod kątem 75o, sprawdzian z pływania polegający na przepłynięciu 50 m dowolnym stylem w czasie do 1 min 30 sekund.

Ocena sprawności fizycznej kandydata do służby odbywa się w sposób i na zasadach określonych w rozporządzeniu MSWiA z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zakresu, trybu
i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 261, poz. 2191)
z zastrzeżeniem, że przyjmuje się dla wszystkich kandydatów test sprawności fizycznej przewidziany jako próba dla mężczyzn.

Warunkiem zaliczenia próby wydolnościowej i testu sprawności fizycznej jest uzyskanie oceny minimalnej „DOBRY” bez punktów preferencyjnych.

TERMIN przeprowadzenia próby wydolnościowej, sprawdzianu z pływania oraz wejścia asekurowanego na drabinę: 22 sierpnia 2013 r.

TERMIN przeprowadzenia sprawdzianu z podciągania się na drążku, biegu na 50 m oraz biegu na 1000 m: 23 sierpnia 2013 r.

III ETAP Pisemny test wiedzy, który składa się z 20 zadań, w tym z 15 dotyczących zagadnień informatycznych oraz z 5 z zakresu funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej.

Zakwalifikowanie się do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego jest uzależnione od uzyskania min. 53% prawidłowych odpowiedzi (8 punktów) z testu wiedzy w części dotyczącej zagadnień informatycznych.

TERMIN przeprowadzenia pisemnego testu wiedzy: 28 sierpnia 2013 r.

IV ETAP Rozmowa kwalifikacyjna, w której ocenie podlega między innymi:

- motywacja do podjęcia służby w PSP,

- społeczna postawa wobec ludzi.

TERMIN przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej: 30 sierpnia 2013 r.

Możliwe do zdobycia punkty za posiadane kwalifikacje i uprawnienia.

 1. wyszkolenie pożarnicze w PSP, tj. kurs podstawowy - 15 punktów,

 2. wyszkolenie pożarnicze w PSP, tj. kurs uzupełniający (podoficerski) - 20 punktów,

 3. wyszkolenie pożarnicze w PSP, tj. technik pożarnictwa - 25 punktów,

 4. wyszkolenie pożarnicze w PSP, tj. inżynier pożarnictwa - 30 punktów,

 5. wyszkolenie pożarnicze w OSP, tj. SP+KPP - 10 punktów,

 6. wyszkolenie pożarnicze w OSP, tj. SP+KPP+RT - 15 punktów,

 7. wyszkolenie pożarnicze w OSP, tj. SP+KPP+RT+RW - 20 punktów,

 8. wykształcenie wyższe inżynier w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego uzyskane w SGSP - 15 punktów,

 9. uprawnienia do wykonywania zawodu ratownika medycznego, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z dnia 20 października 2006 r. z poźn. zm.) - 15 punktów,

 10. wykształcenie – wyższe o kierunku informatycznym – 15 punktów,

 11. prawo jazdy kat. C lub CE - 10 punktów,

 12. prawo jazdy kat. CE i DE - 15 punktów,

 13. inne kwalifikacje lub uprawnienia wymagane na stanowisku administratora sieci – w sumie do 15 punktów (nie więcej niż 5 punktów za jedno uprawnienie),

 14. dopuszcza się przyznanie punktów za zatrudnienie powyżej 12 miesięcy w służbie cywilnej lub na stanowisku pomocniczym lub obsługi w jednostce organizacyjnej PSP przy realizowaniu zadań zbliżonych do zadań na stanowisku administratora sieci - 15 punktów.

Użyte skróty:

SP - szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP

KPP - kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy

RT - szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP

RW - szkolenie strażaków ratowników OSP z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach.


Wyjaśnienie sposobu liczenia punktów:

Punkty za udokumentowane wykształcenie i kwalifikacje do 60 pkt.

Punkty z pozostałych etapów postępowania do pkt, tj.:

- test wiedzy do 20 pkt.,

- rozmowa kwalifikacyjna z Komisją do 30 pkt.

 • Za kwalifikacje wymienione w punktach 1-7 przyznaje się punkty jedynie z jednego tytułu.

 • Do punktów za kwalifikacje wymienione w punktach 8-9 dolicza się punkty za kwalifikacje wymienione w punktach 5-7. Jeśli ich suma jest większa niż 30 punktów,
  to do dalszego postępowania przyjmuje się 30 punktów.

 • W kwalifikacjach określonych w punktach 5-7, w przypadku braku posiadania kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP) odejmuje się 5 punktów.

Lista osób spełniających wymagania formalne zostanie opublikowana na stronie internetowej www.strazpozarna.com.pl oraz w siedzibie tutejszej komendy w dniu 20 sierpnia 2013 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 42 225 43 00 lub w siedzibie tutejszej komendy, tj. w Pabianicach, przy ul. Kilińskiego 4 (I piętro, sekretariat).

Nieumieszczenie kandydata na liście oznacza niezakwalifikowanie się do kolejnego etapu.

Komisja nie kontaktuje się bezpośrednio z kandydatami na etapie selekcji.

Niestawienie się kandydata w wyznaczonym terminie dyskwalifikuje kandydata.