W piątek została opublikowana na stronie internetowej Urzędu Wojewódzkiego lista rankingowa wniosków do dofinansowania w 2010 roku, na której Pabianice znalazły się na pierwszym miejscu.

Projekt dotyczący przebudowy ul. Karniszewickiej, na odcinku od ul. Torowej do ul. Wspólnej, otrzymał dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 3 mln zł. W ramach "schetynówki" do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi wpłynęło aż 116 wniosków. Nasz projekt inwestycyjny został najwyżej oceniony przez specjalną komisję.

Członkowie komisji, oceniając merytorycznie wnioski, przyznawali punkty w trzech obszarach: 1) wpływ realizacji projektu na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, 2) spójność drogi objętej wnioskiem z siecią dróg na obszarze województwa, 3) współpraca między jednostkami samorządu terytorialnego.

Wśród elementów, jakie wzięto pod uwagę przy ocenie, znalazły się m.in.: budowa i remont chodników, ścieżek rowerowych, przebudowa skrzyżowań, urządzenia bezpieczeństwa (np. oświetlone przejście dla pieszych, budowa zatok, azyle dla pieszych, wysepki w osi jezdni, progi zwalniające, „kocie oczka”, oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe), wprowadzenie oświetlenia ulicznego.

Lista zakwalifikowanych wniosków do dofinansowania w 2010 r., w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, zostanie przedłożona ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej. Po jej zatwierdzeniu, czyli do dnia 28 listopada 2009 roku, zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Ulica Karniszewicka (od Lutomierskiej do Torowej) ma być modernizowana przez dwa najbliższe lata.
– Mamy już dokumentację na odcinek między Lutomierską a Torową – mówi Paweł Pietrzak z Wydziału Inwestycji Miejskich. – Całość inwestycji to koszt kilkunastu milionów złotych.
Aby miasto otrzymało rządowe dofinansowanie, inwestycja musi zdobyć jak największą liczbę punktów. Punkty przyznawane są w różnych kategoriach, między innymi za poprawę bezpieczeństwa. Mają temu np. służyć sygnalizacje świetlne na skrzyżowaniach. Władze miasta dogadały się ze starostą Krzysztofem Haburą.
– Dołożymy się do skrzyżowania Karniszewicka – Wspólna. Chcemy pomóc mieszkańcom Zatorza – mówi starosta.
Starostwo ma partycypować w kosztach wykonania skrzyżowania w 50 procentach. W przyszłym roku będzie to koszt 50.000 zł, a w roku 2011 – 100.000 zł.
Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wydała pozytywną opinię o zasadności utworzenia sygnalizacji na Zatorzu.

- Całkowity koszt inwestycji: 6,388 mln zł. Jeśli dostaniemy pieniądze, roboty rozpoczną się w kwietniu, a zakończą w listopadzie przyszłego roku - mówi wiceprezydent Jarosław Cichosz.