Dochody budżetu wzrosną o 28.588 zł - w działach: administracja publiczna, oświata i wychowanie, pomoc społeczna i kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Wydatki budżetu zmniejszyły się o 216.360 zł w działach: transport i łączność, oświaty i wychowania, pomocy społecznej. 
O 244.948 zł zwiększą się wydatki budżetu na drogi publiczne i powiatowe, promocję jednostek samorządu terytorialnego oraz szkoły podstawowe specjalne, gimnazja specjalne, licea profilowane, szkoły zawodowe, szkoły zawodowe specjalne. 
Więcej pieniędzy powiat wyda również na placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy pomocy społecznej i rodziny zastępcze i powiatowe centra pomocy rodzinie.
Przychody budżetu wzrosną o 560.000 zł. Tyle pieniędzy powiat otrzymał od wojewody łódzkiego na remont i dokończenie prac w budynkach domów opieki społecznej.
- Chcemy zwiększyć standard w istniejącym już budynku i zakończyć rozbudowę nowego - mówi Krzysztof Habura, starosta. - Razem ze środkami, które przeznaczyliśmy na ten cel z budżetu powinno wystarczyć pieniędzy na zakończenie wszystkich prac.