W październiku radni miejscy w Pabianicach wybiorą w tajnym głosowaniu 78 ławników. 14 z nich będzie orzekać w Sądzie Okręgowym w Łodzi, 4 w Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia, 60 w Sądzie Rejonowym w Pabianicach. Ich kadencja potrwa 4 lata (od 2004 do 2007 roku).


***
To się opłaca:

Ławnik pracujący na czas udziału w sesjach sądu jest zwolniony z pracy z prawem do wynagrodzenia

Ławnik niepracujący dostaje od sądu pieniężną rekompensatę (było ok. 50 zł za dzień)

Ławnik mieszkający poza siedzibą sądu dostaje diety oraz zwrot kosztów przejazdu


***
Kto nim może zostać:

obywatel Polski, który ma pełne prawa cywilne i obywatelskie

ma nieskazitelny charakter

ukończył 30, a nie przekroczył 65 lat

pracuje i mieszka w Pabianicach, co najmniej od roku


***
Kto zgłasza kandydatów:

prezesi sądów

zakłady pracy

stowarzyszenia

organizacje i związki zawodowe

co najmniej 25 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących na stałe w Pabianicach


***
Kto nie może zostać ławnikiem:

osoby zatrudnione w sądach powszechnych oraz prokuraturze

policjanci

adwokaci, radcowie prawni oraz aplikanci adwokaccy i radcowscy

duchowni

żołnierze czynnej służby

funkcjonariusze służby więziennej


***
Jakie ma prawa:

W zakresie orzekania ławnicy są niezawiśli i podlegają tylko konstytucji oraz ustawom

Ławnik nie może przewodniczyć na rozprawie ani też wykonywać czynności sędziego poza rozprawą

Ławnik może być wyznaczony do udziału w rozprawach do 12 dni w ciągu roku (chyba, że prezes sądu zwiększy tę liczbę z ważnych przyczyn)


***
Ławnik - wybrany, niezawodowy członek składu kompletu sędziowskiego, reprezentujący społeczeństwo w wymierzaniu sprawiedliwości. W sprawach cywilnych ławnik pod przewodnictwem zawodowego sędziego rozpoznaje sprawy z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz wynikające ze stosunków rodzinnych. W procesie karnym oraz na rozprawie odwoławczej sąd orzeka w kompletach pięcioosobowych (dwóch sędziów i trzech ławników).