- Głosujcie tak, żeby się potem nie wstydzić - radził Zbigniew Grabarz, kandydat na radnego.
 
Blok Samorządowy Razem urządził spotkanie na Zamku. Przedstawił kandydatów na radnych i kandydata na prezydenta Pabianic – Grzegorza Mackiewicza.
 
- Nie muszę niczego obiecywać. Ja już od 3 lat zmieniam Pabianice – mówi Mackiewicz. - Nie wymyślam program napisanego z głowy. To co przedstawiam, to rzeczy, które realizuję już dwa lata, rok. Ja wiem konkretnie, jak trzeba wykonać to, co jest w moim programie. 
 
Kandydaci BSR na radnych do Rady Miejskiej: Okręg Nr 1 Grabarz Zbigniew, Okręg Nr 2 Jench-Ciemnoczołowska Ewelina, Okręg Nr 3 Barden Adam, Okręg nr 4 Bikiewicz Zdzisław , Okręg nr 5 Takczuk Elżbieta Maria, Okręg Nr 6 Kiljański Marek, Okręg nr 7 Łuczyńska Renata Aneta, Okręg nr 8 Golińska Katarzyna, Okręg Nr 9 Janeta Zbigniew, Okręg Nr 10 Lachowska Danuta, Okręg Nr 11 Izaszek Rafał, Okręg Nr 12 Mackiewicz Grzegorz Bernard, Okręg Nr 13 Bartłomiejczyk Andrzej, Okręg Nr 14 Adamski Piotr, Okręg Nr 15 Pawłowska Dorota, Okręg Nr 16 Górny Krzysztof, Okręg Nr 17 Szyszka Grzegorz, Okręg Nr 18 Błoch Bogusław Andrzej, Okręg Nr 19 Bilecka Agnieszka, Okręg Nr 20 Grabarz Małgorzata, Okręg Nr 21 Ścibut Łukasz, Okręg Nr 22 Hile Krzysztof, Okręg Nr 23 Janusz Ireneusz.
 
Kandydaci BSR na radnych do Rady Powiatu: Wenne-Błażyńska Gabriela, Cicha Marta, Forysiak Liliana, Misiewicz-Majdas Elżbieta, Walczak Jerzy, Wysokiński Piotr, Wróbel Dariusz, Jabłoński Sebastian, Habura Jarosław, Bujacz Alicja, Janczak Grzegorz, Poros Wojciech, Młynarczyk Agnieszka, Kopa Dariusz, Pinar Wioletta, Marynowski Jacek, Wlaźlak Florian, Ignatowska Barbara, Okoniewski Andrzej, Szpakowska Elżbieta, Kardas Halina, Bryndziak Magdalena, Karczewski Zbigniew, Kasza Małgorzata, Kloze Tomasz, Gajda Henryk, Wieczorek Marcin.
 
Program wyborczy Grzegorza Mackiewicza, kandydata na prezydenta Pabianic pod hasłem: „Konkretne działania, widoczne rezultaty”
 
 
 1  Rozwój gospodarczy miasta
 1.1  zwiększenie dochodów miasta
 1.1.1  Karta pabianiczanina – pakiet ulg dla płatników podatku PIT
Według  szacunków opartych na danych PUP ok 20% osób pracujących w Pabianicach rozlicza się poza naszym miastem (udział w podatku PIT nie trafia do budżetu). Dotyczy to w szczególności osób „dobrze zarabiających. W zamian za rozliczanie PIT w miejscu zamieszkania i zatrudnienia osoby te mogłyby uzyskać Kartę Pabianiczanina uprawniającą do 50% ulgi w komunikacji oraz 50% na abonamentach parkingowych. Rozliczenie: max zwiększone dochody; 25% * 44.122.196 = +11.030.549 max zmniejszone wpływy z komunikacji miejskiej; 50% * 2.400.000 =   - 1.200.000 max zmniejszone wpływy z abonamentów SPP; 50% * 200.000 =      -100.000 Rozliczenie max korzyści; + 9.730.549
 1.1.2  renegocjacja umowy z Ministerstwem Finansów oraz pozostałymi podmiotami w zakresie złagodzenia warunków spłaty zadłużenia po SP ZOZ Pabianice
 1.1.3  wdrożenie planu wsparcia nowych, prywatnych inwestycji mieście; projekt zakłada przyznanie progowych ulg przedmiotowych dla przedsiębiorców, którzy zainwestują w tereny; „Dzielnicy przemysłowej' – rejon ul Partyzanckiej „Nowej dzielnicy przemysłowej” – rejon ul. Lutomierskiej oraz zatrudnią co najmniej 1 pracownika na każde 100m2 powierzchni zabudowanej. Ulgi obowiązywały by przez pięć lat roku następującym po zakończenia inwestycji w wysokości odpowiednio; 100 za I rok, 80% za II rok itd. 
 1.1.4  współfinansowanie zadań miejskich poprzez Partnerstwo publiczno-prywatne;
jesteśmy przygotowani do prowadzenia inwestycji i świadczenia usług z udziałem partnerów prywatnych i posiadamy; opinię prawną w tej sprawie, partnerów gotowych do współpracy – inwestorów prywatnych, kancelarię prawną z doświadczeniem w zakresie PPP (przeprowadziła z sukcesem kilka tego typu postępowań),                                               
 1.1.5  wprowadzenie we wszystkich wydziałach i jednostkach Urzędu budżetu zadaniowego – większa kontrola nad poszczególnymi wydatkami,                                               
 2  Inwestycje miejskie
 2.1  realizacja projektów ze środków Unii Europejskiej  - z programu krajowego; 
 2.1.1  Rewitalizacja centrum miasta;
 2.1.1.1  Remont kamienic wzdłuż ulic; Warszawskiej, Zamkowej, Stary Rynek - w ujęciu środków unijnych przy założeniu wkładu własnego 15% zakłada się remont kamienic 41 kamienic o wartości ok. 41.000.000 i dofinansowaniu 34.850.000 zł  
 2.1.1.2  w ujęciu zakładającym korzystanie wyłącznie ze środków budżetowych miasta projekt zawężony zostanie jedynie do do remontu pierzei ulic; Warszawskiej, Zamkowej, Stary Rynek, Kilińskiego (od Zamkowej do Grobelnej), św Jana (od Św. Rocha do Zamkowej) – razem ok 87 obiektów – szacunkowy koszt to 3.045.000 zł.
 2.1.2  Tramwaj Metropolitalny - w ramach zadania zaplujemy wykonać: 
 2.1.2.1  remont kapitalny torowisk na całym odcinku Pabianic i Ksawerowa (zarówno wydzielonych, jak i wbudowanych w jezdnię z modernizacją układu drogowego wzdłuż torowiska wbudowanego w jezdnię – czyli całkowitą modernizacją ulicy zamkowej od Starego rynku do ul. Łaskiej) czyli; 9,616 km toru pojedynczego, w tym 4,196 toru pojedynczego wbudowanego w jezdnię i 5,42 km toru wydzielonego, (na odcinku ksawerowskim tor wydzielony o długości 4,710 km) 
 2.1.2.2  remont kapitalny sieci trakcyjnej odcinku od Małego Skrętu w Ksawerowie do pętli Wiejska w Pabianicach, wraz z pętlami tramwajowymi: Duży Skręt i Wiejska, 
 2.1.2.3  modernizację podstacji trakcyjnych na Dużym Skręcie i przy ulicy Zamkowej w Pabianicach (remont bieżący budynku podstacji i otoczenia, wymiana wyłączników, odłączników, zabezpieczeń z obwodami wtórnymi w rozdzielnicach, wyposażenie podstacji w urządzenie zabezpieczające od zwarć doziemnych, w siłownię prądu stałego z akumulatorami żelowymi, dostosowanie systemu automatyki podstacji do istniejącego systemu zdalnego sterowania i sygnalizacji), 
 2.1.2.4  modernizację urządzeń zabezpieczających ruch tramwajowy na odcinkach jednotorowych, 
 2.1.2.5  zakup w 100% niskopodłogowego taboru tramwajowego (5 wagonów) o długości 28 - 33 metrów, szerokości do 2,4 m, wysokości 3,5 m (ze złożonym odbierakiem prądu 4,0 m), wysokości poziomu podłogi mierzonej od główki szyny do 370 mm (a w strefie wózków maks. 480 mm), zdolności przewozowej min. 170 osób, z dwoma miejscami dla wózków inwalidzkich lub dziecięcych, 
 2.1.2.6  modernizację wszystkich przystanków tramwajowych w Pabianicach i Ksawerowie dostosowanie wysokości peronu do wysokości podłogi tramwaju, przystosowanie do potrzeb niewidomych i niedowidzących (żółte płyty focus z wypustkami), możliwość budowy przystanku tzw. wiedeńskiego z wyniesieniem na ulicy (zrównanie poziomu chodnika, jezdni i podłogi w wagonie z równoczesnym spowolnieniem ruchu samochodowego), montaż tablic systemu dynamicznej informacji pasażerskiej, pokazujących rzeczywisty czas przyjazdu najbliższego tramwaju.                     
Planowane finansowanie odcinka Pabianice i Ksawerów ; koszt 136.000.000 zł., w tym dofinansowanie 115.600.000 zł                                                                            
Projekt realizowany wraz z pozostałymi 9 gminami jest na etapie przygotowywania Studium Wykonalności. 
 2.1.3  Remont sieci ciepłowniczej Miasta Pabianic
Szczegółowym działaniem w ramach projektu będzie: przebudowa i wymiana istniejących sieci magistralno - przesyłowych i rozdzielczych oraz rozbudowa miejskiego systemu cieplnego oraz optymalizacja funkcjonowania systemu cieplnego oraz zapewnienie dostaw energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i wentylacji mechanicznej. Celem projektu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń o 10% i obniżenie kosztów zużycia energii cieplnej o 15%. 
Planowane finansowanie w konsorcjum 6 firm ciepłowniczych. Dla Pabianic przewidywany koszt to ok. 40.000.000 zł., w tym dofinansowanie 25.000.000 zł 
 2.2  realizacja wynegocjowanych projektów ze środków Unii Europejskiej (RPO-ZIT) w ramach Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (tryb pozakonkursowy);
 2.2.1  Termomodernizacja 11 obiektów użyteczności publicznej w tym:
Gimnazjum nr 3,
Szkoły Podstawowe nr 17, 14,
przedszkola miejskie nr 16, 11, 14, 6, 13,
żłobek miejski (P. Skargi),
Muzeum Miasta Pabianic, Miejski Ośrodek Kultury.
Działania: termomodernizacja przegród budowlanych obiektów, modernizacja źródeł ciepła, ogrzewania, instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. W tym m.in: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie stropodachów i ścian zewnętrznych, modernizacja instalacji grzewczych. Planowane finansowanie; koszt 15.000.000 zł., w tym dofinansowanie 10.500.000 zł      
 2.2.2  Budowa 12 km dróg rowerowych na terenie Pabianic wraz dostosowaniem infrastruktury rowerowej (podpórki dla rowerzystów, stojaki, separatory, przejazdy rowerowe, dostosowanie sygnalizacji świetlnych, oznakowanie, wiaty rowerowe bike&ride), promocja kultury mobilności i zdrowego trybu życia.
Celem projektu jest rozwój komunikacji rowerowej na terenie Pabianic wraz z obszarami funkcjonalnie powiązanymi ( m.in. do Łodzi przez Lublinek, do Rzgowa przez Guzew, do Ksawerowa wzdłuż kolektora sanitarnego, do Dobronia wzdłuż starego przebiegu drogi krajowej nr 14, w oparciu o główny rowerowy szlak komunikacyjny Euro Velo.
Planowane finansowanie; koszt 11.000.000 zł., w tym dofinansowanie 9.350.000 zł.
 2.2.3  Zakup 18 autobusów niskoemisyjnych 
W ramach zadań inwestycyjnych planujemy zakup 18 niskoemisyjnych, niskopodłogowych, klimatyzowanych autobusów, budowę nowej stacji paliw oraz centrum zarządzania ruchem wraz zapleczem socjalno-administracyjnym, modernizację stacji obsługi pojazdów oraz placu manewrowego.                                                          
Planowane finansowanie; koszt 38.600.000 zł, w tym dofinansowanie 32.810.000 zł
 2.2.4  Rozwój infrastruktury komunikacyjnej
Planowane działania: 
 2.2.4.1  Budowa dworca autobusowego na pętli Waltera-Jankego - zintegrowany węzeł przesiadkowy z małym budynkiem dworcowym z kasą biletową, pomieszczeniem socjalnym dla kierowców, toaletą, 
 2.2.4.2  Instalacja dynamicznej informacji o odjazdach na przystankach publicznej komunikacji miejskiej, 
 2.2.4.3  Integracja biletowa w ramach aglomeracji łódzkiej (w tym elektroniczny nośnik biletów, technologicznie zintegrowany z systemem Migawka, funkcjonującym w lokalnym transporcie zbiorowym w Łodzi), 
 2.2.4.4  zakup 5 biletomatów stacjonarnych i 30 mobilnych, 
 2.2.4.5  zakup 35 wiat przystankowych, wyposażonych w kosz, tablicę czołową z nazwą przystanków, znak drogowy D-15, gablotę informacyjną na rozkłady jazdy, mapę komunikacyjną i cenniki, 
 2.2.4.6  zakup 70 słupków informacji pasażerskiej, 
 2.2.4.7  dostosowanie 20 peronów do potrzeb osób niepełnosprawnych, 
 2.2.4.8  budowa systemu monitoringu zlokalizowanego na krańcówkach i przystankach 
projekty te zapisane są już w Strategii ŁOM i zatwierdzone przez sygnatariuszy oraz  opiniowane przez Ministerstwo Rozwoju,
 2.3  kontynuowanie pozyskiwania pieniędzy z;
 2.3.1  Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na;
 2.3.2  Małą retencję (odmulenie stawów na Lewitynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą). Projekt jest na etapie uzyskania pozwolenia na budowę. Realizacja planowana na lata 2015-2016. Koszt inwestycji ponad 3.300.000 w tym dofinansowanie 2.500.000 zł., 
 2.3.3  Zieleń miejską, w tym pielęgnacją pomników przyrody i drzew oraz nowe nasadzenia,
 2.3.4  Wsparcie rewitalizacji zieleni miejskiej w tym; Bulwary, Skwer im. Pietrzaka oraz częściowo Park Wolności 
 2.3.5  Rozbudowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w tym szczególnie na osiedlu Dąbrowa i Widzewska  
 2.4  kontynuowanie programu remontów dróg i chodników oraz powrót do programu budowy nowych dróg w mieście (w szczególności w ramach Lokalnych Inicjatyw inwestycyjnych).  Planowana kwota coroczna 2+1 (dwa mln na drogi i 1 milion na chodniki)
 2.5  wdrożenie partnerstwa publiczno-prywatnego min w zakresie termomodernizacji budynków oraz zarządzania energią elektryczną 
 2.6  dalsza współpraca z Pabianicką Spółdzielnią Mieszkaniową oraz zarządcami wspólnot w zakresie tworzenia nowych miejsc parkingowych na osiedlach
 
3  Czystość, porządek i zieleń w mieście
 3.1  zlecanie w większym stopniu zadań na zewnątrz – do podmiotów prywatnych,   w zakresie:
 3.1.1  koszenia pasów drogowych,
 3.1.2  utrzymania porządku w parkach i skwerach,
 3.1.3  pielęgnacji nasadzeń powierzchniowych i gazonów  
 3.2  rozszerzenie ukwiecania miasta w oparciu o konstrukcje wprowadzone do miasta w 2014 roku (H-2000 i kaskadowe na latarniach) w ciągach ul. Warszawka,                   ul Zamkowa, ul. Św Jana i  ul. Kilińskiego – 6 szt H2000 i 30 szt. na latarniach – koszt zakupu z ukwieceniem wynosi ok 85.000
 3.3  tworzenie zielonych wysp na terenach miejskich np. róg ul. Warszawskiej i Konstantynowskiej, krańcówka tramwajowa na Wiejskiej i Stary Rynek w oparciu o nasadzenia powierzchniowe i w gazonach drewnianych przekazanych nieodpłatnie przez jednego z pabianickich przedsiębiorców (wykonał zgodnie z projektem UM 27 donic na próbę, docelowo chcę przekazać ponad 100) – koszt malowania i ukwiecenia – ok.50.000 zł 
 3.4  zakup we współpracy ze spółdzielnia mieszkaniową i zarządami wspólnot odkurzaczy na psie odchody.
 
 4  Komunikacja
 4.1  utworzenie dworca PKS na terenie dworca PKP (miasto jest w trakcie procedury przejęcia terenu)
 4.2  rozszerzenie usług transportowych  poprzez rozwój linii podmiejskich i sprawną komunikację z Łodzią w ramach Tramwaju Metropolitalnego
 4.3  przedłużenie do Pabianic nocnej linii N4 (na początek testowo od piątku do niedzieli)
 4.4  dalsza integracja taryfowa; Pabianie, Łódź i Łódzka Kolej Aglomeracyjna sprawna komunikacja jest jednym z czynników mobilności i konkurencyjności – zachęta dla ludzi młodych do osiedlania się w Pabianicach
 
 5  Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi i obywatelami
 5.1  budżet obywatelski, którego zasady wypracowane zostaną  w ramach prowadzonego projektu „Zacznijmy od początku” według modelu „gdańskiego”- czyli dwuetapowo (z większym i a potem mniejszym obszarem decyzyjności prezydenta) – planowana kwota startowa to 100.000 zł
 5.2  wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych i rozszerzanie zakresu konkursów na działania miękkie (zlecanie większej ilości zadań miejskich organizacjom pozarządowych głównie z zakresu opieki społecznej),
 5.3  doradztwo i pomoc w ubieganiu się oraz rozliczaniu projektów (grantów) unijnych lub ministerialnych dla klubów sportowych i organizacji pozarządowych, które będą ich beneficjentami
 5.4  wprowadzenie partycypacji społecznej w oparciu o model przyjęty podczas konsultacji przy projekcie „Zacznijmy od początku” 
 5.5  darmowy dostęp do internetu z ramach środków Unii Europejskiej na cyfryzację (w zależności od rodzaju ogłoszonego konkursu; obiektowy – rozlokowany w budynkach użyteczności publicznej + 300m, lub szerokopasmowy – 3-5 przekaźników; obejmujący obszar do 80% mieszkańców Pabianic)
 
 6  Kultura, rozrywka, sport
 6.1  II życie dla ośrodka Lewityn:
 6.1.1  odmulenie stawów w oparciu o środki WFOŚiGW,
 6.1.2  utworzenie zintegrowanej szkutnii dla stowarzyszeń żeglarskich w oparciu o dofinansowanie z Ministerstwa Sportu (pismo ze stycznia br.)
 6.1.3  budowa boiska wielofunkcyjnego oraz do rugby,
 6.1.4  utworzenie w miejscu starych kortów asfaltowych boisk do streetballa
 6.1.5  ścieżka rekreacyjna wokół stawów 
 6.1.6  poszerzenie oferty sportowych weekendów na Lewitynie,
 6.2  program 5 dla sztuki – wytypowanie 5 lokali dla młodych artystów na utworzenie pracowni. Lokale te z zasobu ZGM byłyby przydzielane na 2 lata z zerową stawką czynszu, a twórcy wyłaniani w drodze konkursu. W zamian za to ich twórczość i dzieła mogłyby być gadżetami miejskimi.
 6.3  utrzymanie finansowania sportu młodzieżowego na poziomie 500.000 zł rocznie
 6.4  organizacja młodzieżowego przeglądu teatralnego na wzór organizowanego konkursu tańca nowoczesnego.
 6.5  kontynuowanie imprez cyklicznie organizowanych i wpółorganizowanych przez Miasto;
 6.5.1  Wielka orkiestra Świątecznej Pomocy
 6.5.2  Półmaraton Pabianicki 
 6.5.3  Senioriada
 6.5.4  Dzień dziecka
 6.5.5  Dni Pabianic,
 6.5.6  Wędrowny Festiwal Filharmonii Łódzkiej - Kolory Polski 
 6.5.7  Zakończenie Lata
 6.5.8  Międzynarodowy Festiwal Muzyka Świata
 6.5.9  Kocham Pabianice
 6.5.10  Święto pieczonego ziemniaka
 6.5.11  Jarmark Świąteczny  
 6.6  możliwość rozbudowy obiektów sportowych w ramach PPP
 
 7  Promocja miasta
 7.1  nowa przejrzysta strona internetowa
 7.2  budowanie marki Pabianice; klipy, promocja zespołów artystycznych, produkty regionalne itd.
 7.3  utworzenie Punktu Informacji Turystycznej oraz organizowanie comiesięcznych, tematycznych spacerów miejskich z przewodnikiem,
 
 8  Funkcjonowanie urzędu i jego jednostek
 8.1  wyznaczenie pełnomocnika ds. realizacji i rozliczania projektów unijnych
 8.2  prawno-administracyjne i decyzyjne wspieranie pabianickich przedsiębiorców podejmujących inicjatywy na rzecz rozwoju Pabianic i jego mieszkańców  
 8.3  usprawnienie pracy urzędu poprzez; 
 8.3.1  priorytetowe rozpatrywanie spraw dot. inwestycji i działalności gospodarczej
 8.3.2  elektroniczny obieg dokumentów wewnętrznych 
 8.3.3  tzw. szybkie okienko 
 8.4  jednoznacznie określona odpowiedzialność za wykonywane zadania wraz z tabelą zastępstw na każdym stanowisku urzędniczym,
 8.5  ustalenie jednolitych wymagań przy zatrudnianiu pracowników merytorycznych,