MAREK BŁOCH - zajęcie: wiceprezydent Pabianic. Działalność zawodowa: prezes Włókniarza Pabianice w l. 1998-2000. Kariera: członek Zarządu Miasta, delegat Rady Miasta do Związku Gmin Regionu Łódzkiego, członek Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego Ożarów, koło Warszawy. Sukcesy i osiągnięcia: w l. 1998-2000 podczas członkostwa w Radzie Miasta zrealizowano budowę kolektora GOŚ ŁAM, modernizacja systemu wodociągów i kanalizacji, rozpoczęcie budowy kanalizacji na Zatorzu, rozpoczęcie budowy kanalizacji w rejonie ulic: Żabia, Żurawia, Widok, remont i ocieplenie wielu szkół, wyremontowanie w 2/3 dawnego dworu Kapituły Krakowskiej, budowa hal tenisa, remont sieci ciepłowniczej i podłączenie hali koszykówki, remont ulic i chodników. Członkostwo: bramkarz Włókniarza Pabianice, zapaśnik PTC, wicemistrz Australii Zachodniej w brydżu sportowym, wicemistrz Australii Zachodniej w tenisie stołowym, sternik jachtowy, sternik motorowodny, ratownik wodny.


---
LESZEK MALIŃSKI - zajęcie: inżynier włókiennik, przewodniczący Rady Miasta. Dotychczasowe zajęcia: działacz ZHP, w czasie okupacji członek Szarych Szeregów, w końcu lat 50. komendant hufca ZHP w Pabianicach, były prezes klubu Włókniarz, założyciel oraz członek władz miejskich, wojewódzkich i krajowych SDRP. Wykształcenie: 1947 r. absolwent Gimnazjum i Liceum w Pabianicach, 1952 r. magister inżynier wyspecjalizowany w energetyce włókienniczej na Wydziale Włókienniczym Politechniki Łódzkiej. Kariera: w l. 1951-60 kolejno asystent, adiunkt i wykładowca na PŁ. 1959-90 dyrektor wielu zakładów włókienniczych, takich jak: Pamotex w Pabianicach, ZPB w Zielonce i Alba w Łodzi. 1973-78 pełnomocnik ministra przemysłu lekkiego, między innymi koordynator budowy Przędzalni Zawiercie. Od 1990 r. emeryt, a jednocześnie radny Rady Miasta z ramienia SLD, 1994-98 przewodniczący Rady Miasta oraz członek Prezydium Sejmiku Województwa Łódzkiego, 1995-2001 przewodniczący Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, od 2000 r. ponownie przewodniczący Rady Miasta. Członkostwo: SLD i Światowy Związek Armii Krajowej.


---
MARIAN LORENCZAK - zajęcie: nauczyciel, naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania. Dotychczasowe zajęcia: instruktor ZHP, harcmistrz Polski Ludowej, delegat na XI Festiwal Młodzieży i Studentów na Kubie. Kariera: w l. 1965-67 wychowawca na placu gier i zabaw w jednostce wojskowej w Łasku. 1967-69 Szkoła Podstawowa w Łasku, nauczyciel matematyki i fizyki, 1969-79 Liceum Ekonomiczne, następnie ZSZ w Zduńskiej Woli, 1979-2001 Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach, nauczyciel matematyki, 1995-2001 wicedyrektor, od 2001 r. naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania. Sukcesy i osiągnięcia: czynny udział w rozwiązywaniu kluczowych kwestii reformy szkolnictwa w Pabianicach. Członkostwo: SLD, od 2003 r. sekretarz koła, PTTK wiceprzewodniczący Zarządu Powiatowego w latach 70.


---
ZBIGNIEW MENCWAL - zajęcie: historyk, wiceprezes do spraw ekonomiczno-finansowych Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Działalność zawodowa: 1997 r. wiceprezes PSM, przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego, współorganizator SDKP i SLD w Powiecie Pabianickim. Kariera: nauczyciel w Technikum Ekonomicznym, I sekretarz Komitetu Miejskiego PZPR w Pabianicach, kierownik wydziału w KŁ PZPR. W l. 1984-1990 dyrektor Okręgowego Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk. Publikacje: artykuły do prasy lokalnej i ogólnopolskiej na temat problematyki społeczno-politycznej. Członkostwo: SLD, Klub Sportowy Zjednoczeni.


---
JADWIGA MYCZKOWSKA - zajęcie: naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki w Urzędzie Miasta. Kariera: inspektor do spraw upowszechniania sztuki w Pracowni Sztuk Plastycznych w Łodzi, zastępca kierownika działu prawnego w Dyrekcji Budowy Oczyszczalni Ścieków i Wodociągów Sulejów-Łódź, odpowiedzialna za wywłaszczenie, wykup, odszkodowania, od 1990 r. naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami w UM Pabianice. Osiągnięcia i sukcesy: przeprowadziła 5,5 tysiąca procedur komunalizacyjnych w mieście. Trzecia w plebiscycie Gazety Pabianickiej Pabianiczanin Roku 1996.


---
HENRYK RAMLAU - inżynier radiotelekomunikacji. Zajęcie: naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pabianicach, major rezerwy Wojska Polskiego. Urodził się w Belgradzie 12.09.1941 roku. Małżonka: Sylwia (ekonomistka), dzieci: Aleksandra (1965 r.), Oliver (2002 r.). Rodzice: ojciec - Aleksander, właściciel firmy Beli Medwed w Belgradzie przed 1939 r. i w czasie II wojny światowej, prezes Polonii w Jugosławii, od 1949 r. właściciel Wytwórni Artykułów Chemicznych Rex w Łodzi. Matka - Mila z d. Naumovic, właściciel firmy ASS w Belgradzie. Pochodzenie: niemieckie, baronowie Ramlau-Ramel zamieszkali w Prusach w XV i XVI w., od 1500 r. herb rodzinny: pierwsza gałąź: stara rodzina pomorska znana już w XIII w., z niej pochodzi Henryk, kanclerz króla duńskiego, druga gałąź: rodzina osiadła w Inflantach w XV i XVI w., z niej pochodzi Henryk von Ramlau ożeniony z Antoniną z d. Starczewską, rotmistrz królewski, od 1583 r. właściciel dworu i ziemi w Inflantach. 1607 r. obdarowany pełnym obywatelstwem RP, 1611 r. sekretarz królewski. Kariera: starszy pomocnik do spraw technicznych zastępcy komendanta uczelni WOSR w Jeleniej Górze, szef wydziału wydawniczego, publicysta Żołnierza Wolności, zastępca sekretarza redakcji tygodnika Wiraże. W 1979 r. na własną prośbę zwolniony w stopniu majora. 1992-99 kierownik Wydziału Komunikacji Urzędu Rejonowego w Pabianicach. Sukcesy i osiągnięcia: powtórne rodzicielstwo (syn Oliwer), człowiek miesiąca w plebiscycie Ekspressu Ilustrowanego i Radia Eska. Medal Za Zasługi dla Obronności Kraju, Zasłużony dla Jeleniej Góry.


***
Kto jeszcze jest w tej encyklopedii

Jan Berner - prezydent Pabianic, Grzegorz Hanke - dyrektor Gimnazjum nr 2, Janusz Alwasiak - profesor medycyny, Norbert Hans - artysta plastyk, Mirosław Golis - prezes FUM, Waldemar Flajszer - radny powiatowy, Barbara Kapitułka - naczelnik Wydziału Lokalowego, Tadeusz Feliksiński - trener zapaśników PTC, Paweł Winiarski - były prezydent Pabianic, Krystyna Rendecka - naczelnik Wydziału Edukacji, Hieronim Ratajski - wiceprezydent Pabianic, Henryk Ratajski - radny miejski, Radosław Rabe - prywatny przedsiębiorca, Jerzy Wiśniewski - przedsiębiorca, Karol Klimek - sekretarz powiatu.