Początkowo kwarantanna trwała 14 dni. Potem skrócono ją do 10. Obejmowano nią nie tylko osoby z kontaktu, ale również członków rodziny. Gdy z powodu pojawienia się Covid – 19 w szkole kwarantannę nakładano na dziecko, zamykano od razu wszystkich domowników. To budziło szereg kontrowersji.

Zasady kwarantanny ponownie się zmieniły. Rozporządzenie Rady Ministrów w tej sprawie weszło 3 listopada.

Zgodnie z nim osoby mające kontakt z zakażonym koronawirusem Covid-19 mają obowiązek poddać się kwarantannie do upływu 7 dni od czasu zakończenia izolacji osoby zakażonej, z którą mieszkają. Nie wydaje się w tym zakresie decyzji inspekcji sanitarnej.

Informacja o objęciu osoby kwarantanną, izolacją albo izolacją w warunkach domowych może być przekazana tej osobie ustnie, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon.

Powiadomienie może przyjść również SMS-em z numeru: +48 22 25 00 115.

Do danych osób podlegających obowiązkowej kwarantannie dostęp otrzymała Żandarmeria Wojskowa i Wojska Obrony Terytorialnej.

O przebywaniu na kwarantannie należy poinformować pracodawcę.

Podstawą do wypłaty pieniędzy za okres przebywania na kwarantannie jest złożenie oświadczenia o konieczności odbycia kwarantanny. Oświadczenie zawiera imię i nazwisko ubezpieczonego, jego numer PESEL, jeżeli go posiada, informację o dniu rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny i dniu jej zakończenia oraz dane dotyczące osoby zamieszkującej z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, oraz podpis ubezpieczonego.

Pracodawca albo podmiot obowiązany może wystąpić do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu.

We wtorek w powiecie pabianickim kwarantanną objętych było 1.217 mieszkańców.