28 proc. badanych wyraziło gotowość przeprowadzki do innej miejscowości, a 26 proc. – zagranicę.
Dziś prawie dwie trzecie Polaków (65%) mieszka w miejscowościach, z których pochodzi. Tak podaje Centrum Badania Opini Społecznej. Około jednej trzeciej mieszkańców polskich wsi, miasteczek i miast (35%) to ludność napływowa (bardzo często z miejscowości nieodległych).
W największych polskich miastach (tych mających powyżej 500 tysięcy mieszkańców) co czwarta osoba zameldowana na stałe (26%) nie urodziła się tu.
Nie wyprowadzamy się z rodzinnych miasteczek z powodu braku pieniędzy. Badani z gospodarstw domowych o najwyższych dochodach (powyżej 1.000 zł) częściej niż inni deklarują, że nie
pochodzą z miejscowości, w której mieszkają. Zależność między sytuacją materialną i mobilnością może być różnokierunkowa. Z jednej strony osoby mogą przenosić się do miejscowości, które stwarzają im najlepsze szanse rozwoju zawodowego i oferują lepsze warunki finansowe. Z drugiej strony to osoby zamożniejsze w mniejszym stopniu podlegają ograniczeniom w wyborze miejsca zamieszkania przez czynniki ekonomiczne - podaje raport CBOS.

Wśród osób, które nie wywodzą się z zamieszkiwanych przez nie miejscowości, większość (66%) tylko raz w dorosłym życiu przeprowadzała się do innej miejscowości. Mniej niż jedna czwarta napływowych mieszkańców (23%) wiele razy w życiu migrowała do innych miejscowości. Co dziewiąty (11%) deklaruje natomiast, że jego przeprowadzka miała miejsce w dzieciństwie lub okresie, kiedy był nastolatkiem.

Powodem przeprowadzek jest najczęściej usamodzielnienie się, wyprowadzenie z domu rodzinnego, w tym założenie własnej rodziny. Tak deklaruje 44 proc. badanych. Co trzeci zmianił miejsca zamieszkania, bo miało to związek z jego pracą lub pracą członka rodziny. A co czwarty nie chciał mieszkać blisko rodziny. Wśród pozostałych powodów przeprowadzki wymieniane były nauka i studia (6%).

Kto jest gotowy przeprowadzić się do innego miasta? Mieszkańcy miast do 20 tysięcy ludności oraz ci, którzy mieszkają w miastach od 20 tys. do 100 tys. ludności. Najrzadziej chcą się przeprowadzać mieszkańcy największych aglomeracji.

Na chęć zmiany miejsca stałego pobytu silnie oddziałuje wiek. Najczęściej wyrażają ją osoby od 18 do 24 roku życia (41% chciałoby mieszkać w innej miejscowości), a najrzadziej najstarsze, mające 65 lat i więcej – tylko 12% z nich deklaruje, że przeniosłoby się do innej miejscowości.