Podwyżka wyniesie 20,49 procent. Jednak ze względu na to, że zostaniemy objęci rekompensatą ceny za ciepło dla Kowalskiego wzrosną o 11 proc. plus 18 proc. podatku VAT, razem 29 proc. Cena ta będzie obowiązywała do 30 kwietnia i może się zmienić od 1 maja. Wtedy przestaje obowiązywać wspomniana rekompensata (Sejm pracuje nad nową).

Zakład Energetyki Cieplnej złożył wniosek o nową (wyższą) taryfę dla miasta w Urzędzie Regulacji Energetyki. Decyzja - zezwolenie na podwyżkę zapadła 30 stycznia. Prezes ZEC Krzysztof Mondzielewski zwołał konferencję prasową w sprawie cen ciepła systemowego.

Z jakich powodów tegoroczna podwyżka?

Jak podaje Zakład Energetyki Cieplnej jest ona konsekwencją wzrostu kosztów prowadzenia działalności związanej z wytwarzaniem oraz dystrybucją energii cieplnej. Złożyło się ta to kilka czynników. Te najważniejsze to wzrost ceny węgla (o 38 proc.), wzrost ceny usług PKP związanych z transportem węgla (o 55 proc.), wzrost cen energii elektrycznej (o 16 proc.), wzrost odsetek od preferencyjnej pożyczki na inwestycje( o 273 proc.).

Poprzednie podwyżki (w latach 2021, 2022) spowodowane były wzrostem o 50 procent cen wykupu zezwoleń na emisję dwutlenku węgla przez naszą ciepłownię, wzrost cen energii elektrycznej i brak oraz rosnące ceny węgla.

Podwyżki cen ciepła dotykają pabianiczan co roku. W 2021 roku od 1 sierpnia mieliśmy podwyżkę ciepła systemowego o 17,49 procenta. ZEC pod koniec 2021 roku zapowiadał „gorący” początek 2022 r. i sprawdziło się.

Stara cena za ogrzewanie mieszkania i ciepłą wodę w kranach obowiązywała do 5 lutego 2022 r. Od 6 lutego 2022 r. wzrosła o 19,62 procenta.

Poniżej przedstawiamy informację wysłaną przez ZEC.

Powrót od 01.01.2023 roku podstawowej stawki VAT – tarcza antyinflacyjna przestała obowiązywać.

Z dniem 01.01.2023 roku nastąpiła zmiana stawki podatku VAT na energię cieplną z 5 % (tarcza antyinflacyjna 2,0) na 23 % w związku z nieprzedłużeniem obowiązywania obniżonej stawki w tym zakresie. Spółka ZEC z tego tytułu nic nie traci ani nie zyskuje. Podatek VAT w całej wysokości jest odprowadzany do Ministerstwa Finansów. Natomiast zmiana ta będzie miała istotny wpływ na wysokość rozliczeń z odbiorcami za energię cieplną.

Wzrost ceny ciepła systemowego od dnia 15.02.2023 roku.

Od dnia 15.02.2023 roku, zacznie obowiązywać nowa cena ciepła systemowego. Średni wzrost opłat dla odbiorców w nowej taryfie wynosi 20,49% i stanowi konsekwencję wzrostu kosztów prowadzenia działalności związanej z wytwarzaniem oraz dystrybucją energii cieplnej.

Na w/w podwyżkę złożyło się wiele składników, do najważniejszych (najbardziej istotnych) można zaliczyć:

wzrost ceny węgla (o 38%),

wzrost ceny usług PKP związanych transportem węgla (o 55%),

wzrost cen energii elektrycznej (śr. o 16%),

wzrost odsetek od preferencyjnej pożyczki na inwestycje (o 273%).

W wyniku przeprowadzonego postępowania administracyjnego sprawdzającego zasadność
i prawidłowość wprowadzenia taryfy, Prezes URE decyzją z dnia 30.01.2023 r. zatwierdził nową taryfę dla ciepła.

Ceny ciepła z rekompensatą po wejściu w życie podwyżki cen ciepła.

Zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967) dla odbiorców uprawnionych wskazanych w ustawie tj. gospodarstw domowych i niektórych instytucji użyteczności publicznej obowiązują ceny ciepła z rekompensatą. Od momentu wejścia w życie przepisów w/w ustawy tj. od dnia 01.10.2022 roku aż do dnia wejścia w życie nowej taryfy (15.02.2023 roku) ze względu na fakt, iż cena wytworzenia ciepła w Pabianicach jest niższa niż przyjęta w w/w ustawie (tj. 103,82 zł/GJ), spółce nie przysługiwało prawo ubiegania się o wypłatę rekompensaty od Skarbu Państwa, tj. zwrotu różnicy pomiędzy rzeczywistymi kosztami wytworzenia, a ceną urzędową.

Dopiero wzrost taryfy spowoduje przekroczenie wyznaczonego w ustawie progu. W okresie obowiązywania przepisów w/w ustawy w dotychczasowym brzmieniu i okresie, tj. do dnia 30.04.2023 r. realny wzrost cen ciepła z rekompensatą dla odbiorców uprawnionych wyniesie śr. 11%.

W związku z planowaną zmianą przepisów w tym zakresie (w chwili obecnej procedowanie zmian odbywa się na poziomie parlamentarnym), po ich publikacji i dokonaniu odpowiednich przeliczeń, Spółka zamieści powyższe ceny na swojej stronie internetowej (zgodnie z art. 59 ww. ustawy).