W całej Polsce Powszechnym Spisem Rolnym 2020 objętych jest ponad 1,5 mln gospodarstw rolnych, z czego ponad 130 tys. w województwie łódzkim. Do uczestnictwa w badaniu zobowiązani są wszyscy użytkownicy gospodarstw rolnych (zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty gospodarcze).

Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo i pokazać zmiany jakie zaszły od poprzedniego spisu. Służą władzom, zarówno centralnym jak i lokalnym do podejmowania decyzji strategicznych, opartych na analizie danych oraz prowadzenia polityki rolnej. Także na podstawie danych ze spisu rolnego Komisja Europejska określa wielkość wsparcia Unii Europejskiej dla Polski w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, dzięki któremu od wielu lat modernizuje się polskie rolnictwo. 

Podczas tegorocznego spisu obowiązkową formą zbierania danych jest samospis internetowy –przeprowadzany za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej od 1 września br.  Podczas samospisu internetowego zapewniono intuicyjną obsługę formularza spisowego, a logowanie do aplikacji jest bezpieczne i możliwe z komputera oraz telefonu komórkowego mającego połączenie z Internetem.  Dla osób, które potrzebować będą pomocy lub którym nie uda się wypełnić formularza internetowego, została uruchomiona infolinia, umożliwiająca telefoniczne dokonanie samospisu poprzez kanał „spisz się przez telefon”. Rachmistrze telefoniczni obsługujący linię „Spisz się przez telefon” są dostępni na dyżurach siedem dni w tygodniu w godz. 8.00 – 20.00. 

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o statystyce publicznej, ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.  oraz ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r., obowiązek przeprowadzenia samospisu internetowego nie wyłącza możliwości zebrania w każdym czasie danych od użytkownika gospodarstwa rolnego w formie  wywiadu przez rachmistrza spisowego. Użytkownicy gospodarstw rolnych, którzy nie dokonali samospisu, nie mogą odmówić przekazania danych rachmistrzowi, który się z nimi skontaktuje. Potwierdzenie tożsamości rachmistrzów spisowych zapewni infolinia spisowa. 

Stosowane przez statystykę publiczną narzędzia oraz procedury w sferze bezpieczeństwa, we wszystkich prowadzonych badaniach, zapewniają całkowitą ochronę gromadzonych informacji. Wszystkie dostarczone przez respondentów dane, objęte są tajemnicą statystyczną, co oznacza, że będą należycie i starannie zabezpieczone i nie zostaną nikomu ujawnione. Dodatkowo osoby wykonujące prace spisowe są zobowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej, a za jej złamanie grożą sankcje łącznie z karą pozbawienia wolności do lat 5.  Dane wynikowe są agregowane, tak by nie była możliwa identyfikacja poszczególnych osób, ani gospodarstw rolnych.

Badania Statystyki Publicznej są wyjątkiem w przypadku praw osób do ochrony swoich danych.

Zgodnie z zapisami europejskich aktów prawnych prawo do bycia zapomnianym nie przysługuje jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do celów statystycznych. Ustawa o Powszechnym Spisie Rolnym wskazuje wprost artykuły Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczącego przetwarzania danych osobowych, które nie będą miały zastosowania.. Oznacza to, że w przypadku przetwarzania danych osobowych w spisie rolnym osoba, której dane są przetwarzane nie będzie mogła korzystać z prawa: dostępu do przekazanych danych, do sprostowania przekazanych danych, do ograniczenia przetwarzania przekazanych danych oraz prawa do sprzeciwu. Administratorem danych osobowych zebranych w ramach prac spisowych jest Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

Udział w spisach powszechnych jest obowiązkowy, a kto wbrew obowiązkowi odmawia wykonania obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym lub innym badaniu statystycznym, podlega grzywnie.

ROLNIKU! Nie czekaj na rachmistrza – spisz się sam ONLINE – PREZENT-NIESPODZIANKĘ otrzyma 50 pierwszych gospodarstw z województwa łódzkiego, które dokonają samospisu i poinformują o tym Urząd Statystyczny w Łodzi, wpisując w temat wiadomości hasło "SAMOSPIS W PABIANICACH". Szczegóły na https://lodz.stat.gov.pl/rolneupominki

Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie internetowej https://spisrolny.gov.pl/ lub dzwoniąc na infolinię GUS: 22 279 99 99.