Prezydent ogłosił konkurs na ustawienie na terenie Pabianice 30 słupów ogłoszeniowych. Czas eksploatacji 4 lata od zawarcia umowy. Oferty należy składać do 31 maja.

I. Warunki oferty:

 1. Ustawienie 30 nowych słupów ogłoszeniowych nie związanych trwale z gruntem, o wysokości nie mniej niż 2,5 m i nie większej niż 4 m od poziomu gruntu do najwyższego elementu słupa, w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego.
 2. Uzyskanie pozytywnej opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dla słupów zlokalizowanych przy ul. Warszawskiej i Zamkowej. Administrowanie w/w słupami, tj. dbanie o ich stan techniczny, estetyczny wygląd oraz porządek wokół nich.
 3. Zagwarantowanie Zamawiającemu nieodpłatnie powierzchni ogłoszeniowej minimum 4 m2 w środkowej części każdego słupa celem zamieszczania ogłoszeń urzędowych, informacji niekomercyjnych, nekrologów itp.
 4. Komercyjne udostępnianie pozostałej powierzchni słupów na warunkach ustalonych z zainteresowanymi podmiotami, ogłoszeniodawcami, reklamodawcami.

II. Zamawiający zapewnia załatwienie wszelkich formalności związanych z posadowieniem słupów na gruncie oraz poniesienie związanych z tym kosztów za cały okres trwania umowy.

III. Oferta winna zawierać:

 1. Oznaczenie oferenta – informacja o jego statusie prawnym.
 2. Ogólną informację o zakresie działalności oferenta.
 3. Oświadczenie oferenta o nie zaleganiu w zapłacie podatków i świadczeń na rzecz ZUS złożone pod rygorem odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań art. 233 § 1 kk.
 4. Opis techniczny i zdjęcie słupa w formacie (jpg.).
 5. Dokument potwierdzający, że oferent jest właścicielem słupów.
 6. Pełnomocnictwo, w przypadku gdy oferent nie będzie występował osobiście lub przez osoby uprawnione do jego reprezentacji.

IV. Oferty oceniane będą według następujących kryteriów.

 • walory estetyczne słupów,
 • walory użytkowo-eksploatacyjne 1-5 pkt,
 • lokalizacja i wielkość powierzchni ogłoszeniowej przeznaczonej dla Zamawiającego.

 

Ofertę należy złożyć w głównym budynku Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, parter, Biuro Obsługi interesantów, w terminie do dnia 31 maja 2013 roku do godziny 1545.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 czerwca 2013 roku w głównym budynku Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16.

Podpisanie umowy nastąpi w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.

O wyborze oferty Zamawiający powiadomi oferentów pisemnie.

Urząd Miejski w Pabianicach zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnej z ofert bez podania przyczyny.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowej sprawy można uzyskać w Wydziale Spraw Społecznych i Gospodarczych, ul. Narutowicza 33, tel. (42) 22 54 631 lub na stronie internetowej pod adresem: www.bip.um.pabianice.pl, zakładka „przetargi i konkursy”.