W 2015 r. ukazał się najnowszy Europejski Raport Narkotykowy opublikowany przez Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii w Lizbonie. Wynika z niego, że nadal najbardziej rozpowszechnionym narkotykiem w Europie są przetwory konopi indyjskich. 15 mln młodych dorosłych Europejczyków w wieku 15-34 lat używało konopi w ciągu ostatnich 12 miesięcy (11,2%), a prawie 1% badanych używa ich codziennie. 69% nowych prób podejmowania leczenia ma związek z używaniem przetworów konopi.
 
Z danych wynika, że jest to problem narastający w stosunku do lat poprzednich. Wzrost dotyczy również pojawiania się na rynku nowych substancji psychoaktywnych zwanych dopalaczami. W 2014 r. wykryto ich 101, co stanowi 25% wzrost w porównaniu do 2013 r. Obecnie jest monitorowanych ponad 450 dopalaczy.
 
Badania sytuacji w Polsce potwierdzają powyższe trendy. Niepokojącym wydaje się wzrost pozytywnych postaw wobec używania marihuany (szczególnie wśród ludzi młodych), tym bardziej, że to właśnie ona jest głównym powodem podejmowania przez ludzi młodych leczenia. Najwyższe odsetki użytkowników narkotyków odnotowano wśród uczniów i studentów (11,5%). W naszym kraju zanotowano też wzrost zgłoszeń do leczenia z powodu dopalaczy oraz problemów wynikających z ich używania  - w 2014 r. mieliśmy ponad 2.500 zatruć tymi środkami, z czego ok. 1/4 w woj. łódzkim. Poważny problem stanowią również uzależnienia behawioralne (od komputera, internetu, telefonu komórkowego, hazardu, zakupów, itp.), których niebezpieczeństwo jest bardzo często bagatelizowane. Co trzeci Polak po 15. roku życia gra na pieniądze, z czego 7% gra codziennie. W 2013 r. liczba osób leczących się z powodu patologicznego hazardu wyniosła 3.141.
 
Brak stosownych uregulowań prawnych, ograniczony dostęp do pomocy specjalistycznej, system lecznictwa niedostosowany do potrzeb pacjentów będących użytkownikami współczesnych substancji psychoaktywnych oraz uzależnionych behawioralnie, utrudniają skuteczne ograniczanie szkód wynikających z tych zjawisk.
 
W związku z powyższym ważne, abyśmy my, dorośli nie pozostawali bierni i pamiętali, jak ważną rolę odgrywamy w procesie wychowania i socjalizacji dzieci, młodzieży. Nie zapominajmy, że nie do przecenienia jest rola rodziny. Rodzice, opiekunowie prawni zobowiązani są do tego, aby swoją postawą kształtować w dzieciach system wartości, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, konstruktywne umiejętności zaradcze, rozbudzać pasje i zainteresowania, wyznaczać granice i zasady. To rolą rodziny jest uczyć dziecko od najmłodszych lat, że w życiu są nie tylko prawa, ale i obowiązki, wskazywać co jest dobre, a co złe - po to, aby w przyszłości młody człowiek potrafił dokonywać prawidłowych wyborów, mając na względzie zaszczepione „ drogowskazy życiowe”. Abyśmy byli partnerami do rozmowy dla młodych ludzi musimy poszerzać swoją wiedzę, starać się podążać za obecnymi trendami, być uważni na otaczający nas świat.
Pamiętajmy!!! Dzieci, które mają dobre relacje ze swoim bliskimi, czują się bezpiecznie w środowisku rodzinnym, mają zabezpieczone podstawowe potrzeby są mniej zagrożone poszukiwaniem doznań związanych z używkami.
 
Ośrodek Profilaktyki i Integracji Społecznej wspólnie z Urzędem Miejskim oraz instytucjami miejskim, powiatowymi, wojewódzkimi i krajowymi podejmuje szereg działań edukacyjnych, profilaktycznych mających na celu ograniczenie szkód wynikających z używania substancji psychoaktywnych.
 
Po raz kolejny w ramach kampanii „Pabianice wolne od dopalaczy” zapraszamy Państwa do podpisania się pod petycją, która zostanie skierowana do nowo wybranych władz naszego kraju. Proponujemy objęcie nowych substancji psychoaktywnych prawem gospodarczym. W akcji będzie można wziąć udział podczas obchodów Pabianickiego Dnia Zdrowia – 28 czerwca w godzinach 14.00 – 16.00, w Szkole Podstawowej nr 3. Podpisy można też składać w siedzibie Ośrodka Profilaktyki i Integracji Społecznej / MCPS ul. Partyzancka 31. 
 
Wsparcia na terenie Pabianic można szukać:
Miejskie Centrum Pomocy Społecznej / Wydział Pomocy Środowiskowej, ul. Gdańska 7. Tel. (42) 226-82-67.
Ośrodek Profilaktyki i Integracji Społecznej, ul. Partyzancka 31. Tel. (42) 215-42-11.
Pabianickie Centrum Psychiatryczne, ul. Jana Pawła II nr 68 / sekretariat: (42) 22-53-788, Poradnia Leczenia Uzależnień (42) 22 – 53 – 857.
 
 
Opracowanie: 
Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach
Punkt Konsultacyjny ds. Narkomanii, HIV i AIDS Ośrodka Profilaktyki i Integracji Społecznej.