Radni zmienili jedną z najważniejszych uchwał, określającą zasady wynajmowania przez masto lokali komunalnych (uchwała nr XXX/380/08 Rady Miejskiej w Pabianicach z 27 czerwca 2008 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy miejskiej Pabianice (Dz. U. Woj. Łódz. z 13.08.2008r., nr 268, poz. 2378).
Diametralnie zmieniła to kryteria przydziału lokali komunalnych, poprzez uwzględnienie między innymi następujących czynników:
* dochód,
* zadłużenie wobec Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach,
* wcześniejszą sprzedaż swojego lokalu bądź domu mieszkalnego.

Wprowadzono procedurę przydziału lokali do remontu oraz stałe sprawdzanie sytuacji mieszkaniowej rodzin ubiegających się o wynajęcie lokalu mieszkalnego.
Zmieniono procedury przydziału lokali oddanych do użytku po 31 grudnia 1997 r. Stworzono też możliwość przekształcenia zajmowanego lokalu komunalnego na lokal socjalny - co skutkuje obniżeniem czynszu.
Na mieszkania komunalne, czyli przydzielane przez miasto, w Pabianicach czeka około 150 rodzin.