Od 1 listopada Zakład Energetyki Cieplnej podnosi taryfę dla ciepła.
 
„Średni wzrost opłat wynosi 2,74 proc.” - informuje Florian Wlaźak, prezes Zakładu Energetyki Cieplnej. Pismo tej treści rozesłał już do tych, którzy ogrzewanie mają z ciepłowni miejskiej.
 
- Od dwóch lat nie było podwyżek. Prowadzimy szereg inwestycji, remontów. Jest inflacja – wylicza prezes Wlaźlak.
 
Więcej za ogrzewanie tej zimy zapłacą mieszkańcy bloków i kamienic komunalnych, wspólnot, domów jednorodzinnych i prywatne firmy.
 
Mieszkańcy bloków Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej nie zapłacą więcej za ogrzewanie mieszkań. Tak zdecydowała Rada Nadzorcza PSM. Ale już za ciepłą wodę w kranie muszą płacić więcej.
 
Metr sześcienny ciepłej wody do tej pory kosztował 16,21 zł. Teraz zapłacimy 16,65 zł. Kto w blokach PSM nie ma wodomierzy i rozlicza się ryczałtem, temu stawka za osobę wzrośnie z 72,95 zł na 74,65 zł.
 
Na najbliższej sesji Rady Miejskiej (5 listopada) radni mają przegłosować nowe stawki podatku od nieruchomości i od środków transportu.
 
 
Stawki podatku od nieruchomości mają obowiązywać na terenie Gminy Miejskiej Pabianice od 1 stycznia: 
Od gruntów: 
1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków -  0,84 zł od 1 m² powierzchni,
2) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych -  4,45 zł od 1 ha powierzchni, 
3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –  0,44  zł od 1 m²  powierzchni.
 
2. Od budynków lub ich części: 
1) mieszkalnych -  0,70 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, 
 
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 18,85 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
 
- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,58 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, 
 
- związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń -  4,58 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
 
- od pomieszczeń gospodarczych bez garaży – 3,98 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
- od garaży –  7,53 zł od 1 m²  powierzchni użytkowej,
- od zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego -  3,98 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
- od budowli służących do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 1,2 proc.    
 
      
     
Podatek od transportu od 1 stycznia na terenie Gminy Miejskiej Pabianice:
 
od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej: 
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 624 zł, 
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie -  1.040 zł, 
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton -  1.259  zł,
 
- od ciągnika siodłowego lub balastowego o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 
od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 1.494 zł, 
 
- od autobusów o ilości miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy: 
a) mniejszej niż 22 miejsca -  1.583  zł,
b) równej lub wyższej niż 22 miejsca – 1.955 zł.