Wnioski należy składać do 20 grudnia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego. W budżecie województwa na stypendia dla uzdolnionych artystycznie uczniów i studentów zarezerwowano 70 tys. zł.

- Stypendia przyznawane są w dwóch kategoriach: „uczeń” i „młody twórca” - przypomina marszałek województwa Witold Stępień. - W kategorii „uczeń” stypendium ma pomóc w artystycznym rozwoju , np. poprzez dofinansowanie zakupu instrumentów muzycznych, profesjonalnych programów graficznych czy udziału w krajowych i zagranicznych kursach mistrzowskich. Stypendium w kategorii „młody twórca” przyznaje się na realizację autorskiego projektu artystycznego.

O stypendium w kategorii „uczeń” mogą ubiegać się uczniowie szkół artystycznych, nad którymi nadzór sprawuje Centrum Edukacji Artystycznej, a także studenci uczelni artystycznych, zameldowani na terenie województwa łódzkiego. Wnioskodawcami mogą być dyrektor lub z-ca dyrektora szkoły, a także dziekan lub prodziekan.
O stypendium w kategorii „młody twórca” może ubiegać się osoba pełnoletnia, która w momencie składania wniosku nie ukończyła 35 lat, posiadająca znaczące osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej, będąca uczniem lub studentem.

Kwota przyznanego stypendium w kategorii „uczeń” może wynosić od 2 tys. do 10 tys. zł, w kategorii „młody twórca” - do 17 tys. zł brutto.

Regulamin przyznawania stypendiów oraz formularze wniosków o przyznanie stypendiów są dostępne na stronach internetowych województwa łódzkiego (www.lodzkie.pl w zakładce Kultura/Stypendia) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego: www.bip.lodzkie.pl,

www.lodzkie.pl/kultura/stypendia, bip.lodzkie.pl/ogloszenia/stypendia.