Informujemy o zbliżającym się terminie zakończenia naboru wniosków
w związku z uzyskaniem dotacji na zadanie własne Powiatu Pabianickiego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2018 r.

O dotacje mogą ubiegać się kluby sportowe (w rozumieniu ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. - Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 z późn. zm.) niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które działają na obszarze powiatu pabianickiego.

Szczegółowe warunki i tryb udzielania dotacji reguluje uchwała Nr IX/69/11 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Powiat Pabianicki (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 193, poz. 1947).

Uchwała, informacja o naborze wniosków oraz wniosek dostępne są na stronie www.powiat.pabianice.pl w zakładce DLA MIESZKAŃCA – SPORT – DOTACJE SPORTOWE.

Wnioski należy składać w Wydziale Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich  (budynek B1, pok. nr. 36) Starostwa Powiatowego w Pabianicach w terminie do dnia 26 stycznia 2018 r. (do godziny 15.00).