Pisma z Ministerstwa Infrastruktury z  Departamentu Transportu Drogowego odnośnie stanowiska dotyczącego zastosowania kar pieniężnych w związku z wejściem w życie art. 140mb Prawo o Ruchu Drogowym.

Kary będą nakładane w przypadku:

 - sprowadzania po dniu 31 grudnia 2019 r. albo nabycia pojazdu niebędącego pojazdem nowym, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE, gdy datą sprowadzenia pojazdu jest dzień  po dniu 31 grudnia 2019 r. i niezarejestrowania  ww. pojazdu w terminie 30 dni od daty jego sprowadzenia;

- nabycia lub zbycia pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP po dniu 31 grudnia 2019 r. i niezawiadomieniu o tym starosty w terminie 30 dniu od daty nabycia lub zbycia.