ZARZĄD POWIATU PABIANICKIEGO

ogłasza konkursy na stanowisko dyrektora:

 

 1. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pabianicach,  ul. Bracka 10/12, 95-200 Pabianice
 1. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  w  Konstantynowie Łódzkim, ul. Kilińskiego 75, 95-050 Konstantynów Łódzki
 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej
  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587) oraz rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia
  11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U.
  z 2017 r. poz. 1597).:

 

Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

 1. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier, lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela
  w danym przedszkolu, szkole lub placówce;
 2. ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
 3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
 4. uzyskał:
 1. co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
 2. pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
 3. w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej

- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 11 i 12 – ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu – przed powierzeniem stanowiska dyrektora;

 1. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
 3. nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy
  z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189,
  zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 60, zm.: Dz. U z 2017 r. poz. 2203), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U z 2017 r. poz. 2183, zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1321, Dz. U. z 2017 r. poz.1428, Dz. U. z 2017 r. poz. 1530, Dz. U. z 2017 r.
  poz. 2201, zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 138), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
 4. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
 6. nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
  o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r.
  poz. 1311, zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2110)
 7. w przypadku cudzoziemca - posiada znajomość języka polskiego poświadczoną
  na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U.
  z 2011 r. Nr 43, poz. 224, zm.: Dz. U. z 2011 r. Nr. 84, poz. 455, z 2015 r. poz. 1132
  z 2017 r. poz. 60).

Osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

 1. posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia
  o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
 2. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;
 3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy
  na stanowisku kierowniczym;
 4. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 5. ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarzadzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
 6. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 7. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
 8. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 9. nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
  o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r.
   poz. 1311, zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2110)
 10. w przypadku cudzoziemca - posiada znajomość języka polskiego poświadczoną
  na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U.
  z 2011 r. Nr 43, poz. 224, zm.: Dz. U. z 2011 r. Nr 84, poz. 455, z 2015 r. poz. 1132
  z 2017 r. poz. 60).

 

 1. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 

 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły lub placówki,
 2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
 1. stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
 2. stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
 3. stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
 1. oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
 1. imię (imiona) i nazwisko,
 2. datę i miejsce urodzenia,
 3. obywatelstwo,
 4. miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
 1. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2: świadectw pracy, zaświadczeń
  o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
 2. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
 3. w przypadku cudzoziemca - poświadczoną przez kandydata za zgodność
  z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego,
  o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U.
  z 2011 r. Nr 43, poz. 224, zm.: Dz. U. z 2011 r. Nr. 84, poz. 455, z 2015 r. poz. 1132
  z 2017 r. poz. 60).
 4. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego
  o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 5. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
 6. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
  z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy
  z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311, zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2110)
 8. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia
  18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa  państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186
   z późn. zm.) – w przypadku kandydata  na  dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem  1 sierpnia 1972 r.,
 9. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,
 10. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 11. oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa
  w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U.
  z 2017 r. poz. 1189, zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 60, zm.: Dz. U z 2017 r. poz. 2203),
  a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U z 2017 r.
   poz. 2183, zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1321, Dz. U. z 2017 r. poz.1428, Dz. U. z 2017 r.
  poz. 1530, Dz. U. z 2017 r. poz. 2201, zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 138), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,
 12. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

 

 1.  

 

 1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podaniem imienia i nazwiska kandydata, adresem zwrotnym oraz numerem telefonu i dopiskiem odpowiednio

 „Konkurs na stanowisko dyrektora:

- Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pabianicach”.

- Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Konstantynowie Łódzkim”

do dnia 24 kwietnia 2018 roku do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do wydziału) na adres: Wydział Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, 95-200 Pabianice, budynek C, pokój 109. 

 

 1. Dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej. Oferta w postaci elektronicznej powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePuap i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załącznik do oferty.

Oferty w postaci elektronicznej należy składać na adres ePuap: /powiat_pabianicki/skrytka 

 

 1. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Pabianickiego
  ul. Piłsudskiego 2, 95-200 Pabianice.

 

 1. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni w formie pisemnej.

 

 1. „Regulamin pracy komisji przeprowadzających konkursy na stanowiska dyrektorów publicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pabianicki” znajduje się do wglądu w Wydziale Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w  Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, 95-200 Pabianice, budynek C, pokój 109.