Wyjaśniamy najważniejsze zagadnienia.

Zamówienia publiczne wydają najczęściej jednostki samorządu terytorialnego. W ten sposób realizowane są przedsięwzięcia, które zostały uwzględnione np. w budżecie miasta czy gminy na dany rok. Jak przebiega realizacja zamówień publicznych i czy sam proces należy do bardzo skomplikowanych?

Kto składa zamówienia publiczne, a kto je realizuje?

Zamówienia publiczne to sposób, w jaki jednostki publiczne, takie jak np. jednostki samorządu terytorialnego, realizują swoje inwestycje. Występują one wtedy w obrocie gospodarczym w roli nabywców dóbr i usług. Jednak w przeciwieństwie do prywatnych firm czy osób fizycznych, nie mogą po prostu zdecydować się na wybraną ofertę. Żeby zrealizować jakiekolwiek przedsięwzięcie niezbędne są zamówienia publiczne. Cały proces reguluje prawo zamówień publicznych, w tym także tryb oraz wszelkie zasady. Właśnie tam znajduje się też oficjalna definicja zamówienia publicznego, które w w art. 2 pkt 13 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, opisuje je jako "umowy o charakterze odpłatnym zawierane na piśmie pomiędzy co najmniej jednym wykonawcą, a co najmniej jedną instytucją zamawiającą, których przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych, dostawa produktów lub świadczenie usług."

Warto dodać, że zamawiającym może być jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale również osoba fizyczna lub osobowość prawna. Niemniej prawo dokładnie określa, kto jest zobligowany do nabywania dóbr oraz usług w ten właśnie sposób. Są to np. jednostki sektora finansów publicznych. Natomiast po stronie wykonawcy także mamy do czynienia z równie  szerokim gronem osobowości prawnych.

Co warto wiedzieć o zamówieniach publicznych?

Aspektem, o którym często zapominają podmioty starające się o realizację zamówienia jest fakt, że najczęściej mają one jawny charakter. Zdecydowaną większość składa się też w formie pisemnej, dostarczając przy tym dokumentację niezbędną do wyłonienia wykonawcy spośród złożonych ofert. Cały proces nierzadko należy do dość skomplikowanych, dlatego zainteresowani zamówieniem wykonawcy często przed złożeniem dokumentacji, konsultują wszelkie aspekty prawne z kancelarią zamówień publicznych. Więcej informacji na ten temat można uzyskać pod adresem https://jacekkosinski.pl/uslugi/zamowienia-publiczne/.