Czy nauczyciel, przebywając na zwolnieniu lekarskim, może wystąpić do dyrektora z wnioskiem o udzielenie ww. urlopu?

W czasie ferii letnich nauczyciel przebywa na zwolnieniu lekarskim. Natomiast od 1 września 2019 r. chce skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia. Czy nauczyciel, przebywając na zwolnieniu lekarskim, może wystąpić do dyrektora z wnioskiem o udzielenie ww. urlopu, czy należy uruchomić procedurę udzielania urlopu zdrowotnego, tj. czy istnieje możliwość wysłania nauczyciela do lekarza medycyny pracy, skoro przebywa na L4? Kto decyduje o dacie rozpoczęcia i zakończenia urlopu? Jeżeli nauczyciel będzie na urlopie dla poratowania zdrowia od 1.09.2019 r., to czy niewykorzystany przez nauczyciela urlop wypoczynkowy za rok 2019 należy przyznać przed urlopem zdrowotnym czy po urlopie zdrowotnym?

Odpowiedź:

Tak. Nauczyciel niezdolny do pracy z powodu choroby ma prawo złożyć wniosek o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia, co rodzi obowiązek skierowania go na badania. O dacie rozpoczęcia i zakończenia urlopu decyduje lekarz wydający orzeczenie o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia. Urlopu uzupełniającego za 2019 r. będzie można udzielić dopiero po powrocie nauczyciela z urlopu dla poratowania zdrowia.

Uzasadnienie:

Nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu nieprzerwanie co najmniej 7 lat w szkole w wymiarze nie niższym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, dyrektor szkoły udziela urlopu dla poratowania zdrowia:

1) w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia:

a) choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub

b) choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy odgrywają istotną rolę, lub

2) na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową

- w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku
(art. 73 ust. 1 Karty Nauczyciela).

Procedura udzielania urlopu dla poratowania zdrowia (poza leczeniem uzdrowiskowym).

Przebiega w ten sposób, że:

  1. nauczyciel składa wniosek o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia (może to zrobić także w czasie choroby)
  2. dyrektor kieruje nauczyciela na badania a do lekarza medycyny pracy w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku (art. 73 ust. 10a Karty Nauczyciela);
  3. nauczyciel wykonuje badania w terminie 30 dni od dnia otrzymania skierowania;
  4. lekarz wydaje orzeczenie o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia wskazując w nim czas potrzebny na przeprowadzenie zalecanego leczenia (art. 73 ust. 10c Karty Nauczyciela).

Dyrektor na podstawie otrzymanego orzeczenia może albo udzielić urlopu zdrowotnego, albo wnieść odwołanie od orzeczenia. Jeśli wniesie  odwołanie, o konieczności udzielenia urlopu zdrowotnego oraz czasie jego trwania zdecyduje organ odwoławczy, którego orzeczenie jest ostateczne (art. 73 ust. 10d – 10g Karty Nauczyciela). 

W razie niewykorzystania urlopu wypoczynkowego w całości lub części w okresie ferii szkolnych z powodu niezdolności do pracy wywołanej chorobą lub odosobnieniem w związku z chorobą zakaźną, urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego, urlopu dla poratowania zdrowia, odbywania ćwiczeń wojskowych albo krótkotrwałego przeszkolenia wojskowego – nauczycielowi przysługuje urlop w ciągu roku szkolnego, w wymiarze uzupełniającym do 8 tygodni (art. 66 ust. 1 Karty Nauczyciela). Jak wynika z pytania, nauczyciel wykorzystał urlop wypoczynkowy w okresie ferii zimowych (2 tygodnie), a w czasie ferii letnich jest niezdolny do pracy. Jeśli nieobecność z tego tytułu będzie trwała do 31 sierpnia 2019 r., nauczyciel będzie miał prawo do urlopu uzupełniającego w wymiarze 6 tygodni.

Zapamiętaj!

Urlopu tego nie można jednak udzielić w okresie orzeczonej konieczności skorzystania z urlopu dla poratowania zdrowia. Jeśli nauczyciel rozpocznie korzystanie z urlopu zdrowotnego od 1 września 2019 r., urlopu uzupełniającego należy mu udzielić po powrocie do pracy.

Podstawa prawna

  • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.) – art. 66 ust. 1, art. 73.

 

Anna Trochimiuk
prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych
ekspert Portalu Oświatowego
www.PortalOswiatowy.pl