"Przedstawiony projekt jej działalności między innymi zawierać powinien sposób prowadzenia lokalu będącego miejscem spotkań z kulturą i sztuką oraz propozycje na stworzenie miejsca, gdzie będą odbywały się kameralne koncerty, spotkania i wystawy" - pisze Joanna Rakowska, dyrektorka MOK.

Najemca między innymi zobowiązany będzie do organizowania imprez kulturalnych i innych spotkań w tym zakresie, nie kolidujących z działalnością placówki.

Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta konkursowa na wynajem kawiarni” mogą składać osoby fizyczne i prawne w terminie do dnia 28 lutego w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Kultury w Pabianicach w godzinach 8.00 – 16.00. Po podanym terminie nie będą przyjmowane dalsze oferty oraz nie niedopuszczalna jest zmiana w ofertach już złożonych. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 7 dni od upływu składania ofert, w gabinecie dyrektora MOK–u przy ulicy Kościuszki 14, przez komisję konkursową powołaną przez dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury.