Nieruchomość przy ul. Warszawskiej 33 stanowi współwłasność Gminy Miejskiej Pabianice (w połowie) oraz trzech osób fizycznych. Jeden z właścicieli (w imieniu pozostałych) wystąpił do miasta o wykup udziałów za cenę 650.000 zł.
– Jaki mamy w tym interes i na co przeznaczymy daną nieruchomość – pytała na Komisji Gospodarki Komunalnej radna Krystyna Rendecka.
– Podstawowym celem jest likwidacja współwłasności – poinformował wiceprezydent Jarosław Cichosz.
– Jeśli mamy współwłasność, występuje problem najmu, na który musi być zgoda wszystkich współwłaścicieli. A ci na najem się nie zgadzają, bo nie chcą brać na siebie odpowiedzialności z tym związanej. Jak nie mamy współwłasności, a zarządzamy budynkiem i tak musimy o niego dbać – wyjaśniała szczegółowo Jadwiga Myczkowska, naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. – Gdy będzie jeden właściciel, można sprzedać mieszkania z bonifikatą lub też wyprowadzić lokatorów.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ta nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.
Na nieruchomości znajduje się 5 lokali mieszkalnych. Cztery z nich zajmowane są przez osoby mające zawarte umowy najmu z Gminą oraz osoby z nimi mieszkające. Jeden z lokali zajmowany jest przez osobę nie posiadającą tytułu prawnego do zajmowania tego lokalu.
– Partery wszystkich budynków na Warszawskiej są przeznaczone pod usługi – stwierdził Grzegorz Mackiewicz, przewodniczący Rady Miejskiej. – Jak wykupimy współwłasność, fakt ten będzie można sensownie wykorzystać.
W toku dyskusji członkowie Komisji Gospodarki Komunalnej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali wykonanie operatu szacunkowego, który określi wartość rynkową nieruchomości położonej przy Warszawskiej 33. To będzie stanowiło podstawę do podjęcia dalszych działań zmierzających do zniesienia współwłasności.