Jest szansa na pracę w Urzędzie Miejskim na stanowisku inspektora w Wydziale Inwestycji i Eksploatacji. Niestety składanie dokumentów skończyło się dziś (środa) o godz. 12.00.

Ale to nie wszystko, bo w ratuszu szukają też innych fachowców: głównego projektanta miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i specjalistę od projektów unijnych.

Pierwszy będzie musiał opracowywać projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowanie studiów i analiz przestrzennych, opracowywanie koncepcji urbanistycznych i innych opracowań planistycznych.

Miejsce składania dokumentów Urząd Miejskie Pabianice, Referat Spraw Pracowniczych, ul. Zamkowa 16, pokój 36 z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko: główny projektant miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego”.

Jak dowiedziało się Życie Pabianic zaczynają szukać też specjalisty do przygotowywania dokumentów strategicznych i programów w ramach pozyskiwania środków Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy 2014-2020. Dokumenty można składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego przy ul. Zamkowej 16 (II piętro).

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 1. Urząd Miejski w Pabianicach, 95-200 Pabianice, ul. Zamkowa 16 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
  inspektor
  w Wydziale Inwestycji i Eksploatacji

   
 2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym:
  • współpraca z ZDiZM w zakresie prowadzenia spraw związanych z utrzymaniem dróg gminnych (w tym rowów przydrożnych) i pasów przeznaczonych pod drogi gminne oraz utrzymaniem porządku na drogach (w tym mechaniczne omiatanie ulic),
  • prowadzenie spraw dotyczących inwestycji i remontów drogowych zlecanych przez wydział,
  • współdziałanie z ZDiZM w zakresie zmian w organizacji ruchu (m. in. projekty dotyczące wprowadzania ruchu jednokierunkowego, porządkowanie kwestii parkowania pojazdów),
  • współdziałanie z ZDiZM w zakresie tworzenia systemu komunikacji rowerowej w mieście wraz z udogodnieniami dla rowerzystów,
  • nadzór nad realizacją zimowego utrzymania dróg gminnych,
  • prowadzenie spraw związanych z konserwacją rowów otwartych,
  • realizowanie zadań wynikających z przepisów regulujących stosunki wodnoprawne.
    
 3. Wymagania niezbędne, związane ze stanowiskiem urzędniczym:
 4. obywatelstwo polskie,
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. nieposzlakowana opinia,
 8. wyższe, mile widziane budowlane,
 9. doświadczenie zawodowe,
 10. staż pracy – min. 3 lata,
   
 11. obsługa programów komputerowych: Windows, Pakiet Office, programy kosztorysowe;
 12. obsługa urządzeń technicznych: komputer, fax, ksero.
   
 13. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem urzędniczym:
 14. Preferowane cechy osobowe kandydata:
  sumienność, komunikatywność, odpowiedzialność.
   
 15. życiorys,
 16. list motywacyjny,
 17. kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie i staż pracy,
 18. własnoręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe,
 19. własnoręcznie podpisana klauzula o treści: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. O ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.
   
 20. Informacja o warunkach pracy:
  pierwsza umowa na czas określony 6 miesięcy, umowa na czas nieokreślony, pełny wymiar czasu pracy.
  Osoba wyłoniona w naborze może zostać skierowana do odbycia służby przygotowawczej kończącej się egzaminem.
   
 21. Wymagane dokumenty:
 22. Termin składania dokumentów:
  do dnia 4 września 2013 r. do godziny 12.00.
   
 23. Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Miejski w Pabianicach
  Referat Spraw Pracowniczych
  95-200 Pabianice, ul. Zamkowa 16, pok. 36
  w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko: inspektor w Wydziale Inwestycji Miejskich”
   
 24. Informacje dodatkowe o naborze< >Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym, określonym w ogłoszeniu o naborze.Spośród kandydatów spełniających wymogi formalne Komisja konkursowa typuje nie więcej niż ośmiu najlepszych kandydatów na jedno stanowisko urzędnicze, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe, którzy przechodzą do drugiego etapu naboru, jakim jest rozmowa kwalifikacyjna.Kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu naboru zostaną w trybie indywidualnym zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną ze wskazaniem: daty, godziny i miejsca rozmowy.Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest wyłonienie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe, których Komisja przedstawia prezydentowi miasta celem zatrudnienia wybranego kandydata. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6%. *Informacja o wyniku naboru jest upowszechniana w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pabianicach przez okres co najmniej 3 miesięcy.Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole z przeprowadzonego naboru.Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Referacie Spraw Pracowniczych przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za potwierdzeniem odbioru. Urząd Miejski w Pabianicach nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie okresu 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.*) Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%, należy zaznaczyć, że pierwszeństwo w zatrudnieniu przysługuje osobie niepełnosprawnej, znajdującej się w gronie osób wyłonionych przez Komisję.
  Warunek ten nie dotyczy zatrudniania kandydata na kierowniczym stanowisku urzędniczym.