Pod koniec miesiąca powinna zapaść decyzja zarządu i rady nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o dofinansowaniu remontu stawów na MOSiR-ze. Złożony wniosek przeszedł ocenę formalną i merytoryczną. Urząd Miejski posiada komplet pozwoleń na realizację prac remontowych związanych z odmuleniem stawów. Jeśli wszystko pójdzie według planu i wysokość przyznanej dotacji będzie zgodna z wnioskiem, prace ruszyłyby z początkiem czerwca. Posiedzenie rady nadzorczej funduszu planowane jest 29 kwietnia.

 „Przywrócenie zdolności retencyjnej zbiorników wodnych na terenie MOSiR” kosztować będzie 3.335.000 zł. Większość stanowiłoby dofinansowanie z WFOŚiGW - w wysokości 2.444.136 zł. Zadanie rozpisano na dwa lata; w 2015 miasto wyłoży 250 tys. zł (WFOŚiGW 946.552 zł), w 2016 – 659.864 zł (WFOŚiGW 1.494.584 zł). Zakładając, że decyzja funduszu zapadnie przed końcem kwietnia i wysokość dotacji będzie zgodna z wnioskiem, to z początkiem maja można ogłosić przetarg na wykonawcę prac. Jeżeli nie, będzie konieczność wprowadzenia korekt w budżecie, co wydłuży termin ogłoszenia przetargu.

- Rozpoczęcie prac z początkiem czerwca byłoby najbardziej optymalne ze względów technicznych. Realizowane byłyby latem, czyli w okresie największego odparowywania wilgoci. W mojej ocenie przy sprzyjających warunkach atmosferycznych i odpowiedniej organizacji pracy powinny się zakończyć w grudniu bieżącego roku. Osobną kwestią pozostają możliwości budżetowe. Zadanie rozpisane jest na dwa lata z uwagi na możliwość wyasygnowania ograniczonych środków budżetowych w roku 2015 – mówi Paweł Pietrzak, naczelnik Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego.

Co zostanie wykonane? Rozbiórka elementów umocnień betonowych dna i skarp zbiornika (basen betonowy, nabrzeża itp.), przyległej trybuny widokowej oraz nawierzchni chodnikowych. Odmulenie dna zbiorników wraz z kształtowaniem linii brzegu. Stabilizacja linii brzegu pierwszego stawu poprzez wykonanie nabrzeża ze stalowej ścianki szczelnej wraz z wykonaniem niezbędnych robót ziemnych. Remont budowli upustowej, odtworzenie miejsca do plażowania, odtworzenie ciągów pieszych rozebranych na czas prowadzenia robót i wykonanie nowego odcinka w części zachodniej zbiornika. Modernizacja rowu dopływowego wraz z budowlami, zagospodarowanie terenu wokół zbiorników wodnych. Wokół stawów powstanie ścieżka do spacerów i biegania. Wyłoniony w przetargu wykonawca określi kolejność prac.

- Od czasu budowy zbiorniki nie były nigdy gruntownie odmulane, w rezultacie zostały znacznie wypłycone i w strefie przybrzeżnej zarośnięte. Nie jest możliwe osuszenie dna zbiornika numer jeden w sposób grawitacyjny bez regulacji rzeki Dobrzynki, ze względu na rzędną dna zbiornika około 70 centymetrów poniżej rzędnej dna rzeki. Dla umożliwienia przeprowadzenia robót ziemnych, pozostałą ilość wody należy odpompować – mówi naczelnik.

Dotację z WFOŚiGW miasto dostanie na remont zbiorników i ich oczyszczenie. Zrzeszenie wędkarskie (nie jest zarejestrowane w Wojewódzkim Związku Wędkarskim) korzysta ze stawów na zasadzie ustnej umowy z dyrektorem ośrodka.

- Ustaliliśmy z wędkarzami, że ze względu na planowane prace w tym roku nie ma sensu zarybiać – dodaje  prezydent Grzegorz Mackiewicz. - Nie jest moją intencją pozostawienie wędkarzy samych z problemem odłowu ryb. Sprawa kto i kiedy to zrobi, przy jakich kosztach, oraz co zrobić z rybami po odłowieniu, pozostaje do rozstrzygnięcia po rozmowach ze zrzeszeniem oraz wykonawcą prac, na które jestem jak najbardziej otwarty.