Pierwszy z naborów jest skierowany bezpośrednio do Miasta Łodzi, zaś w drugim udział mogą wziąć jednostki terytorialne z całego województwa. 

Niskoemisyjny transport miejski w Łodzi

Dzięki konkursowi dedykowanemu Łodzi, miasto będzie mogło dokonać nie tylko zakupów niskoemisyjnych i bezemisyjnych pojazdów do przewozów pasażerów. Na dofinansowanie będą mogły liczyć również przedsięwzięcia, w ramach których miasto kupi, zbuduje lub przebuduje infrastrukturę potrzebną do obsługi nowych pojazdów, w postaci np. ładowarek, czy zaplecza technicznego do obsługi taboru w zajezdni. 

Wsparciem zostaną również objęte projekty, które wpłyną na rozwój miejskiej sieci tramwajowej. Wśród nich znajdą się takie działania jak budowa lub przebudowa układu torowego oraz sieci trakcyjnej.

Ostatnim typem projektów, które mogą liczyć na dotacje w ramach konkursu, są działania zakładające przebudowę lub budowę nowych przystanków oraz węzłów przesiadkowych pomiędzy różnymi rodzajami transportu. Na wyróżnienie zasługują zwłaszcza inicjatywy Park & Ride oraz Bike & Ride. Będę one tworzone przy krańcówkach lub w okolicach węzłów przesiadkowych, tak aby umożliwić korzystającym z nich osobom przejście na inny rodzaj transportu. Park & Ride polega na zaparkowaniu samochodu na specjalnie utworzonym parkingu i przesiadce na komunikację miejską. W przypadku Bike & Ride sytuacja jest analogiczna, z tym że parkingi są przeznaczone dla rowerów. 

Podmiotem, który może ubiegać się o dofinansowanie w ramach opisywanego naboru jest Miasto Łódź. Jednak w razie partnerskiej realizacji projektu z Miastem, do naboru mogą również zgłaszać się przedsiębiorcy oraz jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, które posiadają osobowość prawną. 

Niskoemisyjny transport miejski w województwie łódzkim

Drugi z naborów jest dedykowany podmiotom z całego województwa łódzkiego. Wśród nich znajdują się przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego, związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostki JST posiadające osobowość prawną. Adresaci konkursu uzyskane dzięki niemu wsparcie będą mogli przeznaczyć na zakup lub modernizacje niskoemisyjnych i bezemisyjnych pojazdów służących do publicznego transportu zbiorowego. Ponadto na dofinansowanie będą mogły liczyć inicjatywy związane z zakupem lub modernizacją infrastruktury taboru – w zajezdniach powstaną m.in. ładowarki do ładowania pojazdów. 

Składanie wniosków w ramach obu naborów rozpocznie się 20 grudnia 2021 roku i potrwa do 10 stycznia 2022. Suma środków przeznaczonych na oba konkursy to blisko 27,5 miliona złotych. 

Więcej szczegółów na temat obu naborów znajdziesz tutaj i tutaj.